Re­pub­lik­ken Zim­bab­we

Aftenposten - - Nyheter -

Are­al: Nes­ten 391.000 kvad­rat­kilo­me­ter.

Folke­tall: 13,8 mil­lio­ner.

Ro­bert Mu­ga­be har re­gjert si­den lan­dets selv­sten­dig­het i 1980, først som stats­mi­nis­ter, og fra 1987 som pre­si­dent.

Kor­rup­sjon: Or­ga­ni­sa­sjo­nen Trans­pa­rency In­ter­na­tio­nal ran­ger­te i 2016 Zim­bab­we som nr. 154 av 176 land på sin kor­rup­sjons­in­deks.

Po­li­tis­ke uro­lig­he­ter før­te lan­det ut i øko­no­misk kol­laps med hy­per­in­fla­sjon som top­pet seg i no­vem­ber 2008 med over fem­ti tu­sen tril­lio­ner pro­sent. Øko­no­mi­en har nå be­gynt å bed­re seg, med en vekst på 9 pro­sent år­lig i pe­rio­den 2010–2011.

Si­den 2000 har an­tal­let tu­ris­ter sun­ket be­trak­te­lig.

FOTO: TSVANGIRAYI MUKWAZHI, AP/ NTB SCANPIX

Em­mer­son Mnangag­wa har for­latt Zim­bab­we, lan­det der han inn­til ny­lig var vise­pre­si­dent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.