Si­ri blir mer men­nes­ke­lig

[La­erer av å lyt­te]

Aftenposten - - Viten Kunstig Intelligens - – Kjer­sti Ni­pen

pp­le var tid­lig ute med å til­by tale­gjen­kjen­nings­pro­gram­met Si­ri i sine te­le­fo­ner. Men seks år etter at Si­ri be­gyn­te å pra­te, har fle­re kon­kur­ren­ter tatt hen­ne igjen. Tek­no­lo­gi­tids­skrif­tet Wi­red be­skri­ver hvor­dan både Goog­les tale­gjen­kjen­nings­pro­gram og Ama­zons Alexa har gått for­bi Si­ri på fle­re om­rå­der.

Når App­le i høst lan­se­rer en opp­gra­dert ver­sjon av Si­ri, er det ikke bare de tek­no­lo­gis­ke at­tri­but­te­ne de har pus­set på. Sel­ska­pet har fo­ku­sert på å gjø­re den di­gi­ta­le as­sis­ten­ten mer men­nes­ke­lig, mind­re ro­bot­ak­tig. Der­for hand­ler det mer om språk, tone­fall og ryt­me enn om al­go­rit­mer. Si­ri skal nå ta fle­re pau­ser i set­nin­ger, hun skal va­riere tone­fal­let og snak­ke mer «fly­ten­de». Det la­erer hun av å høre van­li­ge men­nes­ker snak­ke.

Når Si­ri skal la­ere et språk, får pro­gram­met først til­gang til det som fin­nes av data­ba­ser over språ­ket i bruk. Så lei­er pro­gram­me­rer­ne inn tale­føre folk til å lese bø­ker, avi­ser og nett­si­der høyt for hen­ne. Grad­vis pluk­ker hun opp både ord, set­nings­opp­byg­ging og ly­der i språ­ket – om­trent som et barn som in­tro­du­se­res for et nytt språk. Bak tek­no­lo­gi­en lig­ger kuns­tig in­tel­li­gens. Hva det egent­lig er, og hvor­for Si­ri nep­pe blir den enes­te ro­bo­ten du er på for­navn med frem­over, kan du lese mer om i re­por­ta­sjen på de nes­te si­de­ne.

In­spi­ra­sjo­nen for App­les sat­sing på å men­nes­ke­lig­gjø­re Si­ri, var blant an­net scien­ce fic­tion-fil­men Her, der ho­ved­per­sonen for­els­ker seg i sin mo­bi­le svar­tje­nes­te. App­les ut­vik­lings­sjef luk­ket øyne­ne, hør­te seg gjen­nom fil­men på nytt og la mer­ke til Scar­lett Jo­hans­sons inn­smi­gren­de stem­me. Så sjar­me­ren­de er nok ikke Si­ri, men må­let er at hun he­ret­ter skal bli hyg­ge­li­ge­re å pra­te med.

A

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.