– Di­gi­ta­li­se­rin­gen i Norge går tregt

[Far­ten bør økes]

Aftenposten - - Samfunn Digitalisering -

Hei­di Austlid me­ner myn­dig­he­te­ne i Norge er nødt til å ta ty­de­li­ge­re fel­les grep for å øke di­gi­ta­li­se­rin­gen. Både for­di Norge skal gi inn­byg­ger­ne det de vil ha, og for­di det er knapp­het på res­sur­ser i of­fent­lig sek­tor.

I au­gust la IKT Norge og Ram­bøll frem rap­por­ten IT i prak­sis, som vi­ser at de of­fent­li­ge virk­som­he­te­ne har økt di­gi­ta­li­se­rin­gen av tje­nes­ter. Det går li­ke­vel ikke raskt nok, me­ner Austlid.

– Vi ser ab­so­lutt po­si­ti­ve sig­na­ler fra of­fent­lig sek­tor. Di­gi­ta­li­se­ring ble dess­uten for førs­te gang et tema i valg­kam­pen. Li­ke­vel går det tregt frem­over, og vi kla­rer ikke å ta ut po­ten­sia­let i tek­no­lo­gi­en, sier Austlid.

Hun me­ner for ek­sem­pel at of­fent­lig sek­tor i li­ten grad kla­rer å lage til­pas­se­de tje­nes­ter for inn­byg­ger­ne.

– I ste­det for at tje­nes­te­ne til­pas­ser seg mine og dine be­hov og uli­ke fa­ser i li­vet, er de fles­te tje­nes­te­ne på et ge­ne­relt nivå. Lo­ver, re­gel­verk og man­gel på sam­men­heng hind­rer i dag of­fent­lig sek­tor i å ta i bruk data de har om inn­byg­ger­ne. De kun­ne va­ert brukt til å til­by inn­byg­ger­ne di­gi­ta­le tje­nes­ter til­pas­set de­res be­hov, sier Austlid.

Hun sier det fort­satt bru­kes mye pen­ger på drift av gam­le sys­te­mer som ikke snak­ker med ny tek­no­lo­gi. I til­legg er det sto­re ut­ford­rin­ger med le­de­res og an­sat­tes di­gi­ta­le kom­pe­tan­se.

– Est­land had­de et helt an­net ut­gangs­punkt enn oss, for­di de star­tet på null. I til­legg har de hatt le­de­re som vil og for­står di­gi­ta­li­se­rin­gens mu­lig­he­ter, sier Austlid.

Hun me­ner Norge ikke har noe an­net valg enn å øke far­ten på di­gi­ta­li­se­rin­gen.

– Vi må di­gi­ta­li­se­re mer rett og slett for­di den knap­pes­te res­sur­sen vi har i of­fent­lig sek­tor, er folk. Nors­ke inn­byg­ge­re er dess­uten over­mod­ne for å ta i bruk nye di­gi­ta­le tje­nes­ter, me­ner Austlid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.