44 oslo­barn møt­te ikke til skole­start i høst

Aftenposten - - Nyheter - OLGA STOKKE THO­MAS OL­SEN

Nes­ten tre må­ne­der etter førs­te skole­dag er 44 barn – de fles­te av dem er første­klas­sin­ger – fort­satt borte.

Små­rol­lin­ger som i høst skul­le hatt sin al­ler førs­te skole­dag i Oslo, møt­te ald­ri opp, til tross for at de ikke had­de gyl­dig fra­va­er. 37 av de 44 bar­na som ikke møt­te, var første­klas­sin­ger.

An­tall barn som for­svin­ner, er nes­ten hal­vert på fem år. Ut­dan­nings­eta­ten i Oslo me­ner at dis­se bar­na – om­trent likt for­delt på jen­ter og gut­ter – opp­hol­der seg i ut­lan­det. Men eta­ten vet egent­lig lite om hva som er skjedd med dem.

In­gen fore­sat­te er fore­lø­pig po­liti­an­meldt.

– Vi er mak­tes­løse i man­ge si­tua­sjo­ner. Norsk lov gjel­der ikke i ut­lan­det, og det ikke for­budt for for­eld­re å ta med bar­na sine til ut­lan­det, sier Mar­ga­ret West­gaard, av­de­lings­di­rek­tør i Ut­dan­nings­eta­ten.

Sko­le­ne le­ter etter bar­na

Bar­na som ikke duk­ket opp, var folke­re­gist­rert i Oslo 1. no­vem­ber i fjor. Man­ge av første­klas­sin­ge­ne har ikke va­ert på inn­skriv­ning. Når et barn ikke duk­ker opp, un­der­sø­ker sko­len i na­er­mil­jø­et, so­sia­le medi­er, blant ven­ner og slekt­nin­ger.

– Sko­le­ne bru­ker mye tid og res­sur­ser på å spo­re opp bar­na, men vi har ikke en­de­lig fått av­klart hvor dis­se bar­na opp­hol­der seg, selv om det er sva­ert sann­syn­lig at de har dratt til ut­lan­det. Vi opp­når ikke kon­takt med fore­sat­te, sier hun.

Iføl­ge re­gel­ver­ket skal sko­len, hvis den ikke opp­når kon­takt med fore­sat­te/ele­ven etter tre da­ger, in­nen en uke gjen­nom­føre til­tak for å av­dek­ke ele­vens opp­holds­sted. Hvis sko­len ikke kla­rer det, skal sko­len over­sen­de sa­ken til Ut­dan­nings­eta­ten for vi­de­re un­der­sø­kel­se og even­tu­ell po­liti­an­mel­del­se.

– Hvor­for er in­gen fore­sat­te an­meldt?

– For­di de sann­syn­lig­vis opp­hol­der seg i ut­lan­det, og det er ikke for­budt å ta med bar­net sitt til lan­det. Po­liti­an­mel­del­se vur­de­res hvis vi fin­ner bar­net i Nor­ge og det vi­ser seg at fore­sat­te hol­der bar­net borte fra opp­la­e­ring, sier West­gaard.

For nors­ke stats­bor­ge­re

Hvert år kart­leg­ges ca. 800 ny­an­kom­ne skole­barn fra 3.–10. klas­se ved Språk­sen­te­ret for in­ten­siv språk­opp­la­e­ring i Oslo-sko­len. Her vur­de­res de­res vi­de­re opp­la­e­ring.

– En­del av bar­na vi kart­leg­ger, er nors­ke stats­bor­ge­re, sier An­ne Myhr­vold, rek­tor ved Språk­sen­te­ret.

64 av 417 kart­lag­te ele­ver i år er nors­ke stats­bor­ge­re. No­en av dem er født i Nor­ge, 37 er gut­ter og 27 er jen­ter. Dis­se bar­na har i all ho­ved­sak so­ma­lisk­ta­len­de, ara­bisk­ta­len­de el­ler urdu­ta­len­de bak­grunn.

Hun sier at man­ge åpen­bart har fått god, ade­kvat utdanning i ut­lan­det, mens and­re har fått frag­men­tert, lite el­ler in­gen utdanning. No­en hen­ter raskt opp det nors­ke språ­ket, de snak­ker godt en­gelsk, mens and­re hver­ken kan lese el­ler skri­ve.

En­kel­te har trau­mer

– No­en kom­mer kan­skje di­rek­te fra Lon­don, Ke­nya el­ler fra en koran­sko­le i for­eld­re­nes hjem­land. En­kel­te har trau­mer bak seg som gjør det vans­ke­lig for dem å va­ere mot­ta­ge­lig for skole­fag­lig la­er­ling.

Myhr­vold sier at de fles­te for­eld­re tar gode valg for bar­na sine, men at en­kel­te – kan­skje i for­tvi­lel­se, men i god me­ning – tar ukva­li­fi­ser­te valg som kan få sto­re kon­se­kven­ser for bar­nas liv.

– Jo eld­re bar­na er når de kom­mer til­ba­ke fra ut­lan­det, jo stør­re ut­ford­rin­ger kan det va­ere å ta igjen tapt utdanning og nors­ke språk­fer­dig­he­ter.

– Men alle har en sjan­se til å lyk­kes, un­der­stre­ker Myhr­vold.

FOTO: OLGA STOKKE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.