«Norsk hopp­sports grunn­mur har va­ert byg­get av popcorn»

Aftenposten - - Sport - METTE BUGGE Hol­men­kol­len

– Norsk hopp­sport har hatt syn­sing som ho­ved­fag og skrå­sik­ker uvi­ten­het som en vik­tig for­mid­lings­måte.

Det sier sports­sjef Clas Bre­de Bråt­hen, som me­ner at også han selv har til­hørt den­ne sko­len.

Før hel­gens ver­dens­cup­start i Po­len, der seks nors­ke hop­pe­re får sjan­sen, har mye skjedd bare si­den april. Da­ni­el André Tan­de, Andreas Stjer­nen, An­ders Fanne­mel, Ro­bert Jo­hans­son, Hal­vor Eg­ner Gra­ne­rud og Jo­hann André For­fang, som alle drar til Wiz­la, har opp­levd en helt an­nen og mer vi­ten­ska­pe­lig til­na­er­ming til ski­hop­ping enn de har gjort tid­li­ge­re.

Tan­de, fjor­års­se­son­gens bes­te ut­øver, sprud­ler akku­rat som dan­se­ren på veg­gen bak ham på Hol­men­kol­len Park ho­tell. Han fø­ler seg ener­gisk.

– Jeg fø­ler meg som en ra­kett, pre­si­se­rer Tan­de.

Mer om det se­ne­re.

Slutt på fø­le­ri­et

Etter at Bråt­hen, lands­lags­tre­ner Alex­an­der Stöckl og fle­re and­re rundt Nor­ges bes­te ut­øve­re så at and­re na­sjo­ner var kom­met len­ger på fle­re om­rå­der sist se­song, star­tet det Bråt­hen kal­ler en re­vo­lu­sjon.

– For å si det litt en­kelt: Etter å ha hatt syn­sing som ho­ved­fag og skrå­sik­ker uvi­ten­het som en vik­tig for­mid­lings­måte, har vi gått til en

«best prac­tice» som er forsk­nings­ba­sert og ikke minst be­ty­de­lig mer aka­de­misk, sier Bråt­hen.

Han for­tel­ler at man tid­li­ge­re spur­te hop­per­ne hva de føl­te etter å ha hop­pet med en viss type dress el­ler sko. Det var alt­for mye syn­sing.

Nå har tre­ner Mag­nus Br­evig fått an­sva­ret for all forsk­ning. Fra april er samt­li­ge tre­nings- og kon­kur­ranse­hopp logg­ført, både på plast og snø.

Det be­tyr at man nå vet hvil­ken type dress som er be­nyt­tet, hva slags sko og bin­din­ger, stil og leng­de, for å nev­ne noe.

– Da kan man ba­se­re seg på hånd­fas­te fak­ta iste­den­for en ski­hop­pers opp­le­vel­se av luft­fer­den og hvor­dan ski­ene fun­ge­rer. Norsk hopp­sports grunn­mur har tid­li­ge­re va­ert byg­get av popcorn, for å si det tab­lo­id, hum­rer Bråt­hen.

Eks­plo­sjon av til­tak

Fun­da­men­tet he­ret­ter er mye mer so­lid. Når hopp­spor­ten skal lage et ut­vik­lings­sys­tem for barn og unge, gjør man ikke det ut fra hva Rune Vel­ta, den tid­li­ge­re ver­dens­mes­te­ren, gjor­de.

Nå skal kunn­ska­pen og kom­pe­tan­sen byg­ges på fak­ta.

Til­ta­ke­ne som er satt inn for å kom­me vi­de­re, er man­ge.

– Vi kal­ler det en eks­plo­sjon, det som har skjedd i år, for­tel­ler Bråt­hen.

Noe av det vik­tigs­te, me­ner han, er Br­evigs end­re­de rol­le. Stöckls høy­re hånd skal fort­satt dra på alle hopp­renn.

– Ho­ved­grun­nen er at hvis man skal vite noe om «best prac­tice», må man va­ere der det skjer. Jeg mø­ter sta­dig folk som me­ner noe om det­te ut fra hva de har sett på TV, kom­men­te­rer Bråt­hen.

Har brem­set ut­vik­lin­gen

Han min­ner om at hopp­spor­ten tra­di­sjo­nelt, og han tar gjer­ne med ski­spor­ten som så­dan, har va­ert kon­ser­va­tiv. Nor­ge sa nei da and­re na­sjo­ner sa ja til V-sti­len.

Nå øns­ker le­de­re, tre­ne­re og ak­ti­ve å va­ere i for­kant. Der­for job­bes det en­da tet­te­re med Olym­pia­top­pen, Nam­mo (ra­kett­forsk­ning) og NTNU i Trond­heim for å få mer sik­ker kunn­skap.

Det har va­ert hyp­pig tes­ting i vind­tun­nel, og Tom Hil­de har stått mo­dell for en 3D-prin­tet ver­sjon av ham selv, for å fin­ne den op­ti­ma­le hopp­dres­sen. Hil­de li­ker test­duk­ken og tror den kan bi­dra til ny in­for­ma­sjon.

– Det har den al­le­re­de gjort. I vind­tun­ne­len ser vi at det løn­ner seg å lage stør­re fla­ter med hen­de­ne, sier Mag­nus Br­evig.

Tan­des tre trig­ger­ord

Tan­de gle­der seg stort til igjen å kjem­pe med de bes­te i ver­den.

– Det lig­ger en helt an­nen trygg­het i det jeg gjør nå, når vi har mer fak­ta, sier også han.

Hop­pe­ren fra Kongs­berg for­tel­ler at dres­se­ne er tes­tet, både når det gjel­der stoff og far­ger.

– For min del fun­ker en gul dress med sølv bra, sier han.

Hele la­get vet mer om hvor­dan dres­se­ne «opp­fø­rer seg», og at det kan bety fle­re me­ter på leng­den om man gjør de ret­te val­ge­ne.

Selv har Tan­de, som de and­re på A-la­get, valgt å ta tre­ner­ut­dan­nel­se for bed­re å kun­ne for­stå hva som gjel­der.

– Det har va­ert vik­tig, me­ner Tan­de, som kjen­ner pir­ring i ma­gen. Nå star­ter se­son­gen på or­dent­lig, og han fø­ler seg godt for­be­redt.

Når Tan­de går på top­pen i Wiz­la, der det har va­ert ut­solgt i én måned, skal han si sine tre fas­te ord: Ro­lig – Ak­se­le­re­re – I ret­ning.

– Jeg plei­er å sam­men­lig­ne med en rom­ra­kett. Den bru­ker meste­par­ten av driv­stof­fet mens den nes­ten står stil­le og en­der med eks­trem fart. Jeg skal også star­ter ro­lig før jeg ak­se­le­re­rer og fin­ner ba­nen min. Det skal ikke va­ere som TNT, en eks­plo­sjon, der jeg bren­ner alt krut­tet i star­ten.

Clas Bre­de Bråt­hen er for­nøyd med at alle hop­per­ne skjøn­ner mer av teori­en bak det de dri­ver med.

Da­ni­el-André Tan­de sier han er i knall­form: – Jeg fø­ler meg som en ra­kett. Her foran Tho­mas Mor­els bil­de av dan­se­ren Ro­bert Ber­gly Re­fling.

BEG­GE FOTO: TOM A. KOL­STAD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.