Aps ved­tat­te for­slag

Aftenposten - - Nyheter -

Ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne må gjen­nom end­rin­ger i re­gel­ver­ket leg­ge stør­re vekt på unge asyl­sø­ke­res sår­bar­het.

Ba­sert på sår­bar­hets­kri­te­ri­ene skal det tas en ny gjen­nom­gang av sa­ke­ne til ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re med virk­ning til­ba­ke til 1. ok­to­ber 2016.

No­en av de så­kal­te «ok­to­ber­bar­na» som kom til Nor­ge fra Af­gha­ni­stan i 2015, er en del av den­ne grup­pen som vil få søk­na­den be­hand­let på nytt. Gjen­nom­gan­gen må gjø­res in­di­vi­du­elt, noe som ikke vil bety at alle får va­rig opp­hold i Nor­ge, me­ner Ap.

For­melt skjer det­te: Stor­tings­fler­tal­let på­leg­ger Re­gje­rin­gen å opp­he­ve «In­struks om prak­ti­se­ring av ut­len­dings­lo­ven § 38, jf. ut­len­dings­for­skrif­ten § 8–8 – ens­li­ge, mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re mel­lom 16 og 18 år som kan hen­vi­ses til in­tern­flukt.»

Ven­st­re og KrF sig­na­li­ser­te tid­lig i gårs­da­gens de­batt at de vil­le støt­te for­sla­get fra Ap, noe som med støt­te også fra SV og Sp ga fler­tall på Stor­tin­get.

I sitt inn­legg av­vis­te Ap-leder Jonas Gahr Stø­re at det­te be­tyd­de en end­ring av norsk po­li­tikk. Han men­te at Re­gje­rin­gen har svek­ket de hu­ma­ni­ta­ere kri­te­ri­ene, og at det­te har ført til den økte bruk av mid­ler­ti­dig opp­hold.

Kri­te­ri­er for imid­ler­tid opp­hold skal lig­ge fast.

– Det skal vur­de­res om bar­na har til­gang til om­sorgs­per­soner, nett­verk el­ler har and­re for­ut­set­nin­ger til å kla­re seg der de vil bli sendt ved in­tern­flukt, sa Stø­re.

In­tens lands­møte­de­batt

Ap ved­tok etter in­tens in­tern de­batt på sitt lands­møte i vår å inn­føre sår­bar­hets­kri­te­ri­er i be­hand­lin­gen av sa­ker der det vur­de­res mid­ler­ti­dig opp­hold for ens­li­ge, mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re. Bak­grun­nen var den kraf­ti­ge øk­nin­gen i bruk av mid­ler­ti­dig opp­hold for mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re etter at det så­kal­te ri­me­lig­hets­vil­kå­ret ble fjer­net 1. ok­to­ber i fjor. Ri­me­lig­hets­vil­kå­ret gjor­de tid­li­ge­re at de fles­te ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re ikke ble sendt til in­tern­flukt i hjem­lan­det, men hel­ler fikk opp­hold i Nor­ge, for­di in­tern­flukt ble sett på som «uri­me­lig».

Ar­bei­der­par­ti­et var med på den­ne opp­he­vin­gen, men sier Stor­tin­get ikke fikk in­for­ma­sjon om at det­te vil­le gi en kraf­tig øk­ning i bru­ken av mid­ler­ti­dig opp­hold.

– Før var det rundt 5 pro­sent av den­ne grup­pen som fikk mid­ler­ti­dig opp­hold, i etter­kant økte det til over 40 pro­sent, sa Stø­re til NTB man­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.