Jen­ter fra­rå­des å gå i skjørt av hen­syn til over­gri­pe­re

Aftenposten - - Meninger - Ma­ri Dis­berg (15)

Jeg le­ser ofte om sek­su­el­le over­grep i medie­ne om da­gen. Det er bra at det­te te­ma­et er på dags­or­den. Det vir­ker som at man­ge me­ner det er kvin­nens egen skyld hvis hun blir vold­tatt. Som 15 år gam­mel jen­te fra As­ker har jeg tenkt mye på det­te.

Et lett byt­te?

Jeg tør ikke len­ger å gå ute ale­ne om kvel­de­ne. Enda ver­re er det at jeg ten­ker over hva jeg har på meg når jeg er sam­men med and­re. Vil jeg bli opp­fat­tet som et lett byt­te hvis jeg går ut­ford­ren­de kledd?

I som­mer var jeg på en fot­ball­cup i Dan­mark. Der ble jen­te­ne som skul­le på dis­co opp­munt­ret til å ikke gå med skjørt. Det­te for­di noen jen­ter had­de blitt ut­satt for over­grep året før. Tenk at i da­gens sam­funn har det blitt slik at jen­te­ne ikke kan gå med det de øns­ker når de er ute blant folk.

De kan bli opp­fat­tet som fris­tel­ser, og må ta hen­syn til over­gri­pe­res fan­ta­si­er og lys­ter. Jeg me­ner at det­te er å fra­ta jen­ters fri­het for­di det blir de­res opp­ga­ve å be­skyt­te seg mot over­gri­pe­re som sam­fun­net skul­le be­skyt­tet jen­te­ne i mot.

Nei er et nei

Rett før høst­fe­rien fikk klas­sen min be­søk av Me­di­si­ner­nes sek­su­al­opp­lys­ning (MSO). De la­er­te oss om uli­ke hold­nin­ger, om hvor­dan vi skal opp­fø­re oss mot hver­and­re, hva som er greit og hva som ikke er det. Et nei er et nei, uan­sett si­tua­sjon. Stu­den­te­ne ga to av ele­ve­ne en opp­ga­ve hvor de skul­le leve seg inn i rol­len som of­fer og over­gri­per foran hele klas­sen.

De fles­te rea­ger­te med sin­ne over at of­fe­rets gren­ser ikke ble re­spek­tert. Det som over­ras­ket meg, var at et par gut­ter stil­te spørs­mål ved of­fe­rets måte å va­ere på. De men­te at hun flør­tet og ikke sa ty­de­lig nei da gut­ten prøv­de å få kon­takt. Er det vir­ke­lig sånn at hvis en jen­te har ut­ford­ren­de kla­er, flør­ter, ikke kla­rer å si ty­de­lig nei, har hatt man­ge kja­eres­ter før, er full el­ler går ale­ne hjem, ber hun om å bli vold­tatt?

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Er det vir­ke­lig sånn at hvis en jen­te har ut­ford­ren­de kla­er, så ber hun om å bli vold­tatt? spør Ma­ri Dis­berg (15).s

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.