Ha­rald Stang­hel­le: Frps egne prin­sip­per kan knu­se Carl I. Ha­gens no­beldrøm

Aftenposten - - Forside - Kom­men­ta­tor ha­rald.stang­hel­le@af­ten­pos­ten.no

Igjen drøm­mer Carl I. Ha­gen om en plass i Nobelkomiteen. Frps egne prin­sip­per fra­tar ham mu­lig­he­ten.

Enda en gang står Carl I. Ha­gen i sen­trum for en in­tern drag­kamp inn­ad i Frem­skritts­par­ti­et. Han vil jo så gjer­ne bli med­lem av Nobelkomiteen og har sine ster­ke til­hen­ge­re i Frps grup­pe, mel­des det av fle­re medi­er. For seks år siden ble han valgt bort av Siv Jen­sen. Den­ne gang kan det va­ere Stor­tin­gets eget re­gel­verk som stop­per ham. Byg­get på prin­sip­per Frem­skritts­par­ti­et har va­ert blant de iv­rigs­te til­hen­ge­re av.

Se­nest i mor­gen vet vi hva Frem­skritts­par­ti­et be­stem­mer seg for.

Uav­hen­gig­het i pot­ten

Prin­sip­pet som lig­ger i pot­ten er No­bel­ko­mi­te­ens uav­hen­gig­het av stor­ting og re­gje­ring. Slikt var man ikke så opp­tatt av i tid­li­ge­re ti­der.

Med den størs­te selv­føl­ge­lig­het satt også nors­ke re­gje­rings­med­lem­mer i ko­mi­te­en. Det tok slutt da freds­pri­sen for 1935 ble til­delt den fengs­le­de anti­na­zis­ten Carl von Os­sietz­ky. Hit­ler-Tysk­land ras­te mot Nor­ge. Og for førs­te og enes­te gang holdt Nor­ges kon­ge seg borte fra en freds­pris­ut­de­ling. Uten­riks­mi­nis­ter Halv­dan Koht satt i ko­mi­te­en, men trakk seg.

Sa­ken ty­de­lig­gjor­de hvor håp­løst vans­ke­lig det var at re­gje­rings­med­lem­mer satt i ko­mi­te­en, sam­ti­dig som man in­sis­ter­te på at pris­ut­de­lin­ge­ne var uav­hen­gig av norsk uten­riks­po­li­tikk.

Ufra­vi­ke­lig prin­sipp

Drøyt før­ti år se­ne­re - i 1977 - slo Stor­tin­get fast at hel­ler ikke stor­tings­re­pre­sen­tan­ter kun­ne vel­ges som med­lem­mer av Nobelkomiteen. Siden har det va­ert et ufra­vi­ke­lig prin­sipp.

Frem­skritts­par­ti­et har en lang his­to­rie med mot­stand mot å blan­de stor­tings­verv med ko­mité­med­lem­skap. Al­le­re­de i 1974 fore­slo An­ders Lan­ge at «Nobelkomiteen bør med ti­den be­set­tes av folk uten­for Stor­tin­get, gjer­ne også uten­for lan­det».

Tre år se­ne­re slo Frem­skritts­par­ti­et fast i sin merk­nad i Stor­tin­get:

«Det er der­for et ved­va­ren­de be­hov for å sik­re No­bel­ko­mi­te­ens uav­hen­gig­het av Stor­tin­get, slik at ko­mi­te­en står helt fritt fra å måt­te ta hen­syn til den uten­riks- og sik­ker­hets­po­li­tikk el­ler han­dels­po­li­tikk nors­ke myn­dig­he­ter står for. Det­te har blant an­net ut­krys­tal­li­sert seg i at re­gje­rings­med­lem­mer og stor­tings­re­pre­sen­tan­ter ikke bør sit­te i ko­mi­te­en.»

Pro­blem­stil­lin­gen er alt­så slett ikke ny. Stri­den med Ki­na om Liu Xia­o­bo-pri­sen har både ty­de­lig­gjort og syn­lig­gjort hvor vik­tig uav­hen­gig­he­ten er. Det sam­me har årets pris til anti-atom­ak­ti­vis­te­ne i ICAN.

Det er her Carl I. Ha­gen mø­ter seg selv i dø­ren. Han sav­net seg selv så mye i norsk po­li­tikk at han i høst stil­te opp i Frps Oslo-no­mi­na­sjon. Nå er han 1. vara­re­pre­sen­tant og vil kom­me til å møte jevn­lig på Stor­tin­get de nes­te fire åre­ne.

