Mis­tet stats­bor­ger­skap

Aftenposten - - Nyheter -

For førs­te gang har en Sy­ria-fa­rer som er født og opp­vokst i Dan­mark, mis­tet sitt dans­ke stats­bor­ger­skap. I til­legg til å bli ut­vist fra Dan­mark er dansk-tyr­kis­ke Enes Ciftci (25) dømt til seks års feng­sel. Av­gjø­rel­sen ble tatt i dansk Høy­este­rett i går etter at en tid­li­ge­re dom fra lag­manns­ret­ten ble an­ket.

Ciftci ble dømt for å ha brutt den dans­ke ter­ror­lo­ven etter at han i 2013 reis­te to gan­ger til Sy­ria for å slut­te seg til IS. Han har også for­søkt å støt­te den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pen med 20.000 dans­ke kro­ner, og han har ut­trykt støt­te til ter­ror­an­gre­pet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar 2015, der to per­soner ble drept.

Av­gjø­rel­sen kan få be­tyd­ning for and­re lig­nen­de straffe­sa­ker mot per­soner som har sluttet seg til IS. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.