OL-må­let: Ett her­re­gull og ett kvinne­gull

Aftenposten - - Sport -

Hop­per­ne har satt seg et OL-mål som de tid­li­ge­re ikke har klart.

Da­ni­el-André Tan­de, Hal­vor Gra­ne­rud, Andreas Stjer­nen, Jo­hann For­fang, Ro­bert Jo­hans­son og An­ders Fanne­mel får sjan­sen i ver­dens­cup­åp­nin­gen i hopp til hel­gen.

– Gut­ta er sult­ne

La­get ble pre­sen­tert av lands­lags­sjef Alex­an­der Stöckl i går.

På sam­me dag som høs­tens førs­te snø­fall i Oslo snak­ket han om en gjeng som gle­der seg til ver­dens­cup­åp­nin­gen i pols­ke Wis­la.

– Nå er vi kla­re. Det luk­ter vin­ter, gut­ta er sult­ne, og vi gle­der oss, sier Stöckl til NTB.

– Det blir som all­tid vel­dig spen­nen­de å se hvor­dan vi kom­mer i gang. Jeg fø­ler i hvert fall at la­get be­står av de seks bes­te ut­øver­ne vi har for øye­blik­ket. Og så får vi se hvor­dan det har gått når vi er fer­di­ge med hel­gen, leg­ger øster­ri­ke­ren til.

Vil ha to gull

I går ble også hop­per­nes mål­set­ning for OL av­slørt. Det er gull i her­re­nes lag­kon­kur­ran­se og gull for kvin­ne­ne in­di­vi­du­elt.

In­gen av de­le­ne har Nor­ge klart tid­li­ge­re.

– Jeg fikk vite det gjen­nom medie­ne – at Nor­ge ikke har vun­net OL-gull i lag­kon­kur­ran­sen før. Men nå vet vi det. Det er selv­føl­ge­lig en stor drøm for alle. Å ta nes­te steg og vise ver­den at vi er best, sier Stöckl før det som ser ut til å bli en tra­vel se­song.

Man­ge høyde­punk­ter

– Det er man­ge høyde­punk­ter, så det er ikke bare å spis­se for­men inn mot OL. Vi har ver­dens­cup­åp­nin­gen, hopp­uka og VM ski­flyv­ning før den tid, min­ner lands­lags­sje­fen om.

Til hel­gen åp­nes ver­dens­cu­pen for men­ne­ne i Wis­la med kva­li­fi­se­ring fre­dag, lag­kon­kur­ran­se lør­dag og in­di­vi­du­ell kon­kur­ran­se i stor­bak­ken søn­dag.

Over­skudd

– Vi har va­ert vel­dig iv­ri­ge med tan­ke på å rei­se til førs­te ver­dens­cup­kon­kur­ran­se med op­ti­ma­le for­ut­set­nin­ger, både når det gjel­der fy­sikk, tek­nikk og ut­styr. Sam­ti­dig har vi pas­set på at ut­øver­ne er re­sti­tu­ert og har litt over­skudd. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.