Stram­me­re for Jen­sen, roms­li­ge­re for folk flest

Aftenposten - - Nyheter - SIGURD BJØRNESTAD

Hand­lings­rom­met på stats­bud­sjet­tet blir mind­re, mens norsk øko­no­mi går mot bed­re ti­der.

– Jeg er gans­ke for­nøyd med å kun­ne leg­ge frem et bud­sjett med så man­ge gode nyheter.

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen had­de et lyst bud­skap da hun la frem for­sla­get til stats­bud­sjet­tet 2018 i går. Alt skal gå bed­re i norsk øko­no­mi de nes­te to åre­ne.

Ver­re er det med ut­sik­te­ne for stats­bud­sjet­tet. Her snev­rer det seg inn i takt med dem­pet vekst i Olje­fon­det og vok­sen­de, upå­vir­ke­li­ge ut­gifts­pos­ter i folke­tryg­den.

Sta­tens fi­nan­ser er bunn­so­li­de og ut­gif­te­ne høye. Men rom­met for vi­de­re vekst mot 2021 blir mye mind­re enn i åre­ne bak oss. Det blir også mind­re enn i for­sla­get for nes­te år.

Kon­tras­ten mel­lom veks­ten i sta­tens øko­no­mi og øko­no­mi­en til folk flest blir skar­pe­re.

I stats­bud­sjet­tet har Jen­sen an­slått det hun kal­ler det år­li­ge «hand­lings­rom­met» i stats­bud­sjet­tet til 2021. Det er et an­slag på pen­ger til­gjen­ge­lig for nye til­tak og sat­sin­ger.

Her ser hun på den un­der­lig­gen­de veks­ten i skatte­inn­tek­ter, veks­ten i sta­tens ut­gif­ter og veks­ten i pen­ger fra Olje­fon­det, gitt man­ge for­ut­set­nin­ger:

Un­der­lig­gen­de inn­tek­ter, in­klu­si­ve veks­ten i dis­po­nib­le olje­pen­ger, vil øke med 18 mil­li­ar­der kro­ner år­lig 2019–2021.

De un­der­lig­gen­de ut­gif­te­ne i folke­tryg­den og ald­rings­ef­fek­te­ne inn i kom­mune­bud­sjet­te­ne og syke­hu­se­ne vil pres­se opp ut­gif­te­ne med 14 mil­li­ar­der kro­ner år­lig.

Det gir et «hand­lings­rom før ef­fek­ti­vi­se­ring og om­prio­ri­te­ring» på 4 mil­li­ar­der kro­ner. For ett år si­den an­slo Jen­sen det sam­me hand­lings­rom­met til 6,5 mil­li­ar­der kro­ner år­lig. Det har skrum­pet kraf­tig på bare ett år.

I det­te regne­styk­ket står økt bruk av olje­inn­tek­ter for 3 mil­li­ar­der kro­ner i eks­tra­inn­tek­ter hvert år 2019–2021. I de fire åre­ne bak oss var den år­li­ge øk­nin­gen drøyt 20 mil­li­ar­der i året.

Nes­te år blir det 6 mil­li­ar­der eks­tra olje­kro­ner på stats­bud­sjet­tet og i de tre åre­ne vi­de­re til 2021 blir det alt­så halv­par­ten av det­te igjen.

Så kom­mer po­li­tik­ken

Når Af­ten­pos­ten vi­ser hen­ne regn­styk­ke­ne, trer po­li­ti­ke­ren Jen­sen frem.

Hun drar et klart skil­le mel­lom det hun kal­ler «tek­nis­ke be­reg­nin­ger» gjort av Fi­nans­de­par­te­men­tets em­bets­verk og en frem­tid der Re­gje­rin­gens øko­no­mis­ke po­li­tikk vir­ker på øko­no­mi­en.

– Det hand­lings­rom­met vi en­der opp med hand­ler om po­li­tikk. Tek­nis­ke frem­skri­vin­ger er én ting, hva vi kryd­rer med på top­pen med po­li­tis­ke til­tak be­tyr fak­tisk noe, sier hun.

– Det be­tyr fak­tisk vel­dig mye, leg­ger hun til.

Re­for­mer, ef­fek­ti­vi­se­ring og skatte­kutt skal gjø­re øko­no­mi­en og of­fent­lig sek­tor mer ef­fek­tiv. Det­te skal bi­dra til å øke hand­lings­rom­met med mer enn 4 mil­li­ar­der kro­ner år­lig, er bud­ska­pet fra Jen­sen.

Snill for­ut­set­ning

Sam­ti­dig leg­ger de «tek­nis­ke berg­nin­ge­ne» til grunn at stan­dard og dek­ning i of­fent­li­ge tje­nes­ter er uend­ret. Det­te er helt i strid med en lang his­to­risk trend. Hvis tren­den fort­set­ter, blir ut­gifts­veks­ten mye stør­re.

Jen­sen inn­røm­mer at penge­ri­ke­lig­he­ten på stats­bud­sjet­te­ne blir mind­re enn før.

– Vi går mot mer nor­ma­le til­stan­der, mer likt det vi ser i and­re land. Inn­fa­sin­gen av olje­pen­ger blir la­ve­re, så vi må prio­ri­te­re har­de­re, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.