Fes­ti­val­støt­te på ste­det hvil

Aftenposten - - Kultur - ARVE HENRIKSEN

Den nye fes­ti­val­støtte­ord­nin­gen fikk ikke en enes­te eks­tra kro­ne på nes­te års stats­bud­sjett.

– Vi skul­le gjer­ne sit­tet med hele olje­fon­det, men vi kan ikke tryl­le. Hvis de­par­te­men­tet ikke øker støt­ten, blir vi nødt til å gjø­re noen har­de prio­ri­te­rin­ger frem­over, sier Tone Han­sen, leder av Norsk kul­tur­råd.

I 2018 går start­skud­det for den nye fes­ti­val­støtte­ord­nin­gen i regi av Norsk kul­tur­råd, etter at den tid­li­ge­re knute­punkt­ord­nin­gen ble av­vik­let i 2015. I prak­sis be­tyr det­te at de tid­li­ge­re knute­punkt­fes­ti­va­le­ne nå kjem­pe om den sam­me penge­sek­ken som al­le and­re fes­ti­va­ler.

Da søk­nads­fris­ten gikk ut tid­li­ge­re i år, had­de Kul­tur­rå­det mot­tatt 171 søk­na­der. Det to­talt om­søk­te be­lø­pet for 2018 er over 182 mil­lio­ner, mens av­set­nin­gen på støtte­ord­nin­gen for mu­sikk­fes­ti­va­ler

i 2017 var på 139 mil­lio­ner.

Vil mer­kes godt

Kul­tur­fon­det i Norsk kul­tur­råd skal i 2018 for­val­te na­er­me­re 920 mil­lio­ner kro­ner. I den­ne pot­ten lig­ger nå også den nye fes­ti­val­støtte­ord­nin­gen. Den tid­li­ge­re knute­punkt­ord­nin­gen gjaldt 15 fes­ti­va­ler. Tre av dis­se er flyt­tet over på and­re støtte­ord­nin­ger.

De tolv and­re skal kon­kur­re­re på like vil­kår med al­le and­re nors­ke mu­sikk­fes­ti­va­ler om en sam­let pott på 138,7 mil­lio­ner kro­ner. Skal det­te økes, må kul­tur­fon­det fin­ne pen­ge­ne in­nen­for sitt ek­sis­te­ren­de bud­sjett.

– Når det gjel­der fes­ti­val­støt­ten så gir ikke det­te stats­bud­sjet­tet oss det hand­lings­rom­met vi had­de øns­ket oss, selv om det ikke lig­ger noen fø­rin­ger fra de­par­te­men­tet. Her blir vi li­ke­vel nødt til å prio­ri­te­re hardt ut ifra hvor det er mest pre­ka­ert. Det er der­for in­gen tvil om at det frie kunst­fel­tet og in­sti­tu­sjo­ne­ne vil få mer­ke det­te, sier Han­sen.

Kongs­berg Jazz­fes­ti­val har ikke har va­ert en del av knute­punkt­ord­nin­gen. For 2018 har Kongs­berg søkt om fem­årig støt­te på fire mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.