Den tek­no­lo­gis­ke frem­ti­den er nå

[Lil­li­an Vamb­heim er re­dak­tør for A-ma­ga­si­net]

Aftenposten - - Leder -

Viss­te du at Norge er et av de frems­te di­gi­ta­le lan­de­ne i ver­den? Det gir oss uan­te mu­lig­he­ter, og sto­re ut­ford­rin­ger. I for­bin­del­se med Af­ten­pos­tens år­li­ge kon­fe­ran­se om tek­no­lo­gi, le­del­se og sam­funns­ut­vik­ling har vi la­get den­ne spe­sial­ut­ga­ven av A-ma­ga­si­net, der vi vi­ser hvor­dan den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen på­vir­ker li­vet vårt.

For hva er egent­lig kuns­tig in­tel­li­gens, og hvor­dan kan den gjø­re li­vet vårt bed­re? Kan den etter­lig­ne men­neske­hjer­nen – og hvor går da skil­let mel­lom en ro­bot og oss men­nes­ker?

Det vet vi ikke ennå, men kuns­tig in­tel­li­gen­te data­ma­ski­ner er en av år­sa­ke­ne til at vi må om­stil­le oss raskt. Uan­sett om du er lege, bon­de el­ler job­ber i det of­fent­li­ge, på­vir­ker det­te job­ben du skal gjø­re frem­over. Rå­det er at vi må se på det som våre nye verk­tøy og job­be sam­men.

Så hva med deg som fø­ler at det går litt for fort nå, for­te­re enn du kla­rer el­ler vil hen­ge med på? Du er ikke ale­ne, hver­ken pri­vat el­ler på jobb. I en un­der­sø­kel­se opp­gir én av tre ar­beids­ta­ge­re at de opp­le­ver at de ikke har til­strek­ke­li­ge di­gi­ta­le fer­dig­he­ter i job­ben sin. Å kjen­ne på et di­gi­talt uten­for­skap er en­somt.

Nå er det vik­tig å va­ere be­visst på hvor­dan kuns­tig in­tel­li­gens åp­ner for uen­de­li­ge mu­lig­he­ter – men også for mu­li­ge fa­rer. Så hvor­dan mø­ter vi dis­se ut­ford­rin­ge­ne? Det mest kre­ven­de med ny tek­no­lo­gi er kan­skje at vi må våge å ten­ke helt nytt og end­re våre va­ner. Er det plass til tek­no­lo­giskep­ti­ker­ne i en slik sam­funns­ut­vik­ling? En av dem A-ma­ga­si­nets jour­na­list Kjer­sti Ni­pen har in­ter­vju­et, sier det så tref­fen­de. Det gjel­der oss al­le, uan­sett om vi er langt frem­me el­ler kom­mer nø­len­de etter:

– Det enes­te som ikke end­rer seg, er at det blir mye end­ring frem­over.

lil­li­an@af­ten­pos­ten.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.