Er det­te høs­tens bes­te TV-se­rie?

Aftenposten - - Kultur -

en prat med Char­les Man­son for å fin­ne ut hva som gjor­de ham til et ma­ni­pu­le­ren­de mons­ter, en idé hans kol­le­ger sy­nes er like pro­vo­se­ren­de som den er me­nings­løs.

Bort­sett fra Bill Tench, en litt kar­rière­trøtt byrå­ve­te­ran som dri­ver FBIs Be­ha­vioral Scien­ce Unit. Etter et feng­sels­be­søk får FBI-duo­en en åpen­ba­ring om at Kem­per og hans like­menn må for­stås for å kun­ne skjøn­ne hvem som står bak de gru­soms­te mor­de­ne USA opp­le­ver.

Ed Kem­per hvem, sier du? Han drep­te ti unge kvin­ner, før han tok li­vet av sin mor og skjen­det det av­skå­re­de ho­det hen­nes. Alt det­te skjed­de etter han had­de sit­tet in­ne på – og snak­ket seg ut av – psy­kia­trisk av­de­ling for å ha drept sin egen beste­mor.

Ved si­den av Han­ni­bal Lec­ter

Vi snak­ker alt­så om en ra­ven­de gal fyr, men som Hol­den Ford for­står: Han er også in­tel­li­gent, sym­pa­tisk og ar­ti­ku­lert, og en gull­gru­ve for å «get ahead of crazy».

Ko­mi­ker Ca­me­ron Brit­ton gjør sin gjen­nom­brudds­rol­le som Ed Kem­per. Brit­ton spil­ler den sto­re, bamse­ak­ti­ge Kem­per til fin­ger­spis­se­ne slik han er por­tret­tert i FBI-agent John Hug­hes’ bok Mind­hun­ter: In­si­de The FBIs Eli­te Se­ri­al Cri­me Unit, som se­ri­en byg­ger på.

Han ser­ve­rer mono­lo­ger som er på høy­de med Han­ni­bal Lec­ters mest frys­nings­frem­kal­len­de øye­blikk i The Si­len­ce of The Lambs. Sce­ne­ne mel­lom Brit­ton og den i over­kant blå­øyde Ford (spilt av Jo­nat­han Groff, Jes­se fra Glee!) er hva alt an­net i Mind­hun­ter gra­vi­te­rer mot.

Det er god frem­drift når Ford ir­ri­te­rer FBI-kol­le­ger, el­ler når hans pot­røy­ken­de hip­pie­k­ja­eres­te un­der­stre­ker hvil­ken nerd han er, men mest vil vi bare til­ba­ke til rom­met hvor Ford og Kem­per pra­ter.

Det er der Ford opp­da­ger kar­tet over de skjul­te sti­ene i Kem­pers

ku­per­te men­ta­le ter­reng.

Fin­cher på sitt mest stil­sik­re

Mind­hun­ter er skre­vet av Joe Pen­hall og Jen­ni­fer Ash­ley, men har Da­vid Fin­chers sig­na­tur på hver enes­te side. Tids­ko­lo­rit­ten er noen­lun­de ned­dem­pet, bilde­ut­snit­te­ne rene og de­li­ka­te og kon­tor­sce­ne­ne strå­len­de for den ko­mis­ke ven­ti­len en slik se­rie tren­ger.

Fak­tisk kan de min­ne litt om de bes­te FBI-kon­tor­sce­ne­ne i Char­lie Wil­son’s War, hvor Philip Sey­mour Hoff­man sto for men­tal gjørme­bry­ting og fy­sisk dørk­nu­sing med by­rå­kra­tis­ke sje­fer.

Det er uan­sett Da­vid Fin­cher på sitt mest stil­sik­re. Det er selv­sagt vans­ke­lig å døm­me Mind­hun­ter ba­sert på de to epi­so­de­ne vi fikk se på for­hånd, men an­sla­get og kva­li­te­ten er en­ga­sje­ren­de som da Cla­rice Ster­ling sat­te seg ned med Han­ni­bal Lec­ter.

Os­car-gros­sis­ten The Si­len­ce of the Lambs er ba­sert på sam­me his­to­rie og man­ge av de sam­me men­nes­ke­ne, men Mind­hun­ters tet­te­re for­hold til det his­to­ris­ke ma­te­ria­let gjør at den skil­ler seg ut, får eget liv og blir like fengs­len­de.

FOTO: NET­FLIX

Ca­me­ron Brit­ton (t.v.) som se­rie­mor­der Ed Kem­per og Jo­nat­han Groff som FBI-agent Hol­den Ford i Net­flix­se­ri­en Mind­hun­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.