Frem­ti­dens fa­mi­lie­bi­ler ram­mes av «Te­s­la-av­gift»

Aftenposten - - Nyheter - ROBERT GJERDE KAREN TJERNSHAUGEN

Som Af­ten­pos­ten av­slør­te ons­dag kveld fore­slår Re­gje­rin­gen å inn­føre en en­gangs­av­gift for el­bi­ler, be­reg­net ut fra bi­lens vekt.

Tun­ge el­bi­ler over 2000 kilo – pr. i dag ute­luk­ken­de Te­s­la-bi­ler – vil bli opp­til 70.000 kro­ner dy­re­re.

Fle­re bil­pro­du­sen­ter er nå i start­gro­pen for å lan­se­re nye og sto­re fa­mi­lie-el­bi­ler. Her er lis­ten over kjen­te bi­ler på vei inn på mar­ke­det de na­er­mes­te tre åre­ne som tro­lig ram­mes:

Te­s­la Mo­del S

Te­s­la Mo­del X

Au­di E-Trom Quat­tro (2018)

Mer­ce­des Ge­ne­ra­tion EQ (2019)

Ja­gu­ar I-pace (2018)

Sko­da Vi­sion E (2020)

Vol­vo (2020)

Mer­ce­des’ hele­lek­tris­ke Ge­ne­ra­tion EQ kom­mer i 2019 og vil etter all sann­syn­lig­het bli ram­met av den nye en­gangs­av­gif­ten.

– Al­le­re­de har mer enn 1500 per­soner satt seg på re­ser­va­sjons­lis­te, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef An­ders Rik­ter i Ber­tel O. Ste­en.

Kon­sern­sjef i Ber­til O. Ste­en, Bjørn Maarud, er kri­tisk til Re­gje­rin­gens for­slag. Han etter­ly­ser en bed­re dia­log.

– Både for­sla­get om å inn­føre vekt­av­gift på elek­tris­ke bi­ler og for­sla­get om å kut­te i for­de­le­ne for lad­ba­re og ikke-lad­ba­re hy­bri­der kom over­ras­ken­de, sier Maarud.

Han sier ramme­be­tin­gel­se­ne som leg­ges i stats­bud­sjet­tet be­tyr mye for bran­sjen.

– Jeg opp­ford­rer po­li­ti­ker­ne til å va­ere lang­sik­ti­ge og for­ut­sig­ba­re i den fort­sat­te be­hand­lin­gen av bil­av­gif­te­ne i ar­bei­det med bud­sjet­tet og leg­ge vekt på en for­nuf­tig dia­log med bil­bran­sjen.

Al­le­re­de i 2018 vil Au­dis nye E-Tron Quat­tro va­ere til­gjen­ge­lig for nors­ke bil­kjø­pe­re, opp­ly­ser Au­di-tal­s­per­son i Norge, Øy­vind Rogn­lien Skov­li.

2750 nord­menn har al­le­re­de skre­vet seg på Au­di Nor­ges re­ser­va­sjons­lis­te og be­talt 20.000 kro­ner for å stå først i køen for å kjø­pe den he­lek­tris­ke bi­len, som an­tas å vil­le veie over 2 tonn på grunn av en rekke­vid­de på over 50 mil.

– Tror du noen vil trek­ke seg, Skov­li?

– Det vil jeg ikke spe­ku­le­re det, men jeg har i al­le fall ikke mer­ket noe tegn til det i dag, sier Skov­li.

Slik kom­men­te­rer han den be­bu­de­de «Te­sla­av­gif­ten»:

– Vi hå­per at al­le gode kref­ter drar i sam­me ret­ning og at det leg­ges til ret­te for at også de som øns­ker en SUV, kan vel­ge en null­ut­slipps­bil.

Også Vol­vo vil med en se­rie hele­lek­trisk bil, i 2019, i «Te­s­la-seg­men­tet», men vil ikke røpe noen de­tal­jer hver­ken om ut­se­en­de el­ler pris.

KrF: – Av­tale­brudd

Inn­ad i Ven­st­re og KrF – Re­gje­rin­gens fore­truk­ne sam­ar­beids­par­ti­er – har det­te for­sla­get pro­vo­sert kraf­tig. Det er først og fremst ef­fek­te­ne «Te­s­la-av­gif­ten» vil ha i åre­ne frem­over som vek­ker be­kym­ring.

– Av­tale­brudd, sier KrFs fi­nans­po­li­tis­ke tal­s­per­son, Kjell In­golf Rop­stad – og vi­ser til av­ta­len om bil­av­gif­ter som Re­gje­rin­gen og sam­ar­beids­par­ti­ene inn­gikk i 2015. Den slår fast at fri­ta­ket for en­gangs­av­gift for null­ut­slipps­bi­ler skal for­len­ges til 2020.

Ven­st­res Ter­je Brei­vik sier det slik:

– For­sla­get om å øke av­gif­te­ne på el­bi­ler med lang rekke­vid­de vir­ker ikke godt gjen­nom­tenkt. Det kan gjø­re det sva­ert vans­ke­lig å nå må­let om at det kun skal sel­ges null­ut­slipps­bi­ler i 2025.

Re­gje­rin­gen ar­gu­men­te­rer med at el­bi­le­ne er kon­kur­ranse­dyk­ti­ge og at for­de­le­ne med­fø­rer for sto­re inn­tekts­tap for sta­ten. Anslags­vis 10 mil­li­ar­der for 2017.

I dag er det først og fremst i små­bil­mar­ke­det at el­bi­ler har en stor mar­keds­an­del. Men de tre­fire nes­te åre­ne vil alt­så en rek­ke nye, tyng­re fa­mi­lie­mo­del­ler og vare­bi­ler kom­me på mar­ke­det. Ven­st­re-kil­der fryk­ter at den nye av­gif­ten vil brem­se dis­se el­bi­le­nes frem­vekst i mar­ke­det.

De pe­ker på at det først og fremst at det er bat­te­ri­et - og alt­så hvor lang rekke­vid­de bi­len har - som av­gjør hvor tung den er, ikke hvor mye luk­sus den er ut­styrt med.

Bel­lo­na: – Sjok­ke­ren­de

Også miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne er kri­tis­ke. Bel­lona­le­der Fre­de­ric Hau­ge sy­nes for­sla­get er «sjok­ke­ren­de» og me­ner det er en pa­ro­di at Re­gje­rin­gen har gitt sto­re av­gifts­let­tel­ser til hy­brid­bi­ler som har satt inn et bat­te­ri for syns skyld – når de nå vil inn­føre en en­gangs­av­gift på opp­til 70.000 kro­ner på stør­re el­bi­ler.

– For å hol­de far­ten oppe i om­stil­lin­gen av bil­par­ken, må for­sla­ge­ne som svek­ker el­bil­for­de­le­ne re­ver­se­res, sier Ka­ri As­heim i ZERO.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.