Lakse­lus hind­rer ba­ere­kraf­tig vekst

Aftenposten - - Meninger - Sis­sel Rog­ne hav­forsk­nings­di­rek­tør

Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet har ut­vik­let mo­del­ler som grunn­lag for kart over lakse­lu­sas ut­bre­del­se.

Et nytt ka­pit­tel in­nen for­valt­nin­gen av opp­dretts­na­e­rin­gen i Norge er i start­fa­sen. I høst skal Na­e­ring­sog fiskeri­de­par­te­men­tet for and­re gang av­gjø­re om de 13 pro­duk­sjons­om­rå­de­ne hav­ner i rød, gul el­ler grønn ka­te­go­ri i det nye re­gu­le­rings­sys­te­met, ofte om­talt som tra­fikk­lys­sys­te­met. Den­ne gan­gen kan sva­ret re­sul­te­re i at noen får øke pro­duk­sjo­nen, etter nes­te run­de i 2019 er det også mu­lig at noen må re­du­se­re pro­duk­sjo­nen.

Etter be­ty­de­lig forsk­ning over man­ge år vet fors­ker­ne våre hvil­ke om­rå­der som har høy­est ri­si­ko for at laks el­ler sjø­ør­ret skal få lus, Na­e­ring­sog fiskeri­de­par­te­men­tet har inn­ført et nytt sys­tem for å ta hen­syn til det­te. I det­te sys­te­met er det også in­klu­dert kunn­skap fra fle­re and­re ma­ri­ne forsk­nings­mil­jø.

Stor pro­duk­sjon av lus

Pa­ra­sit­ten lakse­lus er bare smitt­som i en kort pe­rio­de mens den dri­ver fritt med strøm­men. Der­for er det en kre­ven­de opp­ga­ve å fin­ne ut hvor de til en­hver tid er i det­te av­gjø­ren­de tids­rom­met.

Villaks har all­tid hatt lus. Etter hvert som opp­dretts­na­e­rin­gen voks­te, fikk også opp­dretts­laks lus. Alt fra hvit­løk til uli­ke kje­mi­ka­li­er er prøvd for å løse pro­ble­met, og i dag har opp­dretts­fisk stort sett lite lus. For vill­fisk er his­to­ri­en an­ner­le­des si­den den na­tur­lig nok ikke kan av­lu­ses. Selv om de fles­te opp­dretts­an­legg har kon­troll på meng­de lus i an­leg­get sitt, gjør det høye an­tal­let opp­dretts­fisk at det pro­du­se­res et stort an­tall lus. For villaks og sjø­ør­ret ut­gjør dis­se lu­se­ne et stort pro­blem.

Stort an­tall ver­ter

Lakse­lus er til­pas­set en si­tua­sjon med få bytte­dyr. Hver hunn­lus pro­du­se­rer der­for hundre­vis av egg. Før opp­dretts­an­leg­ge­ne kom, had­de lusa et få­tall ver­ter å vel­ge mel­lom: sjø­ør­re­ten som er i fjor­de­ne og langs kys­ten om som­mer­en og villaks i den pe­rio­den den svøm­te fra el­ve­ne og ut i ha­vet på beite­vand­ring. Nå er si­tua­sjo­nen mot­satt; de har et stort an­tall ver­ter i opp­dretts­an­leg­ge­ne langs kys­ten, der­med er det også fle­re lus som over­le­ver.

Ved hjelp av uli­ke me­to­der for å fan­ge fisk og de­ret­ter tel­le lus på fisken har Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet i sam­ar­beid med and­re forsk­nings­mil­jø over­vå­ket hvor mye lakse­lus villaks og sjø­ør­ret har i man­ge år. De sis­te åre­ne er over­vå­kin­gen kraf­tig ut­vi­det, og dek­ker nå hele kys­ten og der­med al­le pro­duk­sjons­om­rå­de­ne. Li­ke­vel er det umu­lig å un­der­sø­ke fisk over­alt. Der­for har fors­ker­ne våre ut­vik­let avan­ser­te mo­del­ler der vi bru­ker all til­gjen­ge­lig kunn­skap om bio­lo­gi, fy­sis­ke for­hold i van­net og data fra opp­dret­ter­ne. Dis­se mo­del­le­ne hjel­per oss med å se hvor det er mye el­ler lite lus – om­trent på sam­me måte som va­er­vars­lin­gen vars­ler regn el­ler sol. Mo­del­le­ne opp­da­te­res fort­lø­pen­de med ny kunn­skap, og vil der­med ald­ri bli 100 pro­sent fer­di­ge.

Mo­del­le­ne stem­mer bra

Mo­del­le­ne kan ikke er­stat­te al­le un­der­sø­kel­se­ne som Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet og and­re forsk­nings­mil­jø gjør på vill­fisk i felt, vi må jo sjek­ke at mo­del­le­ne gir rik­tig re­sul­tat.

Det gjør vi ved å vel­ge ut om­rå­der som skal ha mye el­ler lite lus iføl­ge mo­del­len. De­ret­ter fan­ger vi fisk i de uli­ke om­rå­de­ne og sam­men­lig­ner re­sul­ta­te­ne. Der­som mo­del­len stem­mer, vil vi fin­ne til­sva­ren­de re­sul­ta­ter på fisken som vi fan­ger. Fore­lø­pig har dis­se re­sul­ta­te­ne vist at mo­del­le­ne våre stem­mer bra.

Kar­tet som vi­ser spred­ning av smitt­som­me lakse­lus er lagt ut på hjemme­si­de­ne våre, hi.no. Her opp­da­te­res det ukent­lig med nye mo­dell­re­sul­tat, dis­se er de sam­me som fors­ker­ne bru­ker når de skal vel­ge ut hvil­ke om­rå­der det skal gjø­res felt­ar­beid i. Kar­tet vi­ser lakse­lu­se­ne bare i den pe­rio­den de er smitt­som­me, de som ikke fin­ner et byt­te, dør.

Kys­ten inn­de­lt i pro­duk­sjons­om­rå­der

Kunn­ska­pen om strøm­me­ne langs kys­ten og i fjor­de­ne er ba­sis for mye av det Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet gjør på lakse­lus. Den­ne kunn­ska­pen har også gjort det mu­lig å dele hele kys­ten inn i om­rå­der som kjenne­teg­nes ved at sva­ert lite lus blir trans­por­tert over gren­se­ne. Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tets for­slag om inn­de­ling av kys­ten i pro­duk­sjons­om­rå­der er ved­tatt av Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet. I dag er kys­ten delt inn i 13 om­rå­der.

For Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet be­tyr det mye at vi le­ve­rer re­le­vant kunn­skap som sam­fun­net har bruk for. Nå har vi kom­met et langt skritt vi­de­re når det gjel­der lakse­lus – og et styk­ke på vei for å opp­fyl­le Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet sin vi­sjon om «Kunn­skap og råd for rike og rene hav- og kyst­om­rå­der».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.