Mat- og merke­vare­hu­set vant Oslo bys ar­ki­tek­tur­pris

Pris­vin­ne­ren frem­he­ves som et for­bil­led­lig ek­sem­pel på gjen­bruk og miljø­rik­tig by­ut­vik­ling, me­ner jury­en.

Aftenposten - - Osloby - EDEL BAKKEMOEN edel.bakkemoen@af­ten­pos­ten.no

Mills har valgt å ta i bruk sitt in­du­stri­bygg fra 1950 til nytt ho­ved­kvar­ter, byg­get får nå den gje­ve pri­sen. Mills har valgt å ta i bruk sitt eget in­du­stri­bygg fra 1950 til nytt ho­ved­kvar­ter, og byg­get får nå den gje­ve pri­sen.

I jury­be­grun­nel­sen he­ter det: «Et dris­tig og ikke helt åpen­bart valg for bygg­her­ren, som sto over­for en stra­te­gisk be­slut­ning om ny lo­ka­li­se­ring. And­re mer tra­di­sjo­nel­le al­ter­na­tiv vil­le va­ere å rive for å byg­ge nytt el­ler sel­ge for å flyt­te. Iste­den ga de byg­get en sjan­se, ved å la ar­ki­tek­te­ne ut­fors­ke mu­lig­he­ter til å fin­ne løs­nin­ger gjen­nom trans­for­ma­sjon av ek­sis­te­ren­de byg­nings­mas­se. En mu­lig­het som in­te­ri­ør­ar­ki­tek­te­ne i Leds­ten Ar­ki­tek­ter grep fatt i med en stor inn­le­vel­se, der de etter hvert inn­gikk et tett sam­ar­beid med Ele­ment Ar­ki­tek­ter, som fikk an­svar for ut­for­ming av fa­sa­den.»

Det van­ket også hed­ren­de om­ta­le til de to and­re fi­na­lis­te­ne, Kul­tur­hu­set Sen­tra­len og bo­lig­pro­sjek­tet Dals­vei­en 40 C-B, un­der pris­ut­de­lin­gen i Råd­hu­set tors­dag. I alt var 20 kan­di­da­ter no­mi­nert.

Fin­stemt sam­spill

Et godt sam­ar­beid mel­lom in­te­ri­ør­ar­ki­tekt/ar­ki­tekt og bru­ker har re­sul­tert i in­no­va­ti­ve løs­nin­ger på byg­gets pre­mis­ser med be­visst­het om kva­li­tet i valg av ma­te­ria­ler og de­tal­jer. Re­sul­ta­tet frem­står som et fin­stemt sam­spill mel­lom de ek­sis­te­ren­de kon­struk­sjo­ner og de nye ele­men­te­ne i byg­get, me­ner jury­en.

Det leg­ges vekt på at pro­sjek­tet til­fø­rer na­er­mil­jø­et nye kva­li­te­ter og er et til­skudd til miljø­rik­tig by­ut­vik­ling i et om­rå­de med et stort an­tall bo­li­ger når byen skal for­tet­tes.

Ly­sen­de fa­sa­de ska­per trygg­het

Det vik­tigs­te inn­gre­pet i byg­nings­mas­sen er at det er åp­net ned mot un­der­eta­sjen. Forbi­pas­se­ren­de kan se ned til det mat­fag­li­ge sen­te­ret som bru­kes til ut­prø­ving av nye pro­duk­ter, og kon­tak­ten opp og ned til kan­ti­nens to halve ni­vå­er mot fa­sa­den gir dem mu­lig­het til å ta del i be­drif­tens dag­li­ge virk­som­het.

Fra inn­si­den gir det­te en fø­lel­se av na­er­mest å sit­te in­ne i par­ken.

Jury­en gle­der seg over et godt sam­spill mel­lom So­fien­berg­par­ken og byg­get, som ska­per opp­le­vel­se av trygg­het i en tid­li­ge­re mørk­lagt side av par­ken.

Oslo bys ar­ki­tek­tur­pris ble opp­ret­tet av by­sty­ret i 2000, og be­står av 50 000 kro­ner og di­plom til ar­ki­tek­ten samt en pla­kett til byg­nin­gen.

Mills mat- og merke­vare­hus på Grü­ner­løk­ka vant Oslo bys ar­ki­tek­tur­pris. Ar­ki­tekt: Ele­ment Ar­ki­tek­ter AS. In­te­ri­ør­ar­ki­tekt: Leds­ten Ar­ki­tek­ter AS Bygg­her­re: AS Agra In­du­stri­er.

FOTO: ADAM STIRLING

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.