Ok­to­ber­barn får ny vur­de­ring

Aftenposten - - Nyheter - STI­NE BARSTAD ALF OLE ASK NTB

Med 66 mot 44 stem­mer ble stats­råd Syl­vi List­haug og Re­gje­rin­gen på­ført et klart ne­der­lag.

Re­gje­rin­gen tvin­ges til å stan­se re­tu­rer av «ok­to­ber­barn» fra Af­gha­ni­stan inn­til sa­ke­ne de­res er be­hand­let på nytt. Aps for­slag ble av de fles­te op­po­si­sjons­par­ti­ene hilst som en vel­kom­men snu­ope­ra­sjon, mens ta­le­re fra Høy­re og Frp men­te at Ap nå gjør en U-sving og for­la­ter den stren­ge, men rett­fer­di­ge asyl­po­li­tik­ken.

– Nå me­ner Ap det mot­sat­te av det de sa kun for fem da­ger si­den. I for­ri­ge uke sa Jonas Gahr Stø­re at han var be­kym­ret for sig­nal­ef­fek­ten av for­sla­get til SV, og vil­le stem­me det­te ned. Nå fore­slår Ap å li­be­ra­li­se­re da­gens re­gel­verk, sier inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug til Af­ten­pos­ten.

Stø­re: Ikke opp­rør

I Ap har det va­ert in­tens de­batt om skjeb­nen til ok­to­ber­bar­na. AUF har va­ert på krigs­sti­en. De tre ve­te­ra­ne­ne eks jus­tis­mi­nis­ter Ka­ri Gjeste­by, tid­li­ge­re miljø­vern­mi­nis­ter Thor­bjørn Bernt­sen, tid­li­ge­re ar­beids­mi­nis­ter To­ve Strand og tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­ter Bjør To­re Go­dal har alle pro­te­stert. Men parti­le­der Stø­re av­vi­ser over­for Af­ten­pos­ten at det har dreid seg om et opp­rør.

– Det er et ved­va­ren­de en­ga­sje­ment for dis­se unge men­nes­ke­ne i vårt par­ti, og i sto­re de­ler av sam­fun­net. Vi er et så stort par­ti at vi fan­ger opp dis­se sig­na­le­ne. Ap har ikke snudd, men gjen­nom­fø­rer det lands­mø­tet ved­tok. Vi gjør det med grun­dig­het, slik at sår­bar­hets­kri­te­ri­et skal gjel­de frem­over og ett år bak­over, for­kla­rer han.

– Er det­te en opp­fat­ning av si­tua­sjo­nen som de­les av dem om har pro­te­stert på so­sia­le medi­er, blant an­net tid­li­ge­re stats­rå­der?

– Jeg le­ver i et par­ti som har et bål av vil­je og et stort en­ga­sje­ment i verdi­sa­ker. De er på Face­bo­ok og gir ut­trykk for sine me­nin­ger. Par­ti­ets sty­ren­de or­ga­ner må ta be­slut­nin­ger ba­sert på mye in­for­ma­sjon og inn­spill fra med­lem­me­ne. Jeg er stolt av å va­ere i et par­ti som den type en­ga­sje­ment, sier han.

Sår­bar­het skal vur­de­res

Ap vars­let man­dag kveld at de vil­le frem­me for­slag om at alle ens­li­ge asyl­sø­ke­re mel­lom 16 og 18 år som er ved­tatt re­tur­nert til så­kalt in­tern­flukt si­den 1. ok­to­ber i fjor, skal få sa­ken vur­dert på nytt. In­tern­flukt be­tyr at de re­tur­ne­res til et om­rå­de av lan­det som an­ses som tryg­ge­re enn det de kom­mer fra.

Par­ti­et vil­le også inn­føre sår­bar­hets­kri­te­ri­er i vur­de­ring av dis­se sa­ke­ne, og stan­se ut­sen­din­gen av dem som får sa­ke­ne sine be­hand­let på nytt.

FOTO: STEIN J. BJØRGE

Fle­re ens­li­ge, mindre­åri­ge asyl­barn for­svin­ner fra om­sorgs­sent­re og mot­tak før de fyl­ler 18 år. De er redd for å bli re­tur­nert til Af­gha­ni­stan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.