Ter­ro­ris­ten må ikke vin­ne

Aftenposten - - Meninger - Kris­ti­an Vår­vik si­vil­ar­ki­tekt MNAL

Etter udå­den i 2011 var man­tra­et at ter­ro­ris­ten ikke måt­te vin­ne. Ter­ro­ris­tens hand­lin­ger skul­le mø­tes med mer åpen­het, de­mo­kra­ti og kja­er­lig­het. Man­ge men­te at de ska­de­de re­gje­rings­byg­nin­ge­ne måt­te be­va­res, ri­ving in­ne­bar va­ri­ge spor etter ter­ro­ris­ten.

Vin­ne­ren av kon­kur­ran­sen om nytt re­gje­rings­kvar­tal er sik­kert det bes­te av de syv for­sla­ge­ne. Men ter­ro­ris­ten blir den sto­re vin­ne­ren.

Opp­ga­ven var umu­lig: Å ska­pe vak­re, funk­sjo­nel­le re­gje­rings­byg­nin­ger og gode byrom med ut­gangs­punkt i et alt­for stort pro­gram og med ram­mer som prio­ri­ter­te sik­ker­het og drift foran hen­sy­net til et godt by­mil­jø. Kon­kur­ranse­for­sla­ge­ne ble en ma­ni­festa­sjon på ar­ro­gant sen­tral­makt, det stikk mot­sat­te av åpen­het og de­mo­kra­ti.

Man­ge har stilt seg ufor­stå­en­de til be­ho­vet for å sen­tra­li­se­re de­par­te­men­te­ne. At sen­tra­li­se­ring styr­ker den na­sjo­na­le sik­ker­he­ten er tvil­somt, og det frem­står som uklokt å fra­flyt­te vel­fun­ge­ren­de, til dels nye re­gje­rings­byg­nin­ger.

Ven­st­re, SP, SV, Rødt og MDG er mot­stan­de­re av pla­ne­ne. Ap sit­ter med nøk­ke­len til en nød­ven­dig re­vur­de­ring. Par­ti­et bør lyt­te til sig­na­le­ne fra egne Oslo-po­li­ti­ke­re, kas­te av seg rol­len som sam­ar­bei­den­de «sty­rings­par­ti» i tre­spann med Høy­re og Frp og vel­ge folke­fler­tal­lets side.

I mot­satt fall kan de plan­lag­te byg­ge­ne bli et utå­le­lig mo­nu­ment over ter­ro­ris­tens udåd.

Men de kan også bli et mo­nu­ment over po­li­ti­ke­re som glem­te vi­sjo­ne­ne fra da­ge­ne etter ter­ror­ansla­get, og som svar­te på den vik­tigs­te bygge­opp­ga­ven si­den rea­li­se­rin­gen av Oslo råd­hus med å rive Vik­sjøs mar­kan­te re­gje­rings­byg­nin­ger og er­stat­te dem med ano­nym, over­di­men­sjo­nert kon­tor­be­byg­gel­se. Det­te bør ikke Oslo by el­ler stor­tings­fler­tal­let ak­sep­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.