Inn­frir løf­ter på E 18, men ikke alt

Aftenposten - - Nyheter - SVEIN­UNG BERG BENTZRØD

Her er Af­ten­pos­tens gjen­nom­gang – punkt for punkt.

Her har Sta­tens veg­ve­sen sagt klart fra at det må kom­me pen­ger til å løse ut bo­li­ger for å kom­me vi­de­re. Det­te ser ut til å bli inn­fridd.

Det prio­ri­te­res stat­li­ge mid­ler til pro­sjek­te­ring og grunn­er­verv på pro­sjek­tet E18 Ly­sa­ker–Strand–Ram­stad­slet­ta i Bae­rum kom­mu­ne.

I klar­tekst be­tyr det­te at det kom­mer pen­ger til å kjø­pe ut hus­ei­ere som mis­ter hu­se­ne sine, og til de­talj­plan­leg­ging av pro­sjek­tet.

Re­gje­rin­gens eget vei­sel­skap lo­ver ras­ke­re og bil­li­ge­re ut­byg­ging på E18-strek­nin­ger i Tele­mark og Aust-Ag­der og på E6 til og for­bi Ha­mar.

Be­vilg­nin­ge­ne trap­pes opp fra 2,2 mrd. for 2017 til 5,3 mrd. for 2018. Der­med er fi­nan­sie­rin­gen av dis­se strek­nin­ge­ne sik­ret: E 18 Tvede­strand–Aren­dal i Aust-Ag­der, E 18 Rugt­vedt–Dør­dal og Kjør­holt- og Bam­ble­tun­ne­le­ne i Tele­mark, E6 Ko­lo­moen– Mo­elv i Hed­mark og E39 Kris­tian­sand vest–Lyng­dal vest i Vest-Ag­der.

Pro­sjek­tet sy­nes å få li­ten dra­hjelp av bud­sjet­tet for 2018, der an­sva­ret for frem­drif­ten sky­ves over på Oslo og Bae­rum.

I by­miljø­av­ta­len har sta­ten for­plik­tet seg til å dek­ke 50 pro­sent av pro­sjekt­kost­na­de­ne for Fornebu­ba­nen i Oslo og Akers­hus. Lo­ka­le myn­dig­he­ter er an­svar­li­ge for den res­te­ren­de de­len av fi­nan­sie­rin­gen. Det stat­li­ge bi­dra­get i 2018 dek­kes av ubruk­te mid­ler fra 2016 og 2017.

Fle­re vei­tun­ne­ler i Oslo og Akers­hus er for ti­den stengt for oppus­sing. Be­ho­vet for ny T-bane­tun­nel- og jern­bane­tun­nel i Oslo er kri­tisk.

Det prio­ri­te­res i alt 290 mil­lio­ner kro­ner til å vi­dere­føre ar­bei­de­ne med ut­bed­ring av Eke­berg- og Svart­dals­tun­ne­le­ne på E6, og til rest­fi­nan­sie­ring av ut­bed­ring av Tå­sen­tun­ne­len.

Det fore­slås 280 mil­lio­ner kro­ner i be­løn­nings­mid­ler til Oslo og Akers­hus som en del av by­miljø­av­ta­len fra juni, til til­tak for kol­lek­tiv, syk­kel og gan­ge. Vi­de­re er det fore­slått 300 mil­lio­ner kro­ner til sli­ke til­tak langs riks­vei i by­om­rå­der.

In­terCity, el­ler dob­belt­spor mel­lom Oslo og Ha­mar, Høne­foss, Sarps­borg og Tøns­ber­ger lo­vet fer­dig i 2024–2026.

For å få til sam­men­hen­gen­de dob­belt­spor fra Oslo S til Kle­ve­rud (nord for Minne­sund) fore­slås 350 mil­lio­ner kro­ner til strek­nin­gen Ven­jar-Eids­voll-Lang­set (mot Ha­mar), med mu­lig an­leggs­start i 2018. Strek­nin­gen er på to­talt 13 km og knyt­ter dob­belt­spo­ret Lang­set-Kle­ve­rud sam­men med Gar­dermo­ba­nen. Re­gje­rin­gen lo­ver også å job­be vi­de­re med til­tak slik at det kan kjø­res fle­re tog sam­ti­dig på strek­nin­gen Na­tio­nal­thea­tret–Ly­sa­ker, der ikke minst ar­bei­der på Skøy­en sta­sjon blir vik­ti­ge.

Skal va­ere red­nin­gen for pend­ler­ne sør­øst for Oslo, men man­gel på hyp­pi­ge­re av­gan­ger sør for Ski har vakt storm.

Det set­tes av 4,7 mrd. kro­ner til Follo­b­a­nen, til gjen­stå­en­de grunn­er­verv og ho­ved­ar­bei­der for inn­fø­ring til Oslo S, tun­ne­len og dags­trek­nin­gen mot Ski og Ski sta­sjon. Opp­da­tert kost­nads­an­slag for ba­nen er nå 27,9 mrd. kro­ner.

Fort­satt mang­ler den helt sen­tra­le strek­nin­gen rundt Ha­mar på E6 nord­over fra Oslo. Nå skal også den­ne strek­nin­gen få fire­felts mo­tor­vei. Par­sel­len Ko­lo­moen-Kå­te­rud plan­leg­ges åp­net som­mer­en 2019, mens res­ten av strek­nin­gen, Kå­te­rud-Arn­kvern, åp­nes som­mer­en 2020. Sis­te strekk mot Mo­elv åp­nes høs­ten 2020. Strek­nin­gen skal kos­te 9,77 mrd. 2017-kro­ner, der bom­pen­ger ut­gjør nes­ten 4,6 mrd. kro­ner.

To mil med mo­tor­vei, in­klu­dert to un­der­sjø­is­ke tun­ne­ler, er­stat­ter ferge­for­bin­del­sen mel­lom Stav­an­ger og Strand kom­mu­ne i Ry­fyl­ke. Her kom­mer pen­ger som plan­lagt. An­leggs­ar­bei­de­ne star­tet i de­sem­ber 2012, og pro­sjek­tet ven­tes åp­net for tra­fikk i lø­pet av 2019. Det fore­slås 1,1 mrd. kro­ner i 2018, hvor­av 860 mil­lio­ner fra bom­penge­sel­skap.

Re­gje­rin­gen opp­rett­hol­der pla­ne­ne om å byg­ge ferge­fri E39 mel­lom Stav­an­ger og Trond­heim. Det leg­ges opp til an­leggs­start kom­men­de vår for pro­sjek­tet som kal­les Rogfast. Det om­fat­ter en 26,7 km lang un­der­sjø­isk tun­nel i to løp mel­lom Ha­re­stad i Randa­berg og Ars­vå­gen i Bokn, samt en 3,7 km lang tun­ne­larm til Kvits­øy. Tun­ne­len blir den lengs­te og dy­pes­te un­der­sjø­is­ke vei­tun­ne­len i ver­den, med laves­te punkt 392 me­ter un­der hav­over­fla­ten.

E18 ved Ly­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.