Vi fø­rer en po­li­tikk som sor­te­rer men­nes­ker ut fra syk­dom. Det er nok nå.

Aftenposten - - Meninger - Inn­leggs­for­fat­ter­ne sig­ne­rer un­der kro­nik­ken.

Fre­dag den 13. øns­ker vi å grav­leg­ge norsk rus­po­li­tikk etter­tryk­ke­lig – sam­ti­dig som vi pe­ker ut vei­en for en ny.

I fjor ble vi lo­vet en ny rus­po­li­tisk kurs av helse­mi­nis­ter Bent Høie. I dag, fre­dag 13. ok­to­ber, øns­ker vi å grav­leg­ge den nå­va­eren­de nors­ke rus­po­li­tik­ken etter­tryk­ke­lig.

Stats­bud­sjet­tet er lagt frem. De mest kre­ven­de for­hand­lin­ge­ne er fer­di­ge. Nå skal de­tal­je­ne ut­meis­les og be­slut­nin­ger fat­tes. Det bur­de ikke va­ere vans­ke­lig.

Ny­ere kunn­skap og forsk­ning på rus­fel­tet be­kref­ter det som prak­sis­fel­tet har sagt i fle­re ti­år. Po­li­ti­ker­ne har al­le de verk­tøy de tren­ger for å fat­te rik­ti­ge og ikke minst, men­nes­ke­li­ge be­slut­nin­ger.

Der­som våre folke­valg­te mot for­mod­ning vel­ger å opp­rett­hol­de da­gens rus­po­li­tikk, gjør de det mot bed­re vi­ten­de. Det kan i så fall best sam­men­lig­nes med uan­svar­li­ge voks­ne som vel­ger å se en an­nen vei, som er vil­li­ge til å ofre «260» men­nes­ker i åre­ne som kom­mer, og som be­visst vil la en pro­sent­an­del unge i kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ner få liv­e­ne øde­lagt av syk­dom, urene stoff, so­si­alt stig­ma og for­føl­gel­se — som en di­rek­te kon­se­kvens av at vi fø­rer en po­li­tikk som sor­te­rer men­nes­ker ut fra syk­dom.

Se kom­pi­sen din bli skutt i kne­skå­len

Når det kom­mer et lik sei­len­de ned Akers­elva med en sprøy­te i hal­sen vet vi ikke en­gang om det er et over­dose­døds­fall el­ler et mord. Tal­let vi ope­rer med — 260 — er bare an­tall re­gist­rer­te over­do­ser. Det re­el­le tal­let kan vi bare an­slå, for­di rus­po­li­tik­ken ikke er un­der kon­troll. På sam­me måte som at vold­tekt av kvin­ner og menn i narko­mil­jø­et er un­der­rap­por­tert, det sam­me er trus­le­ne og al­le volds­epi­so­de­ne.

Unge men­nes­ker kid­nap­pes, får bind for øyne­ne, og kjø­res bort i bil, for så å bli tvun­get til å se på at kom­pi­ser sky­tes i kne­skå­len. El­ler selv blir tvun­get til å gjø­re det. Alt på grunn av en li­ten bun­ke skit­ne tu­sen­lap­per. Straffe­for­føl­gel­se og kri­mi­na­li­se­ring har en høy pris. Den fø­rer også til urene stof­fer, til at syke bøte­leg­ges, at de kas­tes i glatt­cel­le, feng­sel, kort sagt mø­tes med straff, mis­ten­ke­lig­gjø­ring og kon­troll — frem­for helse­hjelp.

Pro­ble­met med å plast­re og straf­fe sam­ti­dig

En po­li­tikk ba­sert på straffe­for­føl­gel­se frem­for helse­hjelp har også ført til opp­byg­gin­gen av en saernorsk mas­to­dont også kjent som LAR, el­ler lege­mid­de­las­sis­tert re­ha­bi­li­te­ring. LAR er et ut­mer­ket ek­sem­pel på kon­se­kven­se­ne av at vi i Norge prø­ver å gjø­re to ting sam­ti­dig: både plast­re og straf­fe.

