Jo­han Sverd­rup-fel­tet

Aftenposten - - Nyheter -

Lig­ger på Ut­sira­høy­den i Nord­sjø­en, 160 kilo­me­ter vest for Stavanger.

Blant de fem størs­te olje­fel­te­ne på norsk sok­kel. Med for­ven­te­de res­sur­ser på 2,0–3,0 mil­li­ar­der fat olje vil fel­tet va­ere et av de vik­tigs­te in­du­stri­pro­sjek­te­ne i Nor­ge de nes­te 50 åre­ne.

I førs­te fase ble kon­trak­ter til en ver­di av over 60 mil­li­ar­der kro­ner ut­delt.

Over 70 pro­sent har gått til nors­ke le­ve­ran­dø­rer. Hver dag i 2017 job­ber over 14 000 men­nes­ker med Jo­han Sverd­rup over hele ver­den. ro­bo­ter.

– Det er her den klas­sis­ke nors­ke mo­del­len kom­mer inn med in­volve­ring og fler­fag­lig­het, sier Strand Tra­na, som for­tel­ler om et helt an­net sam­ar­beid mel­lom in­ge­ni­ø­re­ne som teg­ner platt­for­men og de som svei­ser.

Olje­even­ty­ret va­rer ikke evig

Kon­sern­di­rek­tør Mag­nus vet som alle and­re i Ver­dal at olje­even­ty­ret med sto­re platt­for­mer ikke va­rer evig.

– Vi har et tett sam­spill mel­lom våre in­ge­ni­ør­mil­jø­er og de i fab­ri­ka­sjon for å vi­dere­ut­vik­le job­ber med løs­nin­ger der vi kan byg­ge fle­re og mind­re platt­for­mer. Slik kan vi og kon­kur­re­re med dem som plas­se­rer løs­nin­ger på hav­bun­nen. Det er tre sto­re un­der­stell som kan bli til­delt over de nes­te åre­ne, men vi ser 30 mu­lig­he­ter til å byg­ge små, for­kla­rer Mag­nus.

Han vi­ser til at en stor el­ler to små gir sam­me om­set­ning for Kvaer­ner som også ser mu­lig­he­ter for å byg­ge un­der­stell som står til vind­møl­ler off­shore.

– Hav­bruk er et an­net felt, der stål­un­der­stell kan bru­kes. Mu­lig­he­te­ne er der ved å byg­ge på den kom­pe­tan­sen vi har og skaf­fe oss ny, sier kon­sern­di­rek­tø­ren.

– Ser du da for deg fort­satt at den­ne be­drif­ten tar inn 30 la­er­lin­ger i året?

– Ja, men ikke nød­ven­dig­vis i de sam­me fag som i dag. Kvaer­ner må byg­ge på fler­fag­lig­het. Vi tren­ger tro­lig fle­re av and­re fag enn svei­se­re i frem­ti­den, som elek­tro og in­stru­men­te­ring, sier Mag­nus.

Jon Ar­ne Hjelm­stad­bakk var en pø­bel i ung­dom­men, sier han selv. I dag er den tri­ve­li­ge ka­ren en av Nor­ges al­ler bes­te svei­se­re. Han har til og med va­ert med på VM i svei­sing i Du­bai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.