Men siden hen­sik­ten er å leg­ge «av­gjø­ren­de vekt på ko­mi­te­ens uav­hen­gig­het» samt «å mar­ke­re et ty­de­lig skil­le mel­lom ko­mi­te­en og nors­ke myn­dig­he­ter», vil det «ikke va­ere na­tur­lig å skil­le mel­lom stor­tings­re­pre­sen­tan­ter og vara­re­pre­sen­tan­ter når det gjel­der valg­bar­het til Nobelkomiteen», he­ter det i en ut­red­ning fra Stor­tin­gets egen kon­sti­tu­sjo­nel­le av­de­ling.

Det vil va­ere mer enn opp­sikts­vek­ken­de om Stor­tin­get god­tar en slags «Lex Ha­gen» som bry­ter med det­te.

En åpen plass

Men det er fle­re bi­ter som skal på plass i høs­tens No­bel­pus­le­spill.

Også Be­rit Reiss-An­der­sens pe­rio­de er ute. Ar­bei­der­par­ti­et vil tro­lig gå for et gjen­valg for nye seks år. Hun over­tok jo dess­uten som ko­mi­te­ens le­der da Kaci Kull­mann Fi­ve døde. Et verv man vel­ges til for ett år om gan­gen, men der tra­di­sjo­nen er gjen­valg.

Kaci Kull­mann Fi­ves plass står dess­ver­re åpen. Årets valg­re­sul­tat gjør at den går til Sen­ter­par­ti­et, men Høy­re kan in­sis­te­re på at det først skal skje fra 2021. I så fall er det opp til Høy­re å fin­ne et ko­mité­med­lem for de res­te­ren­de tre åre­ne av Kull­mann Fi­ves or­di­na­ere pe­rio­de.

H/Frp har nå en mu­lig­het til å gjen­vin­ne det fler­tall i ko­mi­te­en som de to par­ti­ene mis­tet da Kull­mann Fi­ve døde. Tra­di­sjo­nen i Nobelkomiteen har rik­tig­nok ikke va­ert at man vel­ger le­der ut fra et skif­ten­de po­li­tisk fler­tall. Men den­ne kon­sen­sus­tra­di­sjo­nen ble brutt da Thor­bjørn Jag­land i 2015 ble kas­tet som le­der. Det­te po­li­ti­ser­te le­der­val­get og knyt­tet det til den po­li­tis­ke kon­stel­la­sjon som satt med re­gje­rings­makt. Det var et uhel­dig trekk med tan­ke på dis­ku­sjo­nen om ko­mi­te­ens uav­hen­gig­het av den til en­hver tid sit­ten­de nors­ke re­gje­ring.

Der­for er det spen­nen­de å se om et even­tu­elt nytt H/Frp-fler­tall vil fort­set­te den­ne prak­si­sen. El­ler ret­te­re: Om de lar seg in­stru­ere av sine par­ti­er til å gjø­re det.

Hvem er ver­di­ge?

Med ujev­ne mel­lom­rom duk­ker de­bat­ten om hvem som bør vel­ges til Nobelkomiteen opp.

Bør tid­li­ge­re po­li­ti­ke­re ute­luk­kes? Hva med uten­lands­ke stats­bor­ge­re? Hvem er ver­di­ge nok til et slikt verv?

De­bat­ten for­svin­ner of­test like raskt som den opp­står. For Stor­tin­gets par­ti­er har ald­ri va­ert vil­li­ge til å leg­ge fle­re be­grens­nin­ger på seg selv enn nett­opp å ute­luk­ke re­gje­rings­med­lem­mer og stor­tings­re­pre­sen­tan­ter. Sam­ti­dig har val­ge­ne av Be­rit Reiss-An­der­sen og Hen­rik Sy­se to­net ned ko­mi­te­ens po­li­tis­ke pro­fil.

For­ma­li­te­ter stop­per alt­så Carl I. Ha­gens kan­di­da­tur. Det er kan­skje like greit. Uten­riks­po­li­tikk i bred for­stand har ald­ri va­ert hans ster­ke side.

El­ler som han selv i et sjel­dent selv­er­kjen­nen­de øye­blikk sa til Ber­gens Ti­den­de (2004):

«Jeg kan bru­kes til alt, bort­sett fra som uten­riks­mi­nis­ter.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.