Skatte­flukt kre­ver tett in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid

Aftenposten - - Kommentarer -

DET ER LOV­LIG å mi­ni­me­re skatt. Det er ikke ulov­lig å or­ga­ni­se­re seg bort fra skatt. Hoved­po­en­get med Pa­ra­di­se Pa­pers er da hel­ler ikke å løf­te frem ulov­lig­he­ter og kri­mi­na­li­tet – selv om vi vet at fle­re av skatte­pa­ra­di­se­ne også gjør det let­te­re å lure unna skatt. Hen­sik­ten er å vise frem hvor­dan lov­li­ge struk­tu­rer er et pro­blem for land som tar mål av seg til å byg­ge gode sam­funn.

Di­lem­ma­ene er der. Nor­ge vet bed­re enn de fles­te land at skatt er fun­da­men­talt for sta­tens inn­tek­ter, og der­med for om­fan­get av vel­ferds­til­bu­det sta­ten kan til­by inn­byg­ger­ne. Men vi vet også at skatte­nivå er en kre­ven­de ba­lan­se. Det kan ikke va­ere for høyt, for­di det på­vir­ker ar­beids­inn­sats og vil­je til å in­ves­te­re i verdi­ska­pen­de virk­som­het og ta ri­si­ko. Sta­ten skal hel­ler ikke ta inn mer i skatt enn det som er nød­ven­dig for å drif­te opp­ga­ve­ne vi er po­li­tisk eni­ge om at sta­ten skal le­ve­re. Inn­byg­ger­nes vil­je til å ak­sep­te­re ni­vå­et vil av­hen­ge av til­lit til at pen­ge­ne går der de skal, og ikke i lom­me­ne til skatte­inn­kre­ve­ren. Og det vil av­hen­ge av en opp­le­vel­se av at skatte­byr­den er noen­lun­de likt for­delt og at ut­tel­lin­gen kom­mer i form av tje­nes­ter i and­re en­den.

HVIS VAN­LI­GE SKATTE­BE­TA­LE­RE opp­le­ver at for man­ge slip­per unna byr­den, og de må be­ta­le til­sva­ren­de mer, un­der­gra­ver det opp­slut­nin­gen om sys­te­met. Når Af­ten­pos­ten be­reg­ner at skatte­plan­leg­ging til­sva­rer en skatte­inn­tekt på 23 mil­li­ar­der kro­ner i året, gjø­res ikke det med et øns­ke om at sta­ten skal bru­ke 23 mil­li­ar­der mer. Men det er en an­tyd­ning om at skatte­grunn­la­get kun­ne va­ert stør­re. Det kun­ne gjort byr­den let­te­re for alle skatte­be­ta­le­re, det kun­ne bi­dratt til mer rett­fer­dig kon­kur­ran­se mel­lom be­drif­ter, og det vil­le styr­ket skatte­sys­te­mets tro­ver­dig­het. Så er det åpen­bart at en del av inn­tek­te­ne som her be­reg­nes som skatt­ba­re, ikke vil­le ek­sis­tert uten mu­lig­he­te­ne for å dri­ve glo­balt, med alt det fø­rer med seg. Men det er en il­lust­ra­sjon av mu­lig­he­ter hvis inn­tekt og over­skudd i stør­re grad knyt­tes til lan­det de ska­pes i.

DET ER KRE­VEN­DE, og det kre­ver et tett in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid. En­kelt­land av nor­mal stør­rel­se vil ha li­ten mu­lig­het til å end­re på noe av det­te en­si­dig. OECD og EU job­ber bed­re med det­te, og det fin­nes lys­punk­ter. En stats mu­lig­het for inn­syn i egne bor­ge­res inn­tek­ter og plas­se­rin­ger i and­re land er blitt styr­ket. Er­kjen­nel­sen av at skatt må knyt­tes til lan­det der pen­ge­ne tje­nes, brer seg. Sta­dig nye land slut­ter seg til OECDs pro­sjekt Base Ero­sion and Pro­fit Shif­ting (BEPS). Nor­ge er en selv­sagt del­ta­ger, men Re­gje­rin­gen må gjer­ne syn­lig­gjø­re en­ga­sje­men­tet mot ag­gres­siv skatte­plan­leg­ging en­da ty­de­li­ge­re.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX OG AF­TEN­POS­TEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.