Norsk øko­no­mi vok­ser sta­bilt

Aftenposten - - Nyheter -

Brutto­na­sjo­nal­pro­dukt for Fast­lands-Nor­ge økte med 0,6 pro­sent i tred­je kvar­tal. Det er der­med sta­bil vekst for tred­je kvar­tal på rad.

Veks­ten kom­mer ho­ved­sa­ke­lig fra økt tje­neste­pro­duk­sjon som for ek­sem­pel for­ret­nings­mes­si­ge tje­nes­ter, vare­han­del og reise­liv, skri­ver Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) på sine hjemme­si­der. Av and­re fak­to­rer trek­ker SSB frem at bygg- og an­leggs­na­e­rin­gen og opp­dretts­na­e­rin­gen bi­drar til opp­gan­gen. Også brutto­pro­duk­tet i pe­tro­le­ums­virk­som­het og utenriks sjø­fart gikk opp.

Av sek­to­rer som drar ned, er in­du­stri og berg­verk. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.