Nå blir det dy­re­re å gå på fot­ball­kamp

Aftenposten - - Sport - STEF­FEN STENERSEN

– Det er ikke hel­dig, sier RBKs dag­li­ge leder.

I går ble stats­bud­sjet­tet lagt frem, og der ble det klart at den laves­te moms­sat­sen øker fra 10 til 12 pro­sent.

Den lave mer­verdi­sat­sen om­fat­ter per­son­trans­port, over­nat­ting, kring­kas­tings­av­gift, samt ad­gang til kino, mu­se­er, for­nøy­el­ses­par­ker og idretts­ar­ran­ge­ment

Det be­tyr at det vil bli dy­re­re bil­let­ter til blant an­net fot­ball­kam­per un­der det nes­te stats­bud­sjet­tet.

Det får idretts­klub­be­ne til å rea­ge­re. To­ve Moe Dyr­haug, dag­lig leder i Ro­sen­borg, me­ner det vil gå mest ut­over til­skuer­ne.

– Det vil bety noe, og det vil bety mest for kun­den. Bil­let­ten vil jo bli dy­re­re som føl­ge av det­te.

Mom­søk­nin­gen kom­mer bare to år etter at sat­sen ble økt fra åtte til ti pro­sent og har der­med økt med fire pro­sent­po­eng på to år.

– Ikke hel­dig

Dyr­haug sier hun ikke har fått satt seg inn i bud­sjet­tet, og at det er vans­ke­lig for hen­ne på stå­en­de fot å be­reg­ne hva det vil bety i kro­ner og øre. Hun er dog kri­tisk til at det går ut­over idretts­la­ge­ne.

– Jeg sy­nes ikke det er hel­dig at det­te går ut­over kun­den, og at det går ut­over små og sto­re idretts­lag. For man­ge vil det ut­gjø­re gans­ke mye. Det er synd at det skal gå ut­over idret­ten på ak­ku­rat det­te punk­tet, sier hun.

For noen må måt­te ta reg­nin­gen når mom­sen igjen økes. Iføl­ge NTB er­kjen­ner re­gje­rin­gen at øk­nin­gen vil kun­ne gi en noe re­du­sert etter­spør­sel etter dis­se tje­nes­te­ne og en

la­ve­re om­set­ning.

– Be­tyr vel­dig mye

Påplus­sin­gen vil gi økte inn­tek­ter til sta­ten på 700 mil­lio­ner på­løpt og 530 mil­lio­ner kro­ner bok­ført nes­te år.

– Vi har 22 mil­lio­ner i bil­lett­inn­tek­ter, så det er et gans­ke en­kelt regne­styk­ke. Vi må ta med oss det­te inn i plan­leg­gin­gen av nes­te år, og se hvor­dan vi vel­ger å gjø­re det, sier dag­lig leder Vibeke Jo­ha­nes­sen i Brann.

Hun er ikke i tvil om at fire pro­sent øk­ning på to år er stort.

– Det be­tyr vel­dig mye. Jeg sy­nes idret­ten bi­drar med mye po­si­tivt, slik at det­te kun­ne va­ert gjort på en an­nen måte. Men det for tid­lig å gi en kon­klu­sjon hva det­te vil bety for oss. Men al­le som er glad i Brann vet at det er en øko­no­misk kre­ven­de si­tua­sjon. Men vi får ta en vur­de­ring på hva vi gjør, sier Jo­hann­es­sen.

FOTO: MOR­TEN ANTONSEN

Dag­lig leder To­ve Moe Dyr­haug i RBK er na­tur­lig­vis kri­tisk til mom­søk­nin­gen.

FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

Prin­ses­se Märt­ha Loui­se del­tar i klas­sen 120 CSIAM un­der Oslo Hor­se Show i Te­le­nor Are­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.