Kvaer­ner

Aftenposten - - Nyheter -

Kvaer­ner ble grunn­lagt i Oslo i 1853 som Kvaer­ner Brug. Virk­som­he­ten var lo­ka­li­sert ved Kvaer­ner­fos­se­ne i Lo­da­len. Sel­ska­pets ak­sjer ble tatt opp til no­te­ring på Oslo Børs i 1967. Kvaer­ner Ver­dal AS er et hel­eid dat­ter­sel­skap av in­du­stri­kon­ser­net Kvaer­ner ASA. Et av de vik­tigs­te fore­taks­om­rå­de­ne er in­ge­ni­ør- og bygge­ar­beid knyt­tet til stål­kon­struk­sjo­ner, un­der­stell og jack­et­platt­for­mer for olje­in­du­stri­en. På 2000-tal­let har Kvaer­ner Ver­dal AS hatt rundt 750 an­sat­te, og er så­le­des en av fyl­kets størs­te in­du­stri­ar­beids­plas­ser.

Verf­tet ble etab­lert som AS K. El­ling­sens Mek. Verk­sted i 1969, og ble opp­kjøpt av in­du­stri­kon­ser­net Aker ASA i 1971. I for­bin­del­se med fi­sjo­nen i Aker So­lu­tions ASA på 2000-tal­let ble det fore­tatt et navne­byt­te fra Aker Ver­dal AS til Kvaer­ner Ver­dal AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.