11 bud­sjett­for­slag KrF og Ven­st­re vil vra­ke

Aftenposten - - Statsbudsjettet - KAREN TJERNSHAUGEN ROBERT GJERDE

KrF og Ven­st­re sne­krer nå på lis­ten over for­slag fra Re­gje­rin­gen de vil vra­ke i for­hand­lin­ge­ne om nes­te års stats­bud­sjett.

«Et godt ut­gangs­punkt for for­hand­lin­ger», var om­kve­det både fra KrF og Ven­st­re.

Beg­ge par­ti­er har li­ke­vel al­le­re­de be­gynt på lis­ten over sa­ker der de ikke vil va­ere med på å gi Re­gje­rin­gen fler­tall for.

Det er ikke gitt at al­le for­sla­ge­ne vil bli stop­pet, men om­kamp om dis­se sa­ke­ne blir tema i for­hand­lin­ge­ne om nes­te års bud­sjett:

1

Te­s­la-av­gif­ten

Både Ven­st­re og KrF me­ner Re­gje­rin­gens for­slag om å inn­føre en­gangs­av­gift for tun­ge el­bi­ler bry­ter med en av­ta­le om el­bil­fri­tak som ble inn­gått mel­lom de fire bor­ger­li­ge par­ti­ene i mai 2015.

– For­sla­get vir­ker ikke godt gjen­nom­tenkt. Det kan gjø­re det sva­ert vans­ke­lig å nå må­let om at det kun skal sel­ges null­ut­slipps­bi­ler i 2025, sier Ven­st­res fi­nans­po­li­ti­ker Ter­je Brei­vik til Af­ten­pos­ten.

2

Kutt i dag­pen­ge­ne

Re­gje­rin­gen vil inn­føre stren­ge­re reg­ler for opp­tje­ning av dag­pen­ger. I dag kan man tje­ne opp rett til ar­beids­le­dig­hets­trygd en­ten ved å ha tjent 1,5 G (grunn­be­lø­pet i folke­tryg­den, litt over 90.000 kro­ner) i lø­pet av det sis­te året, el­ler 3 G i lø­pet av de tre sis­te åre­ne.

Nå vil Re­gje­rin­gen fjer­ne mu­lig­he­ten til å «sam­le opp» ret­tig­he­ter over tre år. KrF mis­li­ker for­sla­get og me­ner det er vans­ke­lig å se mo­ti­va­sjo­nen for end­rin­gen.

3 Kutt i an­tal­let kvote­flykt­nin­ger Re­gje­rin­gen fore­slår at Norge skal ta imot 1120 kvote­flykt­nin­ger nes­te år, noe som er et langt la­ve­re an­tall enn de sis­te åre­ne. Både Ven­st­re og KrF øns­ker et høy­ere an­tall kvote­flykt­nin­ger enn det­te.

– Det­te blir nok tema i for­hand­lin­ge­ne. I Norge er det rom for å ta imot fle­re kvote­flykt­nin­ger, sier Ter­je Brei­vik til NTB.

4 Mind­re enn én pro­sent av BNI til bi­stand Det er satt av 35,1 mil­li­ar­der kro­ner til bi­stand. Det­te er en øk­ning, men litt un­der det som spe­si­elt for KrF er en sym­bol­tung gren­se: At norsk bi­stand skal ut­gjø­re 1 pro­sent av Nor­ges BNI (Brutto­na­sjo­nal­inn­tek­ten).

Bi­stand er også en gjen­gan­ger i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne. Det blir en prio­ri­tert sak for KrF å få bik­ket bi­stands­pro­sen­ten over 1 pro­sent.

5

Av­vik­le skatte­klas­se 2

Re­gje­rin­gen vil fjer­ne skatte­klas­se 2, som gir guns­ti­ge­re be­skat­ning for ek­te­par der den ene par­ten har lav el­ler in­gen inn­tekt.

Skatte­klas­se 2 har va­ert en gjen­gan­ger i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne de sis­te åre­ne.

KrF har tid­li­ge­re år kjem­pet mot å fjer­ne ord­nin­gen og vil gjø­re det også i år.

6

Kutt for folke­høy­sko­le­ne

Re­gje­rin­gen fore­slår å kut­te støt­ten til folke­høg­sko­le­ne med 25 mil­lio­ner. I til­legg fore­slås det kutt i stu­die­støt­ten til ele­ve­ne på to­talt 11 mil­lio­ner.

