Nye fly­sel­ska­per inn i kam­pen om nors­ke fly­pas­sa­sje­rer

Aftenposten - - Forside - KNUT-ERIK MIKALSEN kem@af­ten­pos­ten.no

På Gar­der­moen duk­ker det opp tre nye ak­tø­rer til vår­en.

Bri­tis­ke Ea­syJet, som nett­opp har fått en svens­ke som ny kon­sern­sjef, har så langt holdt seg langt unna Nor­ge - bort­sett fra et kort­va­rig for­søk med en rute mel­lom Lon­don og Ber­gen. Sel­ska­pet trakk seg ut etter få må­ne­der.

Nå gjør Euro­pas nest størs­te lav­pris­sel­skap et nytt for­søk og har fått til­delt tra­fikk­ret­tig­he­ter for en dag­lig rute mel­lom Ber­lin og Oslo. Den­ne blir i så fall i di­rek­te kon­kur­ran­se med SAS og Nor­we­gi­an, som beg­ge flyr di­rek­te til den tys­ke ho­ved­sta­den.

Sel­ska­pets PR-sjef for Euro­pa, Matteo Taddei, be­kref­ter over­for Af­ten­pos­ten at Oslo Luft­havn er på sel­ska­pets tra­fikk­plan.

– Vi har ennå ikke tatt en­de­lig stil­ling til om ru­ten skal star­te til vår­en. Vi har det prin­sipp at vi ikke går ut og be­kref­ter en ny rute før vi kom­mer med en for­mell og of­fent­lig lan­se­ring. Det har ikke skjedd ennå med Oslo-ru­ten, sier Taddei. Han leg­ger til at sel­ska­pet år­lig åp­ner rundt 100 nye ru­ter.

Sam­ar­bei­der med Nor­we­gi­an

Han vil ikke si noe om sel­ska­pet har yt­ter­li­ge­re pla­ner på Gar­der­moen. I mot­set­ning til dets tøf­fes­te kon­kur­rent, Ryanair, flyr Ea­syJet på de sen­tra­le ho­ved­fly­plas­se­ne i Euro­pa.

Ea­syJet har nett­opp inn­gått et sam­ar­beid med Nor­we­gi­an som gjør at Nor­we­gi­ans lang­dis­tan­se­ru­ter kan sel­ges gjen­nom Ea­syJets nett­side. Det­te gjør det mu­lig for Ea­syJets kun­der å be­stil­le vi­dere­for bin­del­ser til Nor­we­gi­ans lang­dis­tanse­nett­verk i én og sam­me trans­ak­sjon.

Di­rek­te fra Kiev til Oslo

Ukrai­ne In­ter­na­tio­nal Air­ways (UIA) har fått god­kjent sin rute­søk­nad med fire ukent­li­ge av­gan­ger mel­lom Kiev og Oslo fra som­mer­se­son­gen star­ter i slut­ten av mars. Sel­ska­pet star­ter ru­ten til vår­en.

– Vi kan be­kref­te det­te, sier presse­med­ar­bei­der Vi­ta­lii Kotovych i UIA.

UIA vil bli ale­ne på ru­ten etter­som Nor­we­gi­an har truk­ket seg ut. Eks­ak­te fly­ti­der vil kom­me når sel­ska­pet har be­stemt seg for hvil­ke fly som skal bru­kes på ru­ten.

UIA er det flagg­ba­eren­de sel­ska­pet i Ukrai­na og har økt sin sat­sing på Skan­di­na­via det sis­te året.

I til­legg til sitt euro­pe­is­ke nett­verk, har UIA også ru­ter til Asia, Afri­ka og Nord-Ame­ri­ka.

Hard sat­sing på Po­len

Fra vår­en blir det tran­ge­re i luft­rom­met mel­lom Po­len og Nor­ge. I dag ope­rer både Nor­we­gi­an, irs­ke Ryanair og un­gars­ke WizzAir et tett tra­fikk­pro­gram mel­lom lan­de­ne.

Nå mel­der både SAS og dets al­li­anse­part­ner LOT at de star­ter ru­ter mel­lom Gar­der­moen og War­sza­wa. LOT ga opp en til­sva­ren­de rute for noen år siden på grunn av mang­len­de lønn­som­het.

Nå er LOT til­ba­ke for fullt og sat­ser på to dag­li­ge av­gan­ger i hver ret­ning. SAS på sin side har en litt mind­re am­bi­siøs sat­sing og har lagt opp til tre ukent­li­ge rund­tu­rer.

SAS har vars­let nye ru­ter fra Oslo til Tes­sa­lo­ni­ki, Pra­ha og Genè­ve, samt økt fre­kvens til At­hen.

I til­legg åp­nes en ny di­rekte­rute mel­lom Oslo og Aar­hus, som en del av sel­ska­pets stor­sat­sing på Aar­hus Air­port.

LOT har tid­li­ge­re fløy­et mel­lom Oslo og War­sza­wa, men ga opp for noen år siden. Nå kom­mer sel­ska­pet til­ba­ke.

Bri­tis­ke Ea­syJet fø­rer dag­lig en knall­hard kamp mot ri­va­len Ryanair.

Ukrai­ne In­ter­na­tio­nal Air­li­nes åp­ner rute mel­lom Kiev og Oslo, fire gan­ger i uken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.