LAR er ikke som et van­lig lege­kon­tor, hvor du som pa­si­ent for­tel­ler hva som fei­ler deg og i sam­råd med le­gen fin­ner den bes­te medi­si­nen. Fast­le­gen har ikke kun to pre­pa­ra­ter å vel­ge mel­lom, og le­gen ri­si­ke­rer hel­ler ikke å bli an­meldt til Helse­til­sy­net i sitt for­søk på å hjel­pe deg. I LAR er for­må­let kri­mi­na­li­tets­re­duk­sjon ba­sert på kon­troll, noe som står i kon­trast til or­di­na­er helse­hjelp. Der­for får ikke de syke nød­ven­dig­vis den medi­si­nen som vil­le gjort su­sen, men et sne­vert til­bud — kun for noen av de he­roin­av­hen­gi­ge, og ikke de som sli­ter med and­re stof­fer.

Se for deg at du i år etter år må gå feil­me­di­si­nert. Ikke for­di pre­pa­ra­tet du tren­ger ikke fin­nes el­ler av man­gel på medi­sinsk kunn­skap, men rett og slett for­di det er gått po­li­tikk i hvil­ken helse­hjelp le­ge­ne kan få til­by. Det er satt kla­re ir­ra­sjo­nel­le, sym­bol­po­li­tis­ke gren­ser. Helse­fag­lig er de ir­ra­sjo­nel­le. De gru­ful­le kon­se­kven­se­ne av det­te er man­ge. Den størs­te av dem er at al­le medi­si­ne­ne er til­gjen­ge­li­ge på gate­plan, til­vir­ket i skit­ne la­bo­ra­to­ri­er og bru­kes av al­le som ikke får nød­ven­dig helse­hjelp. For­skjel­len lig­ger alt­så i sy­net på en grup­pe pa­si­en­ter, sor­te­rin­gen av dis­se og i hvor­vidt stof­fe­ne er kon­trol­lert el­ler ukon­trol­lert, helse­frem­men­de og liv­red­den­de el­ler skade­brin­gen­de og dø­de­li­ge.

Løf­te­ne som må inn­fris — nå

Gjen­nom 13 teks­ter de sis­te 13 da­ge­ne, har vi vist prak­tis­ke ek­semp­ler og løf­tet frem re­el­le pro­blem­stil­lin­ger, gjen­nom en kam­pan­je på Face­bo­ok. Hver dag har en ny skri­bent lagt ho­det på blok­ken for å vise det nors­ke folk re­sul­ta­tet av da­gens rus­po­li­tikk, og de man­ge pa­ra­doks som lig­ger i at rus­mid­del­av­hen­gi­ge fal­ler mel­lom Jus­tis­de­par­te­men­tet og Helse­de­par­te­men­tet.

Vi for­ven­ter nå at po­li­ti­ker­ne inn­frir valg­løf­te­ne sine, og om­set­ter dem til real­po­li­tikk. Til en po­li­tikk som re­du­se­rer smer­te, ska­de og syk­dom, og som der­for vil ha en ute­luk­ken­de po­si­tiv ef­fekt for hele sam­fun­net.

Av­kri­mi­na­li­se­ring

Rus­mid­del­av­hen­gi­ge er først og fremst syke. De øns­ker ikke å va­ere kri­mi­nel­le. Kri­mi­nel­le hand­lin­ger og uøns­ket ad­ferd må selv­sagt all­tid kor­ri­ge­res. Men å tvin­ge fle­re

Unge men­nes­ker kid­nap­pes, får bind for øyne­ne, og kjø­res bort i bil, for så å bli tvun­get til å se på at kom­pi­ser sky­tes i kne­skå­len. El­ler selv blir tvun­get til å gjø­re det. Alt på grunn av en li­ten bun­ke skit­ne tu­sen­lap­per.

unge ut i et uten­for­skap de ikke øns­ker å va­ere i, er en po­li­tikk som står for fall.