Spe­si­elt Ven­st­re har et stort en­ga­sje­ment for folke­høy­sko­le­ne og øns­ker å fjer­ne det­te kut­tet.

7

Dy­re­re barne­hage

Re­gje­rin­gen leg­ger opp til at reg­nin­gen for en barne­hage­plass skal økes fra 2730 kro­ner til 2910 kro­ner i må­ne­den. Det­te in­ne­ba­erer en pris­øk­ning på 110 kro­ner når ef­fek­ten av pris­stig­ning er truk­ket fra.

KrF mis­li­ker for­sla­get om at barne­ha­ge­ne skal bli dy­re­re, men vil vur­de­re opp mot and­re sa­ker om det­te er et kutt man skal prio­ri­te­re å få fjer­net.

8 Mind­re øk­ning til jern­bane enn vei Sat­sing på jern­bane økes med 5,7 pro­sent, mens sat­sin­gen på vei økes med hele 7,7 pro­sent, iføl­ge NTB.

Ven­st­re mis­li­ker den­ne vek­tin­gen, men vil gå na­er­me­re inn i tal­le­ne før de kon­klu­de­rer med om de vil kre­ve at sat­sin­gen på jern­bane økes, får Af­ten­pos­ten opp­lyst.

9 Kutt til dyre­verns­or­ga­ni­sa­sjo­ner Re­gje­rin­gen øns­ker å kut­te all stats­støt­te til fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner in­nen land­bruks- og mat­om­rå­det. Det­te in­ne­ba­erer fri­vil­li­ge dyre­verns­or­ga­ni­sa­sjo­ner som NOAH. Også blant an­net Na­tur og Ung­dom, OIKOS – Øko­lo­gis­ke Norge og Nor­ges Bygde­ung­doms­lag ram­mes, iføl­ge NTB.

Sam­ti­dig til­de­les pel­s­na­e­rin­gen 2 mil­lio­ner kro­ner.

Sig­na­ler fra Ven­st­re ty­der på at par­ti­et mis­li­ker kut­tet til blant an­net dyre­verns­or­ga­ni­sa­sjo­ner og øns­ker å gjø­re om det­te.

10 Kutt i be­vilg­nin­ger til Kir­ken I for­sla­get til bud­sjett øker be­vilg­nin­ge­ne til Kir­ken med 1,1 pro­sent. Det­te er mind­re enn for­ven­tet pris- og lønns­vekst, og der­med i rea­li­te­ten et kutt.

Det­te mis­li­ker KrF sterkt.

– I Kir­ken snak­ker man om en preste­kri­se, spe­si­elt i dis­trik­te­ne. Den går ikke over med det­te bud­sjet­tet, sier KrFs kul­tur- og kirke­po­li­tis­ke tal­s­per­son Geir J. Bekke­vold.

11

Kutt i presse­støt­ten

Re­gje­rin­gen vil kut­te 25,7 mil­lio­ner i pro­duk­sjons­til­skud­det til medie­ne. Sam­ti­dig set­tes det av 7 mil­lio­ner kro­ner til en ny in­no­va­sjons­ret­tet til­skudds­ord­ning.

– Vi sy­nes kut­tet er vel­dig pro­ble­ma­tisk, også må­ten det inn­ret­tes på. Det ram­mer først og fremst num­mer to-avi­ser og riks­dek­ken­de me­nings­ba­eren­de avi­ser, på­pe­ker Bekke­vold i KrF.

Egne sat­sin­ger kom­mer i til­legg

I til­legg til dis­se sa­ke­ne som KrF og Ven­st­re vil ret­te opp, har beg­ge par­ti­er lis­ter med egne sa­ker de vil prio­ri­te­re å få med i 2018-bud­sjet­tet der­som de skal va­ere med på en bud­sjett­av­ta­le.

KrF vil blant an­net prio­ri­te­re fle­re la­ere­re i små­sko­len, bed­re ord­nin­ger for barne­fa­mi­li­er og økt minste­pen­sjon.

Ven­st­re vil prio­ri­te­re etter­ut­dan­ning av la­ere­re, mer sat­sing på kli­ma og grün­de­re, samt mål­ret­te­de til­tak mot barne­fat­tig­dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.