Om­kamp om medie­kutt

Aftenposten - - Kultur - HIL­DE BJØRHOVDE THEA STORØY ELNAN

Re­gje­rin­gen vil kut­te i presse­støt­ten, men kan få trøb­bel med å få fler­tall for det.

Kul­tur­bud­sjet­tet er ikke pre­get av kutt. Det al­ler mes­te av støt­ten til kul­tur­for­mål vi­dere­fø­res. Men pro­duk­sjons­støt­ten til ny­hets- og ak­tua­li­tets­me­di­er fore­slås re­du­sert med 25,7 mil­lio­ner kro­ner. Det­te vil sa­er­lig gå ut­over avi­ser som Klasse­kam­pen, Dags­avi­sen, Vårt Land og Na­tio­nen.

Sam­ti­dig vil re­gje­rin­gen set­te av 7 mil­lio­ner kro­ner til in­no­va­sjons­støt­te. Den nye støtte­ord­nin­gen skal va­ere søk­nads­ba­sert og sa­er­lig frem­me jour­na­lis­tisk in­no­va­sjon og di­gi­ta­li­se­ring av lo­kal­avi­ser.

Det­te gir et sam­let netto­kutt på 18,7 mil­lio­ner.

– Hvor­dan kan det­te for­sva­rer i en tid der medie­hu­se­ne sli­ter med sto­re om­stil­lin­ger?

– Vi gir 300 mil­lio­ner kro­ner i pro­duk­sjons­støt­te til lan­dets avi­ser, men de fles­te får ikke gle­de av den. 150 mil­lio­ner går til bare fem avi­ser. Sam­ti­dig har dis­se fem avi­se­ne to­tal­ned­gang i opp­lags­tal­le­ne. En ord­ning etab­lert på 1960-tal­let er ikke det vi tren­ger i da­gens di­gi­ta­le medie­hver­dag. Der­for skal vi re­du­se­re pro­duk­sjons­støt­ten og er­stat­te den med en ny ord­ning som sik­rer ny­ska­ping, in­no­va­sjon og ba­ere­kraft i medie­ne, sier kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land.

Face­bo­ok

Helle­land sier at null­mom­sen på elek­tro­nis­ke medi­er er et til­tak som vir­ker, og at moms­fri­ta­ket in­ne­ba­erer en in­di­rek­te støt­te på 450 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er in­gen sig­na­ler om å skatt­leg­ge Face­bo­ok og Goog­le, som er tøf­fe kon­kur­ren­ter til nors­ke medie­ak­tø­rer?

– Dess­ver­re er det ut­ford­ren­de for Norge å fin­ne løs­nin­ger ale­ne. Vi kan ikke ha nors­ke saer­reg­ler, men må sam­ar­bei­de med våre na­bo­er og EU for å løse det­te.

Skuf­fet pres­se

Både Fag­pres­sen, Norsk Re­dak­tør­for­ening, Norsk Jour­na­list­lag og Me­die­be­drif­te­nes Lands­for­ening er sva­ert skuf­fet over for­sla­get.

– Det er ufor­ståe­lig at kul­tur­mi­nis­te­ren ikke lyt­ter til sva­ert ty­de­li­ge råd fra Me­die­mang­folds­ut­val­get og en sam­let norsk medie­bran­sje, sier Ran­di S. Øgrey, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Me­die­be­drif­te­nes Lands­for­ening, til Me­di­er24.

NRK-li­sen­sen øker med 55 kro­ner til kr 2923 kro­ner. Det­te er det sam­me som Thor Gjermund Erik­sen, kring­kas­tings­sjef i NRK, ba om.

– Det er et pa­ra­doks at mens presse­støt­ten kut­tes med 25,7 mil­lio­ner kro­ner, så økes NRKs li­sens. Det er vans­ke­lig å se at det­te frem­mer norsk medie­mang­fold, sier Øgrey.

Nei fra Ven­st­re og KrF

Tre gan­ger tid­li­ge­re har stor­tings­po­li­ti­ke­re i Ven­st­re og Kris­te­lig Folke­par­ti satt ned fo­ten mot kutt i presse­støt­ten. De er kla­re til å ta opp kam­pen for fjer­de gang, opp­ly­ser Geir Jør­gen Bekke­vold, kul­tur­po­li­tisk tal­s­per­son i KrF.

Ter­je Brei­vik, kul­tur­po­li­tisk tal­s­per­son i Ven­st­re, me­ner også at kutt i presse­støt­te er feil vei å gå.

– Me­die­bran­sjen er i en om­stil­ling og i en si­tua­sjon som er på lin­je med det olje­in­du­stri­en har gått gjen­nom. Den lø­ses ikke med sto­re kutt, sier han.

Det er po­si­tivt at Re­gje­rin­gen øns­ker å Äta vPa­råe på norsk kul­tur­arv ved å bne­ev­til­tget­pen­ger til å re­ha­bi­li­te­re Den Na­tio­na­le Sce­ne og Na­tio­nal­thea­tret.

Knut Alf­sen, Norsk Skuer­spil­ler­for­bund

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.