He­roin­ba­sert re­ha­bi­li­te­ring (HAB)

Diace­tyl­mor­fin, bed­re kjent som he­roin, bru­kes al­le­re­de i be­hand­ling av syke. Å nek­te he­roi­nis­ter den medi­si­nen som gir best smer­te­re­duk­sjon og best funk­sjons­nivå når bru­ken er un­der kon­troll, er dis­kri­mi­ne­ring.

Det fins all­tids en fare for at fru And­re­sen vil mis­bru­ke va­liu­men el­ler sove­me­di­si­nen sin. Kan hen­de fru And­re­sen er sy­ke­lig en­som og har ind­re smer­ter som ned­set­ter hen­nes funk­sjo­na­li­tet el­ler livs­kva­li­tet. Kan hen­de fru And­re­sen ble mis­brukt som barn el­ler ba­erer med seg and­re trau­mer. Psy­kis­ke smer­ter må nå en­de­lig side­stil­les med fy­sis­ke. Å tvin­ge fru And­re­sen ut til rus­mil­jø­ene der hun må be­ta­le 200–400 pro­sent over­pris for den ret­te medi­si­nen, noe som vil føre til at fru And­re­sen må be­gyn­ne å stje­le, sel­ge gate­ma­ga­si­ner el­ler små­dea­le for å kun­ne fi­nan­siere smerte­lind­rin­gen sin, er di­rek­te umen­nes­ke­lig.

Ta i bruk hele fel­les­ka­ta­lo­gen

Det er bru­ke­ren selv som har best over­sikt over hvil­ke medi­si­ner som vir­ker. Mak­ten må der­for over­fø­res til pa­si­ent og fast­le­ge. Vi vet uan­sett ikke lang­tids­virk­nin­ge­ne av de le­galt til­gjen­ge­li­ge medi­si­ne­ne, men vi vet at både can­na­bis- og/el­ler am­fe­ta­min­ba­ser­te medi­si­ner (ADHD-medi­sin) er langt mind­re ska­de­li­ge enn de fles­te pre­pa­ra­te­ne le­ge­ne i dag skri­ver ut med raus hånd – som ek­sem­pel­vis anti­de­pres­si­va og and­re C-pre­pa­ra­ter.

Fler­bruks­rom og sprøyterom

Inn­til ny real­po­li­tikk er inn­ført, vil det va­ere be­hov for fort­satt skade­fore­byg­gen­de til­tak som sprøyterom og fler­bruks­rom og, ikke minst, gra­tis en­gangs­ut­styr. Dø­de­lig­he­ten av he­pa­titt C er stor i den­ne pa­si­ent­grup­pen. Smitte­fa­ren av he­pa­titt C og and­re syk­dom­mer som et re­sul­tat av at ut­styr de­les, er stor. Skade­re­duk­sjon må gå foran mo­ra­lis­me også her.

13 punk­ter – 13 teks­ter - 13 da­ger

260 døds­fall.

I lø­pet av 13 da­ger ber vi om at ved­tak fat­tes.

For hver dag som går ban­kes en ny ten­åring opp. Nok en sprøy­te med ukon­trol­lert stoff som in­gen har hatt tid til å ana­ly­se­re, blir satt.

13 da­ger er alt vi kan gi. Nå må po­li­ti­ker­ne hand­le. En ny rus­re­form må inn­fø­res. Det er nok nå.

Jan-Erik Tør­res, Iren Mag­nus­sen, Hei­di Hagen, Arild Kn­ut­sen, Trond-Ar­ne Aus­dal, Bjørn Dahl, Trond Henriksen, Stur­la Haugs­gjerd, Si­ri Gerz Sol­lie, Jan­ne And­re­sen, Si­mon Osen, Tho­mas Kjøs­nes, Ane Ramm, For­enin­gen Tryg­ge­re Rus­po­li­tikk, For­enin­gen for hu­man nar­ko­tika­po­li­tikk, Nor­mal, LAR-Nett Norge, ProLar, Em­maSo­fia.

ILLUSTRASJONSFOTO: CINEBERG, SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

For hver dag som går ban­kes en ny ten­åring opp. Nok en sprøy­te med ukon­trol­lert stoff som in­gen har hatt tid til å sjek­ke, set­tes. Det er nok nå, skri­ver kro­nikk­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.