Nor­tu­ra må be­ta­le til­ba­ke eks­ports­tøt­te

Aftenposten - - Nyheter -

Eks­por­ten av 102 tonn saue­kjøtt til Af­gha­ni­stan har skapt re­ak­sjo­ner. Nå er det klart at Nor­tu­ra, som er mar­keds­re­gu­la­tor, be­ta­ler til­ba­ke 400.000 kro­ner i så­kalt fryse­fra­drag, iføl­ge Na­tio­nen. «Nor­tu­ra har be­kla­get de ne­ga­ti­ve ef­fek­te­ne eks­por­ten kan ha med­ført, og frem­hol­der at all vi­de­re eks­port til Af­gha­ni­stan via sel­ska­pet el­ler de­res dat­ter­sel­ska­per er stan­set. Det­te gjel­der for øv­rig også eks­port til and­re MUL-land», skri­ver Om­set­nings­rå­det i et brev til Land­bruks- og mat­de­par­te­men­tet. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.