Øko­krim er ikke helt unikt

Aftenposten - - Kommentarer - Hed­vig Moe, as­sis­te­ren­de Øko­krim-sjef

Øko­krim er bygd opp som fle­re av våre søs­ter­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Euro­pa. Den in­te­grer­te på­tale­ord­nin­gen advokat Bjørn Stor­dran­ge kri­ti­se­rer, er hel­ler ikke len­ger helt unik for Øko­krim her til lands.

Stor­dran­ge skri­ver i Af­ten­pos­ten 9. no­vem­ber at han i mer enn 15 år har stått fast på sitt syn om Øko­krims or­ga­ni­se­ring, og at «det bør va­ere et or­ga­ni­sa­to­risk og funk­sjo­nelt skil­le mel­lom etter­forsk­ning og til­ta­le» som for på­tale­myn­dig­he­ten for øv­rig. Vi er enig i at be­kref­te lses­fel­ler og and­re kil­der til jus­tis­feil må dis­ku­te­res og hånd­te­res. Men det­te gjel­der uan­sett på­tale­or­ga­ni­se­ring. De sis­te åre­ne har Øko­krim inn­ført en rekke til­tak for å kva­li­tets­sik­re på­tale­ved­ta­ke­ne våre. Det­te job­ber vi vi­de­re med.

Sam­me på­tale­ord­ning

Øko­krims mo­dell med stats­ad­vo­ka­ter som le­der etter­forsk­nin­gen, fat­ter på­tale­av­gjø­rel­se og ak­to­re­rer sa­ken var unik da saer­or­ga­net ble opp­ret­tet i 1989. Den gang var på­tale­ord­nin­gen i po­liti­dis­trik­te­ne or­ga­ni­sert slik at en po­liti­ju­rist send­te sin inn­stil­ling om på­ta­le til en eks­tern stats­ad­vo­kat som vur­der­te be­vi­se­ne og av­gjor­de på­tale­spørs­må­let.

Fra 2003 fikk po­liti­ad­vo­ka­te­ne i po­liti­dis­trik­te­ne ut­vi­det på­tale­an­svar, blant an­net for lov­brudds­ty­per som Øko­krim etter­fors­ker. Der­med er det i stor grad sam­me på­tale­ord­ning i po­liti­dis­trik­te­ne som i Øko­krim. Etter­forsk­nin­gen av øko­no­misk kri­mi­na­li­tet både i Øko­krim og po­liti­dis­trik­te­ne skjer i dag alt­så i et ak­tivt sam­spill mel­lom på­tale­an­svar­lig (stats­ad­vo­kat/po­liti­ad­vo­kat) og etter­fors­ke­re. Fle­re av Øko­krims søs­ter­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Skan­di­na­via og i and­re euro­pe­is­ke land har stats­ad­vo­ka­ter in­te­grert.

Kon­troll­or­ga­ne­nes rol­le

Bjørn Stor­dran­ge tar også opp kon­troll­or­ga­ne­nes rol­le i Øko­krim-sa­ker. Sam­ar­beid mel­lom po­li­ti- og på­tale­myn­dig­he­ten og kon­troll­or­ga­ne­ne er en øns­ket ut­vik­ling fra våre over­ord­ne­de, og gjel­der for både po­liti­dis­trik­te­ne og Øko­krim. Hel­ler ikke den­ne or­ga­ni­se­rin­gen er unik for Øko­krim. Stor­dran­ge skri­ver blant an­net at or­ga­ner «som i rea­li­te­ten re­pre­sen­te­rer for­na­er­med ein­ter­es­ser» blir en sen­tral ak­tør. En ny­an­se­ring; det er en viss for­skjell mel­lom det vi kal­ler for­na­er­me­de i en straffe­sak – for ek­sem­pel et over­g­reps­of­fer – og of­fent­li­ge myn­dig­he­ter som dri­ver til­syn og som for­hol­der seg til al­min­ne­li­ge for­valt­nings­prin­sip­per. Stor­dran­ge gir også inn­trykk av at Øko­krim selv be­stem­mer hva sik­te­de og for­sva­rer skal ha til­gang til el­ler ikke av «no­ta­ter, møte­re­fe­ra­ter og kor­re­spon­dan­se med dis­se kon­troll­or­ga­ne­ne». Men hel­ler ikke her er Øko­krim uni­ke. Vi føl­ger de sam­me reg­le­ne som gjel­der for all straffe­saks­be­hand­ling.

Det som er unikt med da­gens Øko­krim, er at vi har et sterkt og skjer­met spiss­kom­pe­tanse­mil­jø som er i stand til å hånd­te­re de al­vor­ligs­te øko­no­mis­ke straffe­sa­ke­ne og den gro­ves­te miljø­kri­mi­na­li­te­ten. Og in­te­grert på­ta­le på stats­ad­vo­kat­nivå er helt ve­sent­lig for at de vans­ke­ligs­te sakene på om­rå­det over­ho­det skal kom­me frem til dom­sto­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.