Fri­kjenn Jan To­re San­ner, som er gitt tvil­som­me råd i Re­gje­rings­kvar­ta­let

Aftenposten - - Meninger - Did­rik Hvos­lef-Eide ar­ki­tekt MNAL Eli Gun­hild By leder, Norsk Syke­plei­er­for­bund

Som for­ven­tet vi­ses li­ten en­tu­si­as­me for vin­ner­ut­kas­tet for det nye Re­gje­rings­kvar­ta­let. Til tross for tid­li­ge­re pro­tes­ter på et for stort vo­lum, er vi kom­met i en ny bak­evje.

Vin­ner­pro­sjek­tet er til over­mål gitt et kon­kur­ranse­for­trinn ved at Team Ur­bis også ut­for­met re­gu­le­rings­pla­nen og kon­kur­ranse­for­ut­set­nin­ge­ne. For bare få år til­ba­ke var det fast re­gel i Stats­bygg at ut­re­de­re for et pro­sjekt – som gjer­ne re­sul­ter­te i en il­lust­rert re­gu­le­rings­plan, ikke kun­ne del­ta i kon­kur­ran­sen om bygge­opp­dra­get.

Kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan To­re San­ner søk­te råd hos fag­folk om det var fy­sisk mu­lig, om enn øns­ke­lig (?), å sam­le al­le de­par­te­men­te­ne på ett sted. Stikk­ord var sik­ker­het (?), cross-over-ef­fek­ten og «triv­sel», også for by­ens bor­ge­re.

Stats­bygg ut­for­met pro­gram­met for den førs­te kon­kur­ran­sen sam­men med en eks­tern jury. Vi som har sit­tet som fag­dom­me­re i di­ver­se ar­ki­tekt­kon­kur­ran­ser, vet hvem som i sis­te in­stans «vin­ner». Lek­dom­mer­ne er «for­svars­løse». Ar­ki­tek­te­ne bur­de tid­lig ha ad­vart sin opp­drags­gi­ver om at tom­ten ikke kun­ne tåle det­te vo­lu­met.

Til over­mål var hen­sik­ten med kon­kur­ran­sen uklar. Om jury­en søk­te svar på om­rå­dets eg­net­het, bur­de det­te va­ert spe­si­fi­sert. I ste­det ble vi pre­sen­tert for uli­ke so­fis­ti­ker­te ar­ki­tek­to­nis­ke inn­fall. Bare sva­ret fra stu­den­te­ne ved Ar­ki­tekt­høg­sko­len i Oslo kon­klu­der­te med at pro­gram­met måt­te re­du­se­res.

Kon­klu­sjo­nen bur­de nå va­ere klar: De­par­te­men­te­ne bør for­bli de­sen­tra­li­sert, også av sik­ker­hets­mes­si­ge grun­ner. UD blir hvor de er, etter eget øns­ke. Ta så gjer­ne i bruk de sig­nal­byg­ge­ne som nå fra­flyt­tes. Flytt Kul­tur­de­par­te­men­tet inn i Sam­tids­mu­se­et og Kunn­skaps­de­par­te­men­tet inn i det gam­le Deich­mans­ke, el­ler om­vendt. Hva med det gam­le Munch­mu­se­et? Her kan spa­res mil­li­ar­der, og byen blir tri­ve­li­ge­re. tett opp­føl­ging av pa­si­en­te­ne og har an­svar for and­re om­rå­der enn le­ge­ne. Syke­plei­er­ne har der­med et stort be­hov for nød­ven­dig in­for­ma­sjon om pa­si­en­te­ne de skal be­hand­le og gi om­sorg til. In­for­ma­sjo­nen må va­ere skrift­lig for å sik­re at vik­ti­ge opp­lys­nin­ger ikke for­svin­ner i over­gan­gen mel­lom vakt­skif­te­ne.

Norsk Syke­plei­er­for­bund er opp­tatt av at syke­plei­ere skal ha til­gang til elek­tro­nis­ke pa­si­ent­jour­na­ler som er over­sikt­li­ge og struk­tu­rer­te slik at det er lett både å do­ku­men­te­re og å fin­ne re­le­vant in­for­ma­sjon. Det er satt i gang et ar­beid av myn­dig­he­te­ne for å få bed­re elek­tro­nis­ke pa­si­ent­jour­nal­sys­te­mer i hele helse­tje­nes­ten, men det­te vi­ser seg å ta lang tid.

Det er en av­spo­ring å på­stå at syke­plei­er­man­ge­len kan av­hjel­pes med å kut­te ut syke­plei­er­nes do­ku­men­ta­sjon. Det bør hel­ler fo­ku­se­res på å skaf­fe til veie gode elek­tro­nis­ke pa­si­ent­jour­nal­sys­te­mer, som kan va­ere en hjelp og en støt­te for syke­plei­ere til å gi trygg og sik­ker be­hand­ling og om­sorg til pa­si­en­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.