Kli­nikk på Blin­dern stengt på da­gen

Aftenposten - - Nyheter - STEIN ERIK KIRKEBØEN

Uni­ver­si­tets­le­del­sen er redd for å bry­te lo­ven.

– Vi vet ikke om det er be­gått lov­brudd. Men vi kan ikke ta sjan­sen på at et slikt helse­til­bud dri­ves uten å va­ere i hen­hold til da­gens krav, lo­ver og re­gel­verk, sier vise­rek­tor Per Mor­ten Sand­set ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo (UiO).

Han un­der­stre­ker at det ikke er mis­tan­ke om feil­be­hand­lin­ger, over­grep el­ler noen for­mer for kri­mi­na­li­tet.

– Nei, og det er hel­ler in­gen ting knyt­tet til en­kelt­pa­si­en­ter. Det lig­ger på sy­stem­nivå. Vi er rett og slett ikke tryg­ge på at det­te til­bu­det dri­ves i over­ens­stem­mel­se med da­gens lo­ver og reg­ler for helse­virk­som­het. Det hand­ler om ar­kiv­ru­ti­ner, klage­mu­lig­he­ter, sik­ker­het i lo­ka­le­ne og mye an­net. Alt det­te skal vi nå få en rask gjen­nom­gang av, sier han.

Den­ne sa­ken var først om­talt i Uni­ver­si­tas. Kli­nik­ken dri­ves som del av pro­fe­sjons­ut­dan­nel­sen i psy­ko­lo­gi. Siste­års­stu­den­te­ne får mu­lig­het til å job­be med re­el­le pa­si­en­ter over lang tid.

– Uak­sep­ta­belt

– Men hvor­for sten­ger dere et til­bud, som et 40-tall pa­si­en­ter be­nyt­ter seg av og som gir stu­den­te­ne god prak­sis, dra­ma­tisk på da­gen?

– Det er først nå vi i le­del­sen er blitt klar over om­fan­get av virk­som­he­ten. Den er slik at vi må va­ere sik­re på at den dri­ves i hen­hold til lo­ver og re­gel­verk. Selv om det har gått bra i 42 år, er det selv­føl­ge­lig uak­sep­ta­belt hvis det dri­ves en virk­som­het ved UiO som er ulov­lig. Vi kan ikke ri­si­ke­re at noe skul­le gå galt, og pa­si­en­ter el­ler stu­den­ter skul­le bli ska­det, for­di vi ikke har va­ert i tråd med gjel­den­de re­gel­verk, sier vise­rek­to­ren.

– Det er in­gen vi­ka­ri­e­ren­de mo­ti­ver her, dere er ikke for ek­sem­pel ute etter å spa­re pen­ger?

– Nei. Det hand­ler kun om at vi må va­ere helt sik­re på at vi har et helse­til­bud i regi av UiO som er lov­lig. Det hå­per vi å bli re­la­tivt raskt.

Vil flyt­te til­bu­det

– Og da gjen­opp­ret­tes til­bu­det?

– Det av­hen­ger for det førs­te av hva un­der­sø­kel­se­ne vi­ser.

– … og for det and­re?

– Det ar­bei­des med å ut­vik­le et sam­ar­beid med et ak­tivt fag­mil­jø ved et syke­hus, i førs­te om­gang Lo­vi­sen­berg, for å sik­re at den kli­nis­ke virk­som­he­ten er in­nen­for de sys­te­me­ne og ru­ti­ne­ne som er på plass ved et syke­hus, sier Sand­set.

Me­ner seg over­kjørt

Det er psy­ko­logi­stu­den­te­ne ueni­ge i. De har pro­te­stert mot for­sla­get om å fjer­ne kli­nik­ken, og de ble over­ras­ket, sjok­ker­te og fø­ler seg over­kjørt etter at uni­ver­si­tets­di­rek­tø­rens ved­tak ble kjent.

De me­ner pro­ses­sen har fore­gått bak luk­ke­de dø­rer i uni­ver­si­tets­le­del­sen, og at be­slut­nin­gen kom som lyn fra klar him­mel på stu­den­ter, pa­si­en­ter og an­sat­te.

Sa­ken har ikke va­ert styre­be­hand­let hver­ken på in­sti­tut­tel­ler fa­kul­tets­nivå først.

– Det van­li­ge er at man får et på­legg om å ret­te even­tu­el­le mang­ler og en frist for å ut­bed­re dem. Her valg­te man å sten­ge umid­del­bart, sier stu­den­te­ne Kris­ti­na Strøm­holt og Jan­ne Ma­rit Larsen.

– Kan­skje dere dri­ver ulov­lig?

– Kli­nik­ken, hvor vi un­der­vi­ses av pro­fes­so­rer og fag­an­sat­te, er blitt dre­vet i 42 år, og så vidt vi kjen­ner til har vi ald­ri fått en kla­ge. Da er det helt galt å sten­ge for­di man lu­rer på om noen for­ma­li­te­ter kan­skje ikke er i tråd med da­gens lov­verk. Det­te er et godt til­bud til pa­si­en­ter og det er et godt un­der­vis­nings­til­bud til stu­den­te­ne.

– Det blir enda fi­ne­re på Lo­vi­sen­berg?

– Det tror ikke vi. In­nen spe­sial­helse­tje­nes­ten må pa­si­en­te­ne ha hen­vis­ning fra lege for å kom­me til oss, i dag kan de vur­de­res av våre vel­dig kva­li­fi­ser­te pro­fes­so­rer og kli­nis­ke psy­ko­lo­ger.

– Ters­ke­len blir høy­ere for å kom­me til oss, og pa­si­en­ten blir tyng­re og vans­ke­li­ge­re å be­hand­le for stu­den­ter. Vi fryk­ter også at opp­føl­gin­gen av stu­den­te­ne blir dår­li­ge­re på et syke­hus enn på et uni­ver­si­tet, sier Strøm­holt og Larsen.

De hå­per at de sna­rest mu­lig får til­ba­ke til­bu­det.

Forsk­ning el­ler un­der­vis­ning?

Baktep­pet for den til­spis­se­de kon­flik­ten er nett­opp øns­ket om å av­vik­le kli­nik­ken og leg­ge un­der­vis­nin­gen inn­un­der Lo­vi­sen­berg og Helse Sør-Øst i ste­det. Dis­se pla­ne­ne har va­ert fron­tet av in­sti­tutt­le­der Pål Kraft, og det vil fri­gjø­re både res­sur­ser og are­al på Psy­ko­lo­gisk insti­tutt. Kri­ti­ker­ne har ment at in­sti­tut­tet med gre­pet øns­ker å prio­ri­te­re forsk­ning over kli­nisk ut­dan­nel­se av psy­ko­lo­ger.

Helt uav­hen­gig av steng­nin­gen nå, skul­le sa­ken egent­lig va­ert be­hand­let av sty­ret ved in­sti­tut­tet i høst. Men be­hand­lin­gen ble først ut­satt på grunn av pro­tes­te­ne.

FOTO: JON OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX

Det blå­ser sure vin­der på Blin­dern etter at di­rek­tø­ren på da­gen la ned kli­nik­ken som har va­ert dre­vet på Insti­tutt for psy­ko­lo­gi i 42 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.