Ikke mu­lig å se i regn­ska­pe­ne hva F-35-fly­ene kos­tet

Aftenposten - - Nyheter - SVEINUNG BERG BENTZRØD

Først i 2018 vil For­sva­ret va­ere i stand til å leg­ge frem ryd­di­ge regn­ska­per. Riks­re­vi­sjo­nen er sva­ert kri­tisk. I 2016 fikk For­sva­ret og For­svars­ma­te­ri­ell til­sam­men be­vil­get over 43 mil­li­ar­der kro­ner.

For­svars­ma­te­ri­ell er eta­ten som står for inn­kjøp av ma­te­ri­ell til For­sva­ret, og den har blant an­net an­sva­ret for an­skaf­fel­sen av F-35-kamp­fly.

I sin års­rap­port, som ble lagt frem i går etter­mid­dag, skri­ver Riks­re­vi­sjo­nen at For­sva­ret sta­dig ikke kla­rer å leg­ge frem ryd­di­ge regn­ska­per. Bru­ken av be­vilg­nin­ge­ne skal rap­por­te­res til stats­regn­ska­pet både fra For­sva­ret og For­svars­ma­te­ri­ell.

Nå kon­sta­te­rer re­vi­sjo­nen at det er så sto­re mang­ler og så stor usik­ker­het ved virk­som­hets­regn­ska­pet at Riks­re­vi­sjo­nen ikke kan ut­ta­le seg om det.

«På grunn av mang­len­de in­tern­kon­troll har det ikke va­ert mu­lig å be­kref­te an­skaf­fel­ses­kost­na­den for F-35 i For­svars­ma­te­ri­ells virk­som­hets­regn­skap.»

Iføl­ge Riks­re­vi­sjo­nen har For­sva­ret og For­svars­ma­te­ri­ell god kon­troll på kon­tant­strøm­me­ne og hva de bru­ker pen­ge­ne på dag­lig. Det er ikke på­pekt ve­sent­li­ge feil i stats­regn­ska­pet. Pro­ble­me­ne knyt­ter seg til «verd­set­tel­se og vare­lag­re».

Or­den først i 2018

Riks­re­vi­sjo­nen skri­ver at bru­ken av mid­le­ne er kor­rekt rap­por­tert til stats­regn­ska­pet, men at det hers­ker usik­ker­het og mang­ler ved virk­som­hets­regn­ska­pe­ne.

Riks­re­vi­sjo­nen kon­sta­te­rer at hel­ler ikke i 2017 vil For­sva­ret og For­svars­ma­te­ri­ell va­ere i stand til å av­leg­ge «selv­sten­di­ge, re­vi­der­ba­re regn­ska­per uten be­hov for unn­tak fra øko­nomi­re­gel­ver­ket i sta­ten».

Det­te vil ikke va­ere ak­tu­elt før i 2018.

– Det­te er sterkt kri­tikk­ver­dig, sier riks­re­vi­sor Per-Kristian Foss om at For­sva­ret og For­svars­ma­te­ri­ell ikke vil va­ere i stand til å av­leg­ge selv­sten­di­ge, re­vi­der­ba­re regn­ska­per, uten be­hov for unn­tak fra øko­nomi­re­gel­ver­ket i sta­ten, før 2018.

Slik sva­rer For­svars­de­par­te­men­tet

I en presse­mel­ding for­kla­rer For­svars­de­par­te­men­tet at pro­ble­me­ne bun­ner i over­gang fra «kont­ant­regn­skap» til «virk­som­hets­regn­skap».

«For­svars­de­par­te­men­tet un­der­stre­ker at både For­sva­ret og For­svars­ma­te­ri­ell har av­slut­tet og rap­por­tert et kont­ant­regn­skap til stats­regn­ska­pet i sam­svar med øko­nomi­reg­le­men­tet. Stor­tin­gets ved­tat­te bud­sjett for 2016 er over­holdt. Be­vil­ge­de mid­ler er be­nyt­tet til de for­mål som er for­ut­satt, og i hen­hold til Stor­tin­gets ved­tak.»

De­par­te­men­tet skri­ver at For­sva­ret fra regn­skaps­året er gått over til det de kal­ler et pe­rio­di­sert regn­skap, som de me­ner at skal gi bed­re sty­ring.

«For å kun­ne be­nyt­te for­valt­nings­sys­te­met som for­ut­satt, ble det søkt om unn­tak fra en­kel­te krav i re­gel­ver­ket om øko­nomi­sty­ring i sta­ten for åre­ne 2016 og 2017. Ett av unn­ta­ke­ne gikk ut på at For­svars­ma­te­ri­ell og For­sva­ret be­nyt­ter fel­les regn­skaps­løs­ning.»

Både For­sva­ret og For­svars­ma­te­ri­ell har iverk­satt en rek­ke til­tak for å imøte­kom­me mo­men­te­ne som Riks­re­vi­sjo­nen har tatt opp, for­sik­rer de­par­te­men­tet. De sier at om­stil­lin­gen fra kont­ant­regn­skap til virk­som­hets­regn­skap er om­fat­ten­de og kom­plekst, noe som vil ta tid å få helt på plass.

«På grunn av mang­len­de in­tern­kon­troll har det ikke va­ert mu­lig å be­kref­te an­skaf­fel­ses­kost­na­den for F-35.»

Riks­re­vi­sjo­nen

Kong Ha­rald, pi­lot Stå­le «Ste­el» Ny­mo­en, pi­lot Tho­mas «Tim­ber» Har­lem og sjef Luft­for­sva­ret, ge­ne­ral­ma­jor Ton­je Skin­nar­land fre­dag 10. no­vem­ber på Ør­land fly­sta­sjon. Ett av Nor­ges førs­te F-35 som skal ope­re­re i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.