Det­te kan du gle­de deg over

Aftenposten - - Nyheter -

Mens det ser mør­ke­re ut for stats­bud­sjet­tet, ser det ly­se­re ut for Ola nord­mann. Norsk øko­no­mi er frisk­meldt etter ned­tu­ren som star­tet i 2014 da olje­pri­sen ble hal­vert:

Le­dig­he­ten vil syn­ke hvert år til 2019. Da er den nede i 3,8 pro­sent mot 4,3 pro­sent i år.

Veks­ten i fast­lan­dets øko­no­mi tar seg opp fra 2 pro­sent i år til 2,6 pro­sent i 2019.

Veks­ten i kjøpe­kraf­ten, målt ved veks­ten i real­løn­nen, mer enn dob­ler seg fra 0,5 pro­sent i år til drøyt 1,3 pro­sent de to nes­te åre­ne. Vekst i real­lønn er de­fi­nert som lønns­til­legg mi­nus pris­vekst.

Veks­ten i an­tall job­ber tar seg opp, og det blir rundt 30.000 nye job­ber både nes­te år og i 2019. Til sam­men­lig­ning: I bunn­året 2016 var jobb­veks­ten noe un­der 10.000.

Veks­ten i det pri­va­te for­bru­ket blir høy­ere de nes­te to åre­ne.

Olje­in­ves­te­rin­ge­ne fal­ler også i år, men snur til sta­dig ster­ke­re vekst de nes­te to åre­ne.

Også veks­ten i be­drif­te­nes in­ves­te­rin­ger øker de to nes­te åre­ne, men ikke vel­dig mye sam­men­lig­net med veks­ten i år.

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen opp­sum­me­rer og er sva­ert for­nøyd med det hun har gjort:

– Vi har styrt Norge trygt gjen­nom en kre­ven­de tid. Den øko­no­mis­ke ak­ti­vi­te­ten sky­ter fart, og le­di­ge hen­der kom­mer i ar­beid over hele lan­det.

FOTO: STEIN BJØRGE

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen ven­ter seg mind­re rom for nye sat­sin­ger på stats­bud­sjet­tet i åre­ne frem­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.