Stygg­vak­kert

Aftenposten - - Kultur - Ei­vind Au­gust We­stad Stu­en

am­bi­ent og hel­støpt, ho­de­nik­ken­de me­tall, mel­lom pri­ma­le brøl og me­lan­kolsk vo­kal i Gil­mour-land. Ban­det mest­rer beg­ge ut­tryk­ke­ne godt, og ska­per en hel­het­lig sound som er de­fi­ne­ren­de for hele al­bu­met. Hoved­fo­ku­set er li­ke­vel på me­tall, slik seg hør og bør fra et band som En­slaved.

Ban­det ope­re­rer i et sam­men­satt, etter­tenk­somt lyd­bil­de med godt spenn i ma­te­ria­let. Vi blir møtt av stor­slåt­te og sym­fo­nis­ke par­ti­er, røf­fe gi­tar­stor­mer, samt ned­stem­te de­ler som åp­ner opp ban­dets ut­trykk.

Ny­kom­mer Håkon Vin­je gjør en god jobb med å ska­pe synthly­der som pas­ser inn i den stram­me pro­duk­sjo­nen, og ut­fyl­ler den hardt­slå­en­de kvin­tet­ten.

På fe­no­me­na­le «Axis of the worlds» leg­ger han dri­ven­de or­gel­to­ner un­der et gyn­gen­de riff, og gir lå­ten en eks­tra dyb­de. Stor­slått uten å bli svuls­tig. Feti­sjen for sytti­tal­lets pro­g­rock tar ald­ri helt over­hånd, men smy­ger seg pent inn i hel­he­ten. Te­ma­tisk er det frem­de­les spor av vi­king­kul­tur, som på «Feathers of Eolh». I til­legg til å ser­ve­re noen av al­bu­mets mest in­tri­ka­te riff, hø­rer vi dype manns­kor og en tekst som le­ker med nor­røn my­to­lo­gi. (‘Eolh’ er en ru­ne som av en­kel­te til­skri­ves mys­tis­ke egen­ska­per.)

Na­tur­bil­der bru­kes ef­fek­tivt og bi­drar til stem­nin­gen i mu­sik­ken. Den­ne gan­gen skal teks­te­ne ha va­ert skre­vet først, noe som gir en ny inn­falls­vin­kel for ban­det. Det er en me­ning bak de mes­sen­de gi­ta­re­ne.

E fun­ge­rer best hørt fra be­gyn­nel­se til slutt som et en­het­lig verk. Slik kan man la seg suge inn i uni­ver­set En­slaved ska­per. De seks lå­te­ne er med ett unn­tak minst åtte mi­nut­ter lan­ge, noe som gir god plass til å ut­fors­ke stem­nin­ger så vel som riff. Mu­sik­ken får pus­te.

Slik har ban­det skapt en dyp lyt­ter­opp­le­vel­se som man gjer­ne gjen­tar igjen og igjen.

FOTO: THOR BRØDRESKIFT

En­slaved går dy­pe­re i sin pro­gres­si­ve til­na­er­ming til me­tal-sjan­ge­ren på sitt fjor­ten­de al­bum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.