I det lan­ge løp vin­ner pen­ge­ne i fot­bal­len, me­ner norsk pro­fes­sor

Aftenposten - - Sport - odd.in­ge.aas@af­ten­pos­ten.no

om­set­nin­gen gir klub­ben en stor kon­kur­ranse­for­del.

– I det lan­ge løp så vin­ner pen­ge­ne, sier Kje­til Kåre Hau­gen, pro­fes­sor ved Høg­sko­len i Mol­de.

Han tror på man­ge po­ka­ler til Old Trafford også i ti­den frem­over.

– Er du rik, kom­mer du til­ba­ke. Det tren­ger ikke å skje nes­te år, men det skjer, sier Hau­gen.

– Bør Uni­teds høye inn­tek­ter be­kym­re de and­re?

– Selv­føl­ge­lig bør det det. Iall­fall på lang sikt, men det er man­ge klub­ber som har en sterk po­si­sjon.

Lønns­øk­ning på An­field

Si­mon Ku­per og Ste­fan Szy­man­ski hev­der i bo­ken Soc­cerno­mics at det er 89 pro­sent kor­re­la­sjon mel­lom lønns­ut­gif­te­ne til en klubb og liga­po­si­sjon.

Det bør i til­fel­le kun­ne in­spi­re­re Li­ver­pool-fan­sen, for i 2015/16-se­son­gen var det An­field-klub­ben som had­de nest høy­est lønns­kost­na­der i Premier Le­ague.

De var fak­tisk den klub­ben blant de seks sto­re som bruk­te en størst an­del av inn­tek­te­ne på løn­nin­ger.

En del kan nok til­skri­ves at ma­na­ger Bren­dan Rod­gers og sto­re de­ler av hans stab fikk spar­ken, med de kost­na­de­ne det med­fø­rer, mens Jür­gen Klopp ble hen­tet inn med sine med­hjel­pe­re.

Samt at spil­le­re som Ro­ber­to Fir­mi­no, Ja­mes Mil­ner, Chris­ti­an Ben­te­ke og Nat­ha­ni­el Clyne med fle­re ble hen­tet inn på gode kon­trak­ter.

Kri­tisk til ei­er­struk­tu­ren

Til tross for at mor­gen­da­gens mot­stan­der om­set­ter for mye mer, me­ner TV 2-kom­men­ta­tor Kas­per Wike­stad at Li­ver­pool uan­sett får inn så mye pen­ger at de bør va­ere kon­kur­ranse­dyk­ti­ge på løn­nin­ger og over­gangs­sum­mer.

Han tror der­imot ei­er­struk­tu­ren på An­field kan va­ere et lite hin­der.

– Det har va­ert litt mis­tenk­som­het fra sup­por­ter­ne på hvor mye ei­er­ne er vil­li­ge til å spyt­te inn, sier Wike­stad.

Han pe­ker sam­ti­dig på at de røde klar­te å stå imot et bud fra Bar­ce­lo­na på godt over 1 mil­li­ard kro­ner for Phil­li­pe Cou­tin­ho i som­mer, sam­ti­dig som de var vil­li­ge til å set­te ny over­gangs­re­kord for for­svars­spil­le­re på Vir­gil van Dijk fra Sout­hamp­ton.

For å ut­ford­re jevn­lig om liga­tit­te­len fryk­ter Wike­stad at Li­ver­pool i dag har for de­fen­si­ve ei­ere.

– De er ikke vil­li­ge til å gå like langt som ei­e­ren til Man­ches­ter City, sier Wike­stad.

FOTO: DAVE THOMPSON, TT, NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.