Pa­si­en­ten som in­gen vil ha

Aftenposten - - Meninger -

Rus­mid­del­bru­ke­re har, som and­re pa­si­en­ter, rett til øye­blik­ke­lig hjelp fra spe­sia­list­helse­tje­nes­ten.

I en kro­nikk 9. ok­to­ber skri­ver fast­le­ge Andreas Sax­lund Pah­le om en pa­si­ent i sterk he­roi­nab­sti­nens som han ikke får inn­lagt på de lo­ka­le syke­hu­se­ne, men som til slutt får plass på et rusakutt­mot­tak.

De re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne er på­lagt å ut­pe­ke det nød­ven­di­ge an­tall helse­in­sti­tu­sjo­ner el­ler av­de­lin­ger i sli­ke in­sti­tu­sjo­ner. Dis­se skal ta imot pa­si­en­ter med be­hov for akutt/øye­blik­ke­lig tverr­fag­lig spe­sia­li­sert be­hand­ling for rus­mid­del­pro­ble­mer. Pa­si­en­ten skal tas imot straks der­som det fore­lig­ger opp­lys­nin­ger som til­si­er at hjel­pen er nød­ven­dig.

Pa­si­en­ten som Pah­le be­skri­ver, tren­ger øye­blik­ke­lig hjelp. I av­rus­nings­ret­nings­lin­jen som Helse­di­rek­to­ra­tet ga ut i 2016, går det frem at al­vor­li­ge abs­ti­nens­re­ak­sjo­ner er en av til­stan­de­ne som bør føre til ved­tak om umid­del­bar inn­leg­gel­se. For den­ne pa­si­en­ten unn­lot ett el­ler fle­re lo­ka­le syke­hus å ta sitt lov­på­lag­te an­svar for å gi øye­blik­ke­lig hjelp og be­hand­ling.

Helse­di­rek­to­ra­tet ut­ar­bei­der nå pakke­for­løp for psy­kisk helse og tverr­fag­lig spe­sia­li­sert be­hand­ling (TSB). Må­let er blant an­net å unn­gå unød­ven­dig vente­tid for ut­red­ning, be­hand­ling og opp­føl­ging og å sik­re like­ver­dig til­bud til pa­si­en­ter uav­hen­gig av hvor de bor. Pakke­for­lø­pet skal til­pas­ses hver en­kelt pa­si­ents si­tua­sjon og sik­re god sam­hand­ling mel­lom spe­sia­list-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.