«Jo mer eks­tremt det blir, jo kla­re­re blir jeg i ho­det»

Aftenposten - - Sport - METTE BUGGE Sande­fjord

San­se­ne er skjer­pet. Bra­ek­hus er proff til bok­se­hans­ke­ne. Stor­opp­gjø­ret mot svens­ke Mi­kae­la Laurén er en uke unna. Ber­gen­se­rens kropp har be­gynt å rea­ge­re på at det snart er kamp.

I man­ge uker har 36-årin­gen bodd på Brun­la­nes i Vest­fold, der opp­gjø­ret fin­ner sted.

– Jeg har ald­ri sett noen som har gått så mye inn i bob­len som Ceci­lia, sier Ulf Jo­han­sen.

Tett på stjer­nen

Han har va­ert tre­ner for man­ge bok­se­re, som Ole Kle­met­sen og Stef­fen Tang­stad.

Ve­te­ra­nen har sitt eget bok­se­gym i Tor­re­vie­ja i Spa­nia, men det sis­te året har han va­ert Bra­ek­hus’ gode hjel­per, som til­rette­leg­ger, sjå­før og fik­ser av man­ge ting.

– Det som ska­per de sto­re ener­ne, er den vold­som­me fo­ku­se­rin­gen og den vold­som­me vin­ner­vil­jen. Det er så eks­tremt at jeg ald­ri har sett ma­ken. Lan­g­renns­lø­per Pet­ter Nort­hug har litt av det sam­me, sier Jo­han­sen.

– Du må tåle mye smer­te, og du må noen gan­ger snak­ke til dem to gan­ger for­di de er så fo­ku­sert. Ceci­lia kan va­ere fra­va­eren­de på vis­se om­rå­der som ikke har med boksing å gjø­re, men selv­sagt kan det ikke va­ere slik un­der hele tre­nings­lei­ren. Det vil­le tap­pet hen­ne for ener­gi, leg­ger Jo­han­sen til, mens vi ven­ter på at Bra­ek­hus skal gå ned den lan­ge trap­pen fra ho­tel­ler der hun bor hund­re me­ter unna nes­te lør­dags are­na.

Hun er som nor­malt litt sent ute, men når Bra­ek­hus kom­mer, er det med en ro.

Må ha det sto­re over­blik­ket

Bokse­pro­fi­len kun­ne blitt ner­vøs av mind­re, av å ha sitt eget pro­mo­tion­sel­skap, va­ere ad­mi­ni­stra­tor, or­ga­ni­se­re stev­net, sør­ge for at spon­so­rer og pres­se får sitt, sva­re på vel­dig man­ge hen­ven­del­ser og selv­sagt tre­ne to gan­ger om da­gen.

– Det å hol­de ho­det kaldt i eks­tremt stres­se­de si­tua­sjo­ner er del­vis noe du er født med, men mye kom­mer av er­fa­ring, sier hun.

Bra­ek­hus har opp­levd at en­kel­te blir hys­te­ris­ke når det blir for mye.

– Hos meg for­ster­kes al­le san­ser når jeg blir stres­set. Jo mer eks­tremt det blir, jo kla­re­re blir jeg i ho­det. Jo mer press, jo flin­ke­re er jeg til å dyt­te det vekk, sier Bra­ek­hus, som for­tel­ler at hun be­gyn­te å la­ere seg men­ta­le tek­nik­ker som 17-åring.

– Det var ikke så van­lig den gan­gen, men jeg hus­ker godt den førs­te bo­ken jeg les­te på det­te fel­tet: Best når det gjel­der av Wil­ly Railo.

Ikke noe gjø­res til­fel­dig

Nå er hun mo­den, er­fa­ren og ru­ti­nert.

Hun vet så ab­so­lutt hva som skal til der­som hun skal fort­set­te med en me­ritt­lis­te som bare inne­hol­der sei­re i proff­kam­per. Num­mer 32 står for tur.

– Hvert se­kund av da­gen min er en jobb. Hva jeg spi­ser er en jobb, hva jeg drik­ker, tre­nings­øk­ten min, hvor­dan jeg so­ver. Alt i li­vet mitt er de­talj­styrt i dis­se uke­ne. Da sier det seg selv at man går inn i en bob­le. I dis­se pe­rio­de­ne har jeg ikke tid til så mye an­net uten­om. Hvis jeg har noen ti­mer, går de med til fa­mi­lie og ven­ner. Da har jeg ikke tid til å drik­ke kaf­fe med Mi­kae­la Laurén.

Har all­tid lat­ter på lur

Bra­ek­hus bry­ter ut i lat­ter. Den er uan­sett ald­ri langt unna. Men ut­ta­lel­se­ne fra nes­te lør­dags mot­stan­der, de man­ge ver­ba­le sla­ge­ne om at Bra­ek­hus er falsk og lite hyg­ge­lig, kan hun ikke an­net enn å fli­re av.

På et av møte­rom­me­ne i det ge­dig­ne kon­gres­sen­te­ret som ei­es av Smiths ven­ner, si­ver dags­ly­set fra vin­du­et inn på bok­se­rens an­sikt.

– Mi­kae­la og jeg er i to helt for­skjel­li­ge ver­de­ner. Jeg kom til Tysk­land og ble kas­te inn i en bru­tal ver­den. De jeg tren­te med var skik­ke­lig «badass». Det var kamp om alt, du måt­te al­bue deg frem. Spar­rin­gen var ikke noen kose­stund.

Hun la­er­te mye på de åre­ne i proff­stal­len Sau­er­land, der det kun var menn og hun tok nav­net «First Lady» som den førs­te kvin­nen. Hun måt­te la­ere seg å bli hard­hud­et.

– Jeg tror ikke Mike Ty­son tok sine spar­ring­part­ne­re ut på mid­dag, men selv­sagt skal det va­ere en god tone på tre­ning, fort­set­ter Bra­ek­hus.

Hun opp­ly­ser at hun og team­et al­le­re­de er i gang med å for­hand­le nes­te av­ta­le, den som tro­lig vil brin­ge hen­ne til USA.

– Det er så mye som skjer i ku­lis­se­ne. Der­for blir ut­ta­lel­se­ne om kaf­fe så dumt, sier Bra­ek­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.