Zim­bab­wes for­svars­sjef tru­er Ro­bert Mu­ga­be med stats­kupp

Aftenposten - - Forside - JØR­GEN LOHNE

Vi gri­per inn mi­li­ta­ert hvis ikke ut­rensk­nin­ge­ne av parti­med­lem­mer stan­ser, var mel­din­gen til pre­si­dent Ro­bert Mu­ga­be fra Zim­bab­wes mi­li­ta­ere topp­le­der.

Reu­ters meld­te i går at det var ob­ser­vert strids­vog­ner uten­for Zim­bab­wes ho­ved­stad. Iføl­ge vit­ner som ny­hets­by­rå­et had­de snak­ket med, var fi­re strids­vog­ner på vei mot Ha­ra­re.

Det­te skjed­de da­gen etter at lan­dets mi­li­ta­ere leder kom med en me­get klar ad­var­sel.

– Vi skal få min­ne dem som står bak det­te for­ra­e­ders­ke, skit­ne spil­let, om at det mi­li­ta­ere ikke vil nøle med å hand­le, der­som det skul­le bli nød­ven­dig å be­skyt­te vår re­vo­lu­sjon!

Han nevn­te in­gen ved navn, for­svars­sjef Constan­ti­no Chiwen­ga da han om­gitt av 90 and­re høy­ere of­fi­se­rer av­fyr­te den­ne ver­ba­le kraft­sal­ven un­der en presse­kon­fe­ran­se i mi­li­ta­er­le­del­sens ho­ved­kvar­ter i Ha­ra­re.

Men det var li­ten tvil om at ge­ne­ra­len om­tal­te handle­må­ten til man­nen på top­pen av Zim­bab­wes makt­struk­tur, pre­si­den­ten og den tid­li­ge­re fri­hets­hel­ten Ro­bert Mu­ga­be (93).

Chiwen­ga ga også lan­dets pre­si­dent­par ord­re om å slut­te å kri­ti­se­re lan­dets va­ep­ne­de styr­ker, skri­ver The Ti­mes.

Den kla­re mel­din­gen til lan­dets po­li­tis­ke leder si­den 1980 kom nem­lig bare en ukes tid etter at Mu­ga­be had­de gitt sin vise­pre­si­dent Em­mer­son Mnangag­wa spar­ken. Det­te gjor­de pre­si­den­ten etter at hans kone Grace Mu­ga­be had­de ut­talt of­fent­lig at Mnangag­wa (75) er en slan­ge «som må slås i ho­det», mel­der BBC.

År­sa­ken til at den av­sat­te vise­pre­si­den­ten, iføl­ge første­da­men, bur­de få så ublid be­hand­ling, er nok at han har til­latt seg å irette­set­te pre­si­dent Mu­ga­be i all of­fent­lig­het: Re­gje­rings­par­ti­et ZANU-PF, har Mnangag­wa på­pekt, «er ikke din pri­va­te ei­en­dom som du og din kone kan gjø­re hva dere vil med».

Flyk­tet til ut­lan­det

Mnangag­wa, som vel ikke er så vant til å bli kalt slan­ge, men som der­imot har fått til­nav­net «kro­ko­dil­len» på grunn av sin po­li­tis­ke slu­het, har nå va­ert smart nok til å flyk­te fra lan­det.

Han var tid­li­ge­re en av fa­vo­rit­te­ne til å etter­føl­ge Ro­bert Mu­ga­be (93). Den sann­syn­li­ge arv­ta­ge­ren til ver­dens elds­te stats­sjef, er nå i ste­det fru Mu­ga­be, av sine ar­ges­te mot­stan­de­re bare kalt «Grå­di­ge Grace» på grunn av sin ap­pe­titt på luk­sus, makt og inn­fly­tel­se.

Hun har nå opp­ford­ret ekte­man­nen til å kunn­gjø­re hvem som skal bli Zim­bab­wes nes­te pre­si­dent når han en gang måt­te gå av, og hun kan vel va­ere nok­så trygg på at han vil an­be­fa­le hen­ne.

Vil ha slutt på ut­rensk­nin­ger

Det er til­syne­la­ten­de som en re­ak­sjon mot slik ne­po­tis­me og makt­mis­bruk på sta­tens høy­es­te plan at for­svars­sjef Chiwen­ga har fun­net det nød­ven­dig å gjø­re det klart at Zim­bab­wes mi­li­ta­ere tross alt ikke vil til­la­te det gjen­nom­kor­rup­te, po­li­tis­ke re­gi­met å fore­ta seg hva som helst. Som for ek­sem­pel å spar­ke vise­pre­si­dent Mnangag­wa, tid­li­ge­re for­svars- og sik­ker­hets­mi­nis­ter og ve­te­ran fra fri­hets­kam­pen mot ko­loni­her­rer og rase­skil­le-en­tu­si­as­ter:

– Den på­gå­en­de ut­rensk­nin­gen, som er ret­tet mot parti­med­lem­mer med bak­grunn fra fri­gjø­rin­gen, må stan­se øye­blik­ke­lig, er ord­ren fra ge­ne­ra­len (61) som selv sluttet seg til den va­ep­ne­de kam­pen mot de hvi­te un­der­tryk­ker­ne i 1973, året da han fyl­te 17.

Ko­nas «ung­doms­opp­rør»

Grace Mu­ga­be (52) har i sin hen­syns­løse makt­kamp al­li­ert seg med en grup­pe po­li­ti­ke­re i ZANU-PF som kal­ler seg Ge­ne­ra­sjon 40 (G40). Grup­pen hev­der de står for et slags ung­doms­opp­rør mot lan­dets til­års­kom­ne parti­le­del­se og makt­ha­ve­re, hvor­av alt­så fru Mu­ga­be selv er gift med den elds­te og mek­tigs­te av dem alle.

G40 går nå åpent inn for at pre­si­dent­fru­en skal bli ut­pekt som sin manns etter­føl­ger, og de bru­ker til­sva­ren­de stor kraft på å mot­ar­bei­de Em­mer­son Mnangag­was kan­di­da­tur.

FOTO: PHILIMON BULAWAYO, X02381

Ro­bert Mu­ga­be (t.h.) og ge­ne­ral Constan­ti­no Chiwen­ga fo­to­gra­fert i 2008.

FOTO: PHILIMON BULAWAYO, REU­TERS/NTB SCANPIX

Fru Grace har noe å for­tel­le Ro­bert Mu­ga­be.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.