Siv Jen­sen of­fent­lig­gjør en rek­ke ad­vars­ler

Aftenposten - - Nyheter - THO­MAS SPENCE

I går kveld job­bet em­bets­ver­ket på spreng med å sam­le in­ter­ne re­fe­ra­ter til en of­fi­si­ell rapport om alle mø­te­ne hvor bud­ska­pet ble frem­ført.

Sam­ti­dig of­fent­lig­gjor­de de­par­te­men­tet den om­for­en­te pro­to­kol­len fra to mø­ter mel­lom de­par­te­men­tet og SSB, og som det me­ner vi­ser at fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen har rett i kran­ge­len med Mey­er om hva som er sagt og gjort.

Bak­grun­nen for bråket som end­te med Mey­ers av­gang, er at de­par­te­men­tet i til­de­lings­bre­vet for 2017 i ja­nu­ar be­stil­te om­or­ga­ni­se­ring og ef­fek­ti­vi­se­ring.

Men iføl­ge Fi­nans­de­par­te­men­tet (FIN) ble det al­le­re­de på to mø­ter i ja­nu­ar gitt klar be­skjed til SSB om at de ikke måt­te gå for fort frem. År­sa­ken var at et eget Sta­ti­stikk­lov­ut­valg er i gang med å ut­re­de og fore­slå end­rin­ger i SSB or­ga­ni­se­ring.

Ad­var­te med Mey­er til ste­de

Det­te bud­ska­pet ble også frem­ført av de­par­te­ments­råd Hans Hen­rik Sche­el over­for da­va­eren­de SSB­sjef Chris­ti­ne Mey­er i et møte 27. mars, vi­ser det om­for­en­te møte­re­fe­ra­tet.

Te­ma­et for mø­tet var ru­tine­mes­sig gjen­nom­gang av SSBs års­rap­port for 2016. Un­der punk­tet Even­tu­elt, he­ter det:

«FIN vis­te til rap­por­ten fra ut­val­get som har vur­dert SSBs forsk­nings­virk­som­het og ba om en ori­en­te­ring om opp­føl­gin­gen av den­ne.De­par­te­men­tet un­der­streketi­gjen at virk­som­he­ten ikke bør fore­ta stør­re end­rin­ger som fore­gri­per sta­ti­stikk­lov­ut­val­gets ar­beid og til­rå­din­ger.

Til ste­de på mø­tet var:

Fra SSB: Chris­ti­ne Mey­er, Bjør­nar Gun­der­sen, Tor­stein Bye, Jørn Le­on­hard­sen og Lasse Sandberg. Fra FIN: Hans Hen­rik Sche­el, Tina En­gels­rud, Odd Kval­vik, Sigrid Rus­swurm, Paal Gjenne­stad, Hå­kon Tand­stad, Pål Slet­ten og Ton­je Lau­rit­zen.

Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Therese Ri­i­ser Wå­len pe­ker på nøk­kel­or­det «igjen» i re­fe­ra­tet fra mars.

– Det vi­ser til­ba­ke til to mø­ter som ble holdt i ja­nu­ar, og som står sen­tralt. I til­legg ble det holdt to mø­ter 8. og 19. sep­tem­ber med sam­me bud­skap, sier Ri­i­ser Wå­len.

In­ter­ne do­ku­men­ter

Re­fe­ra­te­ne fra dis­se mø­te­ne, som ut­gjør sty­rings­dia­lo­gen mel­lom de­par­te­men­tet og SSB, og som har va­ert både fy­sis­ke mø­ter og te­le­fon­mø­ter, har sta­tus som «in­ter­ne do­ku­ment». De er ikke of­fi­si­el­le, god­kjen­te pro­to­kol­ler.

Em­bets­ver­ket job­bet i går kveld med å lage en rapport med over­sikt over alle mø­te­ne som har va­ert holdt, og som rede­gjør for inn­hol­det i mø­te­ne ba­sert på em­bets­men­ne­nes in­ter­ne re­fe­rat.

Rap­por­ten vil va­ere en del av sva­ret på spørs­må­le­ne fra kon­trollog kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en.

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen sa man­dag at de­par­te­men­tet «gjen­tat­te gan­ger» had­de ad­vart Mey­er mot å gjen­nom­føre re­for­mer som grep inn i ar­bei­det til Sta­ti­stikk­lov­ut­val­get.

Jen­sen sa vi­de­re at hun måt­te gri­pe inn og «trek­ke i nød­brem­sen» da Mey­er på tross av ad­vars­le­ne im­ple­men­ter­te pla­ne­ne, først og fremst gjen­nom ved­ta­ket om å tvangs­flyt­te 25 an­sat­te fra forsk­ningstil sta­ti­stikk­av­de­lin­gen.

FOTO: BE­RIT ROALD, NTB/SCANPIX

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen sier SSB «gjen­tat­te gan­ger» fikk ad­vars­ler mot om­or­ga­ni­se­rin­gen. I går kveld job­bet em­bets­ver­ket med å ve­ri­fi­se­re alle mø­ter og sam­ta­ler som be­kref­ter Jen­sens på­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.