Slik blir kon­kur­ran­sen på norsk jern­bane

Aftenposten - - Nyheter - SVEIN­UNG BERG BENTZRØD

Når vin­ne­re kå­res skal kva­li­tet og hen­syn til an­sat­te tel­le mest, hev­der Re­gje­rin­gen.

– Det er ikke hvor langt ned et tog­sel­skap kan pres­se pri­sen som av­gjør hvem som vin­ner jern­bane­strek­nin­ge­ne. Pris skal tel­le 40 pro­sent, kva­li­tet og hen­syn til an­sat­te 60 pro­sent.

Det­te ber Dag­finn Ber­ge om å bli trodd på, man­nen i Jern­bane­di­rek­to­ra­tet som har fått an­sva­ret for kon­kur­ran­se på nors­ke skin­ner.

I går pre­sen­ter­te han de kon­kre­te pla­ne­ne som nå fore­lig­ger i Stav­an­ger, sam­men med sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-Ol­sen.

In­nen juni 2018 skal di­rek­to­ra­tet ha kå­ret vin­ne­ren av «Jern­bane­pak­ke Sør»:

Sør­lands­ba­nen Oslo-Kris­tian­sand-Stav­an­ger

Stav­an­gers lo­kal­tog­bane Jaer­ba­nen

Aren­dals­ba­nen mel­lom Ne­laug på Sør­lands­ba­nen og Aren­dal by.

Sel­ska­pet som vin­ner kon­kur­ran­sen skal va­ere i gang på strek­nin­gen i juni 2019.

Sla­ge­ne om strek­nin­ge­ne

«Pak­ke Sør» er li­ke­vel bare be­gyn­nel­sen.

Vår­en 2018 ut­ly­ses pak­ke to, som be­står av:

Dovre­ba­nen Oslo-Trond­heim

Trond­heims lo­kal­tog­bane Trøn­der­ba­nen, fra Stein­kjer

Nord­lands­ba­nen

Fris­ten for å kom­me med til­bud er mars nes­te år.

Vin­ne­ren skal va­ere i gang her i de­sem­ber 2019.

Der­nest føl­ger pak­ke tre, som be­står av:

Ber­gens­ba­nen

Ber­gens lo­kal­tog­bane Vos­sa­ba­nen, over Ar­na

Kunn­gjø­ring om den­ne pak­ken sen­des ut in­ter­na­sjo­nalt umid­del­bart.

Vin­ne­ren skal va­ere i gang på strek­nin­gen i de­sem­ber 2020.

Vans­ke­lig å re­ver­se­re

Nes­te om­rå­det ut er Øst­lan­det, der det skal rede­gjø­res for kon­kur­ran­se i stats­bud­sjet­tet for 2020, som leg­ges frem høs­ten 2019.

I stats­bud­sjet­tet for 2018 luf­tes noen mu­li­ge «pak­ker» her:

«Oslo­kor­ri­do­ren», strek­nin­gen As­ker-Lille­strøm, in­klu­dert ba­ner som til Kongs­vin­ger.

Lo­kal­tog­ba­ne­ne Spikke­stadOslo-Lille­strøm og Ski-OsloSkøy­en

Øst­fold­ba­nen pluss Gjø­vik­ba­nen

FOTO: HENRIK SKOLT, NTB SCANPIX.

NSB-an­sat­te pro­te­ster­te da Jern­bane­re­for­men ble pre­sen­tert på Oslo S i mai 2015. Nå tas et langt skritt vi­de­re, der an­sat­te blir over­ført til and­re sel­ska­per om ikke NSB vin­ner kam­pen om «Jern­bane­pak­ke Sør»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.