Venstre­si­den bør re­vur­de­re sin be­geist­ring for Te­s­la

Aftenposten - - Kommentarer - Andreas Chris­ti­an­sen Hal­se Tid­li­ge­re leder i So­sia­lis­tisk Ung­dom

Te­s­la tar glade­lig imot stats­sub­si­di­er for å lage luk­sus­bi­ler, men går hardt til verks mot egne ar­bei­de­re som øns­ker trygg­het på jobb og rett til å or­ga­ni­se­re seg.

De sto­re sub­si­die­ne fra nors­ke skatte­be­ta­le­re til el­bil­pro­du­sen­ten Te­s­la er igjen gjen­stand for dis­ku­sjon etter at det ble klart at Ar­bei­der­par­ti­et, i lik­het med res­ten av venstre­si­dens par­ti­er, står fast på ord­nin­gen. Bak­grun­nen er at Re­gje­rin­gen øns­ker å re­du­se­re for­de­len for de dy­res­te bi­le­ne. Av­gif­ten er na­tur­lig­vis ge­ne­relt for­mu­lert og hand­ler om bi­lens tyng­de, men i rea­li­te­ten er spørs­må­let om de mest luk­su­riø­se Te­s­la-mo­del­le­ne skal bli om lag 70.000 kro­ner dy­re­re.

Luk­sus­bi­ler til rik­folk

Av­gifts­fri­ta­ke­ne for de dy­res­te el­bi­le­ne har len­ge va­ert kon­tro­ver­si­el­le. Først og fremst har man­ge rea­gert på at el­bil­for­de­le­ne i ufor­holds­mes­sig stor grad går til å sub­si­di­ere luk­sus­bi­ler til rik­folk på Oslo Vest. Sva­ret fra dem som støt­ter for­de­le­ne har va­ert at det­te er klima­po­li­tikk, ikke so­sial­po­li­tikk. På den må­ten har Te­s­la klart å etab­le­re seg i den nors­ke de­bat­ten som sel­ve sym­bo­let på en kli­ma­kamp som ikke tar so­sia­le hen­syn.

Sett fra ven­st­re er det imid­ler­tid mer enn for­de­lin­gen av luk­su­riø­se el­bi­ler som gir grunn til å ikke stil­le som heia­gjeng for Te­s­la. Sel­ska­pets hold­ning til fag­for­enin­ger og kol­lek­ti­ve for­hand­lin­ger be­gyn­ner også å bli så ille at den vek­ker opp­merk­som­het, selv i en ame­ri­kansk kon­tekst.

Al­le­re­de i fe­bru­ar i år be­gyn­te an­sat­te på Te­sla­fab­rik­ken i Fre­mont i Ca­li­for­nia å stil­le spørs­mål ved ar­beids­for­hol­de­ne i be­drif­ten. Lav lønn og et stort press som før­te til et høyt an­tall ska­der, var blant be­kym­rin­ge­ne som ble for­mu­lert av en an­satt på fab­rik­ken. Den pres­se­de si­tua­sjo­nen de an­sat­te opp­lev­de gjor­de at man be­gyn­te å snak­ke om be­ho­vet for å mel­de seg inn i en fag­for­ening. Det falt ikke i god jord hos sel­ska­pet.

Musk vs. fag­or­ga­ni­se­ring

I en e-post til de an­sat­te gikk sel­ska­pets leder Elon Musk per­son­lig ut mot for­sø­ke­ne på fag­or­ga­ni­se­ring og be­skyld­te den an­sat­te som frem­met be­kym­rin­ge­ne for å va­ere en «be­talt agi­ta­tor som ikke egent­lig job­bet for Te­s­la». For å kom­pen­se­re for den fag­for­enings­fiendt­li­ge to­nen kun­ne han imid­ler­tid love et «real­ly ama­zing par­ty», gra­tis fro­zen yog­hurt og en berg-og-dal­bane for de an­sat­te.

I til­legg er de an­sat­te blitt tvun­get til å sig­ne­re taus­hets­er­k­la­e­rin­ger om ar­beids­for­hol­de­ne. Na­tio­nal Labor Re­la­tions Board, et myn­dig­hets­or­gan med an­svar for å føl­ge opp USAs ikke akku­rat fag­for­enings­els­ken­de ar­beids­lo­ver, på­står også i en of­fi­si­ell kla­ge til Te­s­la at sel­ska­pet har tvun­get fag­for­enings­venn­li­ge an­sat­te til still­het.

El­bi­ler er nok en del av frem­ti­dens trans­port­løs­nin­ger, men jeg hå­per vir­ke­lig ikke Te­slas be­hand­ling av egne an­sat­te er en del av frem­ti­den for ar­beids­folk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.