Fa­vo­rit­ter fra frem­ti­den

[Og fort­satt vil frem­tids­fil­mer by på po­liti­menn og ter­ro­ris­ter]

Aftenposten - - Kultur Smarttelefonen - – As­bjørn Slette­mark

rem­tids­vi­sjo­ner på film er ikke bare en egen sjan­ger; det ut­gjør en egen stil­art å bom­me og le­ve­re feil spå­dom­mer. Bla­de Runners 2019-uni­vers inne­holdt Pan Am og Ata­ri Inc, sel­skap som gikk kon­kurs og for­svant noen år etter at fil­men had­de pre­miè­re i 1983. Men få scien­ce fic­tion-fil­mer har for­ut­sett det vik­tigs­te av alt: in­ter­nett.

Det er uan­sett ban­kers at spen­ning blir en del av frem­ti­den også. I Mi­nority Re­port for­sø­ker sam­fun­net å stop­pe all krim gjen­nom å døm­me bor­ge­re for kri­mi­nel­le hand­lin­ger før de blir be­gått. Når sjef­et­ter­fors­ker Tom Crui­se selv blir re­gist­rert som kom­men­de draps­mann, blir sys­te­met for al­vor ut­ford­ret, og 2054-sam­fun­net må re­vur­de­re den­ne nye me­to­den. Fil­men har ruk­ket å bli 15 år gam­mel, men frem­står enda mer tanke­vek­ken­de og spen­nen­de i 2017.

Det sam­me gjel­der for Gat­taca, And­rew Ni­colls kult-thril­ler om et frem­tids­sam­funn hvor gen­etisk ut­valg av­gjør om man får en god jobb el­ler ikke. Et­han Haw­ke le­ve­rer kar­rière­bes­te som Vin­cent An­ton Fre­eman, den gen­etisk un­der­leg­ne ar­bei­de­ren som gir seg ut for

Få va­ere mes­ter­svøm­mer og per­fekt men­nes­ke, Jero­me Eu­ge­ne Mor­row. Hvor­for? For å opp­fyl­le drøm­men om å få lov til å bli ast­ro­naut.

Best er li­ke­vel Child­ren of Men fra 2006, som nett­ste­det Vul­tu­re men­te «mu­li­gens er den mest re­le­van­te fil­men i 2016».

Al­fon­so Cuarón re­gis­se­rer, Cli­ve Owen spil­ler ho­ved­rol­len og året er 2027. Etter 18 år med glo­bal, ufor­klar­lig barn­løs­het, min­ner ver­den mest om en grå­va­ers­dag i Mad Max. Flykt­nin­ge­ne strøm­mer til Stor­bri­tan­nia, som un­der­lig nok er blant ste­de­ne som fun­ge­rer så noen­lun­de. Midt i strøm­men er den des­il­lu­sjo­ner­te ak­ti­vis­ten Theo Fa­ron og den hem­me­lig gra­vi­de Kee, som prø­ver å fin­ne et trygt sted for den uni­ke baby­en. På vei­en mø­ter de ter­ro­ris­ter, flykt­ning­ak­ti­vis­ter og fly­bom­be­ne myn­dig­he­ter. Child­ren of Men er spen­nen­de, bek­mørk og helt oppe med The Hand­maid’s Tale når pri­sen for mest skrem­men­de og ak­tu­el­le frem­tids­fil­mer skal de­les ut.

Al­le tre fil­me­ne er til­gjen­ge­li­ge på Net­flix.

Tom Crui­se spil­ler sjef­et­ter­fors­ker som selv blir re­gist­rert som kom­men­de draps­mann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.