Wi­kile­aks kon­tak­tet Trump jr.

Aftenposten - - Nyheter - NTB TAR­JEI KRAMVIKEN

Wi­kile­aks opp­ford­ret Trump til å be­stri­de valg­re­sul­ta­tet om Hil­la­ry Clin­ton vant pre­si­dent­val­get. Iføl­ge ma­ga­si­net The At­lan­tic skal Trump jr. stort sett ha ig­no­rert de pri­va­te mel­din­ge­ne Wi­kile­aks send­te ham på Twit­ter, men skal ha svart på og imøte­kom­met no­en av fore­spørs­le­ne.

Wi­kile­aks skal blant an­net ha bedt pre­si­den­tens sønn om å gi dem til­gang til en el­ler fle­re av fa­rens selv­an­gi­vel­ser.

Nett­ste­det men­te det kun­ne ha po­si­ti­ve si­der for Trump-lei­ren, hvor den vik­tigs­te var at «om vi pub­li­se­rer dem, vil det dra­ma­tisk øke inn­tryk­ket av at vi er upar­tis­ke», skrev nett­ste­det.

«Det be­tyr at det om­fat­ten­de stof­fet vi pub­li­se­rer om Clin­ton, vil ha mye stør­re inn­fly­tel­se for­di det ikke vil vir­ke som det kom­mer fra en ‘Trump-venn­lig‘, ‘Russ­land­venn­lig’ kil­de».

La ut stjål­ne e-pos­ter

Un­der valg­kam­pen of­fent­lig­gjor­de Wi­kile­aks lek­ke­de opp­lys­nin­ger og e-post­kor­re­spon­dan­se fra Hil­la­ry Clin­tons valg­kamp­stab.

Iføl­ge ame­ri­kansk etter­ret­ning stam­met de lek­ke­de e-pos­te­ne fra rus­sis­ke etter­ret­nings inn­brudd hos Clin­tons valg­kamp­sjef John Podesta og var en del av Russ­lands for­søk på å på­vir­ke det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get.

Wi­kile­aks har nek­tet for at nett­ste­det står i led­tog med Russ­land. Rus­sis­ke myn­dig­he­ter har også nek­tet for at lan­det sto bak hack­in­gen og på­virk­nings­kam­pan­jen.

Kor­re­spon­dan­sen mel­lom nett­ste­det og Trump jr. er gitt til Kon­gres­sen, som en del av be­vis­ma­te­ria­let i for­bin­del­se med USAs på­gå­en­de Russ­land-etter­forsk­ning.

Etter at The At­lan­tic pub­li­ser­te sin sak har Trump jr. lagt ut skjerm­bil­der av det han sier er hele hans mel­dings­logg med Wi­kile­aks. Med «mi­ne hele tre svar», skri­ver han iro­nisk.

Di­rek­te opp­ford­ring

I til­legg skal far og sønn ha blitt opp­ford­ret til å be­stri­de valg­re­sul­ta­tet der­som Trump se­nior tap­te, og til å ut­nev­ne Wi­kiLe­aks-grunn­leg­ger Ju­li­an As­san­ge til USAs am­bas­sa­dør til Aust­ra­lia.

På valg­da­gen, mens de fles­te fort­satt an­tok at Hil­la­ry Clin­ton vil­le vin­ne val­get, skrev Wi­kile­aks at «om fa­ren din ‘ta­per’ sy­nes vi det er mye mer in­ter­es­sant om han IKKE er­kjen­ner ne­der­la­get og bru­ker tid på å UT­FORD­RE medie­ne og and­re ty­per rig­ging som har skjedd – slik han har in­di­kert at han kan­skje vil gjø­re».

FOTO: CAROLYN KASTER, AP/NTB SCANPIX

Etter at sa­ken ble pub­li­sert har Do­nald Trump jr. lagt ut skjerm­bil­der av det han sier er hele hans mel­dings­logg med Wi­kile­aks.

FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH, AP/NTB SCANPIX

Wi­kile­aks skal ha opp­ford­ret Trump til å ut­nev­ne or­ga­ni­sa­sjo­nens grunn­leg­ger, Ju­li­an As­san­ge, til USAs am­bas­sa­dør til Aust­ra­lia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.