Øde­leg­ger og red­der oss

[Og un­der det hele lig­ger frem­skritts­tan­ken]

Aftenposten - - Ute Turelektronikk - – Tor­bjørn Ekelund

Si­den ide­en om frem­skrit­tet slo ned i Ho­mo sa­pi­ens en gang for vel­dig len­ge si­den, har ver­den be­ve­get seg frem­over, som det he­ter. Ikke i be­gyn­nel­sen, for ar­keo­lo­ger har på­vist at de førs­te men­nes­ke­ne som kom til Norge etter sis­te is­tid, no­ma­dis­ke san­ke­re og je­ge­re, bruk­te de sam­me enk­le red­ska­pe­ne og våp­ne­ne i for­bau­sen­de lang tid, i fle­re tu­sen år, fak­tisk. Fra den­ne epo­ken er det knapt noen ut­vik­ling å spo­re over­ho­det, men på et tids­punkt opp­sto fore­stil­lin­gen om at alt hele ti­den kan bli bed­re, enk­le­re, mer kom­for­ta­belt, og si­den har den ikke va­ert til å stop­pe.

Den­ne in­du­stri­el­le og tek­no­lo­gis­ke re­vo­lu­sjo­nen har gjort li­vet enk­le­re for sto­re de­ler av jor­dens be­folk­ning, men den har sam­ti­dig ut­ar­met pla­ne­ten vi le­ver på. Over­for­bruk av res­sur­ser har ført til av­sko­ging, arts­ut­ryd­ding og vann­man­gel. Ut­vin­ning og for­bruk av fos­silt bren­sel har ført til en glo­bal tem­pe­ra­tur­øk­ning, som nå tru­er selve ek­sis­tens­grunn­la­get til sto­re de­ler av jor­dens be­folk­ning.

Om­trent der be­fin­ner vi oss nå, på et kri­tisk punkt i his­to­ri­en, som først og fremst er for­år­sa­ket av den tek­no­lo­gi­en og in­du­stri­en vi selv har fun­net opp. Og hvor­dan skal vi kom­me oss ut av den­ne kri­sen? Vi skal ut­vik­le ny in­du­stri, ny tek­no­lo­gi, selve år­sa­ken skal nå bli løs­nin­gen, men den­ne gan­gen skal tek­no­lo­gi­en va­ere grønn. Det er jo fint, men det er også vel­dig ty­pisk. Det er knapt noen som kla­rer å fore­stil­le seg at en måte å red­de pla­ne­ten på er å re­ver­se­re, el­ler i det mins­te mo­di­fi­se­re, fore­stil­lin­gen om frem­skritt. En­kelt­in­di­vi­der kla­rer det ikke, og i hvert fall ikke na­sjo­nal­sta­ter. In­gen lar seg på­vir­ke av det åpen­ba­re pa­ra­dok­set i at den tek­no­lo­gi­en som har for­år­sa­ket elen­dig­he­ten, også skal bli vår red­ning. For­di in­gen len­ger kla­rer å se for seg at and­re me­ka­nis­mer enn øko­no­mi­en og de frie mar­keds­kref­te­ne kan ska­pe for­and­ring, og for­di in­gen kla­rer å fore­stil­le seg at ut­vik­ling noen gan­ger kan bety å gå bak­over, og ikke frem­over. Sånn sett er de to be­gre­pe­ne «grønn øko­no­mi» og «ba­ere­kraf­tig ut­vik­ling» nes­ten ube­ha­ge­lig be­teg­nen­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.