Yt­re press vil nep­pe bi­dra til å av­skaf­fe atom­vå­pen

Aftenposten - - Meninger - Bør­ge Bren­de uten­riks­mi­nis­ter (H)

Re­gje­rin­gen de­ler vi­sjo­nen årets vin­ner av No­bels freds­pris har om en ver­den fri for atom­vå­pen, men vi har uli­ke opp­fat­nin­ger om vei­en dit.

ICAN spil­ler en vik­tig rol­le gjen­nom å mo­bi­li­se­re si­vil­sam­funn over hele ver­den for å nå må­let om en ver­den uten kjerne­vå­pen. Vi tren­ger in­ter­na­sjo­nal opp­merk­som­het om det­te vik­ti­ge te­ma­et. Trus­le­ne fra re­gi­met i Nord-Korea min­ner oss ukent­lig på hvil­ken far­lig si­tua­sjon for ver­den kjerne­vå­pen kan ut­gjø­re.

Re­gje­rin­gen og ICAN har ulikt syn på om Norge bør slut­te seg til den ny­lig ved­tat­te FNtrak­ta­ten om for­bud mot atom­vå­pen. Rea­li­te­ten er at for­budstrak­ta­ten ikke vil fjer­ne ett enes­te kjerne­fy­sisk strids­hode. Det er for­di in­gen av de lan­de­ne som har kjerne­vå­pen, vil slut­te seg til. Det er også verdt å mer­ke seg at selv om 122 sta­ter stem­te for for­hand­lings­re­sul­ta­tet, har så langt kun 53 land sig­nert trak­ta­ten og kun tre land har ra­ti­fi­sert. Både Sveits og Sve­ri­ge, som beg­ge stem­te for, har nå igang­satt in­ter­ne ut­red­nin­ger om de skal sig­ne­re. Det nøy­tra­le Fin­land har gjort det klart at de ikke vil ra­ti­fi­se­re kon­ven­sjo­nen.

Far­lig med en­si­dig ned­rust­ning

Til­hen­ger­ne av et for­bud hå­per at yt­re press og stig­ma vil bi­dra til å av­skaf­fe atom­vå­pen. Det er lite tro­lig i lys av kjerne­våp­ne­nes spe­si­el­le stra­te­gis­ke be­tyd­ning i sik­ker­hets­po­li­tik­ken. Det er den­ne stra­te­gis­ke be­tyd­nin­gen som gjør at det ikke blir rik­tig å sam­men­lig­ne dem med for ek­sem­pel kla­se­vå­pen og land­mi­ner.

Hvis et in­ter­na­sjo­nalt press skul­le føre til en­si­dig ned­rust­ning kun i de­mo­kra­tis­ke sta­ter, vil­le det ska­pe en me­get far­lig stra­te­gisk uba­lan­se. Ver­den blir ikke et tryg­ge­re sted hvis kun ikke-de­mo­kra­tis­ke sta­ter får mono­pol på kjerne­vå­pen. Der­for har NATO ty­de­lig sagt at så len­ge kjerne­vå­pen fin­nes, vil al­li­an­sen ha dis­se våp­ne­ne.

Ar­bei­det med for­budstrak­ta­ten i FN mot kjerne­vå­pen fant sted uten­for ram­me­ne av den vik­tigs­te in­ter­na­sjo­na­le kjerne­vå­pen­av­ta­len, nem­lig Ikke-spred­nings­av­ta­len (NPT) fra 1970. Gjen­nom ikke­spred­nings­av­ta­len har 191 land, in­klu­dert kjerne­vå­pen­sta­ter, for­plik­tet seg til ikke å spre kjerne­vå­pen og -tek­no­lo­gi og å bi­dra til ned­rust­ning.

Det er av­gjø­ren­de at den nye for­budstrak­ta­ten ikke un­der­gra­ver Ikke-spred­nings­av­ta­lens vik­ti­ge stil­ling som ba­ere­bjel­ken i in­ter­na­sjo­nalt ned­rust­nings­ar­beid. Jeg er glad for at No­bel­ko­mi­te­en i sin be­grun­nel­se nett­opp vekt­leg­ger be­tyd­nin­gen av Ikke-spred­nings­av­ta­len i det in­ter­na­sjo­na­le ned­rust­nings­ar­bei­det. Også et sam­let stor­ting un­der­stre­ket det­te i sitt ved­tak i fjor.

Norge på­dri­ver for ned­rust­ning

Re­gje­rin­gen har i tråd med Stor­tin­gets ved­tak lagt vekt på at re­ell ned­rust­ning må skje gjen­nom ba­lan­ser­te, gjen­si­di­ge, ir­re­ver­sib­le og ve­ri­fi­ser­bare re­duk­sjo­ner. Sam­ti­dig må man gjen­nom kon­kre­te og prak­tis­ke til­tak hind­re spred­ning til fle­re sta­ter og ikke-stat­li­ge ak­tø­rer, slik som ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Det­te er vans­ke­lig og tid­kre­ven­de ar­beid. Det fin­nes dess­ver­re in­gen snar­vei­er.

Re­gje­rin­gen har ar­bei­det ak­tivt med ned­rust­ning og tatt en rek­ke kon­kre­te ini­tia­ti­ver. Dels har dis­se hand­let om ar­beid mot masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen ge­ne­relt, og dels mot kjerne­vå­pen spe­si­elt. I 2014 bi­dro Norge til uttrans­port av kje­mis­ke vå­pen fra Sy­ria. I 2015 bi­dro Norge til å set­te atom­av­ta­len med Iran ut i li­vet ved å fi­nan­siere og frak­te na­tur­lig uran til Iran i byt­te mot an­ri­ket uran. På den­ne må­ten kun­ne Iran fort­satt pro­du­se­re kjerne­kraft til fre­de­lig bruk. En egen spe­sial­re­pre­sen­tant for ned­rust­ning i UD ble ut­nevnt ja­nu­ar 2016.

In­ter­na­sjo­nalt møte i Oslo nes­te år

Norge er en på­dri­ver for ikraft­tre­del­sen av prøve­stans­av­ta­len (CTBT) og for en av­ta­le som stan­ser frem­stil­lin­gen av spalt­bart ma­te­ria­le til vå­pen­for­mål. Norge er også en på­dri­ver for å byg­ge ned ek­sis­te­ren­de lag­re av sli­ke. Vi har også prio­ri­tert ar­bei­det for å be­gren­se og fjer­ne bru­ken av høy­an­ri­ket uran i si­vil sek­tor slik at det­te ikke kan kom­me på av­veie.

Nes­te år fin­ner det sted et stør­re in­ter­na­sjo­nalt møte om te­ma­et i Oslo. Norge har også støt­tet etab­le­rin­gen av en bank for lavan­ri­ket uran i Ka­sakh­stan med na­er­me­re 40 mil­lio­ner kro­ner. Det­te åp­ner mu­lig­he­ter for land til å skaf­fe seg lov­lig uran til si­vi­le for­mål på en kon­trol­lert måte.

Må ve­ri­fi­se­re for å kun­ne re­du­se­re

En av de størs­te sat­sin­ge­ne de sis­te åre­ne er vår inn­sats for ve­ri­fi­ka­sjon av ned­rust­ning. Det­te hand­ler om å ut­vik­le me­to­der for å kun­ne kon­trol­le­re at ned­rust­ning fak­tisk fin­ner sted, og at både ver­dens­sam­fun­net og par­te­ne i en av­ta­le kan sto­le på at det som er av­talt gjen­nom­fø­res og over­hol­des. Gode ve­ri­fi­ka­sjons­me­ka­nis­mer vil va­ere helt av­gjø­ren­de i frem­ti­di­ge ned­rust­nings­av­ta­ler og re­duk­sjo­ner i kjerne­vå­pen­ar­se­na­le­ne. Norge har over fle­re år sam­ar­bei­det med kjerne­vå­pen­sta­ten Stor­bri­tan­nia om det­te. Sam­ar­bei­det er unikt og er nå ut­vi­det til USA og Sve­ri­ge. Nå i ok­to­ber gjen­nom­fø­rer vi en kre­ven­de fel­les øvel­se på en tid­li­ge­re bri­tisk kjerne­vå­pen­base.

I FN i fjor frem­met Norge en egen re­so­lu­sjon om ve­ri­fi­ka­sjon av kjerne­fy­sisk ned­rust­ning som fikk støt­te fra 177 land, blant dis­se også kjerne­vå­pen­sta­ter. Re­so­lu­sjo­nen bi­drar til å for­ank­re ve­ri­fi­ka­sjons­ar­bei­det glo­balt blant FNs med­lems­land, og FN vil nå ned­set­te en egen eks­pert­grup­pe med ut­gangs­punkt i det nors­ke ini­tia­ti­vet. Norge er sen­tral ak­tør i det in­ter­na­sjo­na­le part­ner­ska­pet for ve­ri­fi­ka­sjon av kjerne­fy­sisk ned­rust­ning.

Støt­te til ICAN i strid ret­nings­lin­jer

Re­gje­rin­gen har i man­ge år gitt be­ty­de­lig støt­te til si­vil­sam­funns­ak­tø­rer, slik som ICAN, Nei til atom­vå­pen og Nors­ke le­ger mot atom­vå­pen. Dis­se mot­tok til­sam­men over 40 mil­lio­ner bi­stands­kro­ner i pe­rio­den 2009–2015 fra Uten­riks­de­par­te­men­tet. Se­ne­re søk­na­der er blitt vur­dert av NORAD til ikke å va­ere i tråd med OECDs ret­nings­lin­jer for bruk av ut­vik­lings­bi­stand til ar­beid for kjerne­fy­sisk ned­rust­ning. Her­til kom­mer at støt­ten ikke bi­drar til mål­set­tin­gen med norsk bi­stand for fat­tig­doms­be­kjem­pel­se. Det vil­le der­for va­ere i strid med Stor­tin­gets for­ut­set­nin­ger å fort­satt støt­te ICAN med bi­stands­mid­ler.

I en tid der noen land i ver­den rus­ter opp, de kjerne­fy­sis­ke ar­se­na­le­ne mo­der­ni­se­res, og Nord-Korea fort­set­ter tes­ting av sitt kjerne­vå­pen­pro­gram, vi­dere­fø­rer Re­gje­rin­gen sitt mål­ret­te­de ar­beid i in­ter­na­sjo­na­le fora for å sik­re re­ell og kon­kret frem­drift in­nen ned­rust­ning og ikke-spred­ning

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.