«Å kjø­pe halv­par­ten av en preste­gård som du ikke har sett, med en mann du ikke har møtt, er ikke noe du gjør hver dag»»

Aftenposten - - Kultur - ARVE HEN­RIK­SEN

NRK-med­ar­bei­de­ren var i ferd med å tape i bu­drun­de­ne. Men plut­se­lig kom hjel­pen fra sje­fen i In­no­va­sjon Nor­ge.

For litt over to uker si­den ble Bi­ri ka­pel­lan­bo­lig fra 1899 i Sner­ting­dal solgt for to mil­lio­ner kro­ner. Bak sal­get står Opp­lys­nings­ve­se­nets fond, som si­den 1821 har for­val­tet ver­di­er som histo­risk har va­ert knyt­tet til Den nors­ke kir­ke.

Det i seg selv er kan­skje ikke no­en opp­sikts­vek­ken­de ny­het. Det litt spe­si­el­le er hvem som sik­ret seg den his­to­ris­ke byg­nin­gen.

– Det­te er et hus fylt av his­to­rie. Jeg har all­tid hatt lyst til å ska­pe en el­ler an­nen form for møte­plass som kan bety noe for folk. Det har lig­get mitt hjer­te na­er len­ge, sier NRK-pro­fi­len Hans Olav Bren­ner.

Bak kjø­pet står to per­soner som bare for to uker si­den hver­ken had­de snak­ket sam­men el­ler møtt hver­and­re. Nå vil de gjø­re preste­går­den om til et kul­tur­hus.

– Jeg be­fant meg i Hel­sin­ki i et møte med alle de nor­dis­ke klima­mi­nist­re­ne og var gans­ke så opp­tatt da jeg fikk den­ne tekst­mel­din­gen, for­tel­ler Ani­ta Krohn Tr­aaseth, di­rek­tør i In­no­va­sjon Nor­ge.

Tekst­mel­din­gen hun re­fe­rer til, kom fra Hans Olav Bren­ner. Han var midt i en bu­drun­de på den­ne ei­en­dom­men i Sner­ting­dal, da­len både han og Tr­aaseth har na­ere for­bin­del­ser til.

Midt i film­inn­spil­ling

– Jeg var gans­ke lei meg etter at jeg ble over­budt og ikke had­de mu­lig­het til å bli med vi­de­re. Mens jeg var midt i en ko­styme­prø­ve un­der en film­inn­spil­ling, kom jeg til å ten­ke på at det var et an­net men­nes­ke som had­de snak­ket varmt om Sner­ting­dal. Selv om jeg ald­ri had­de snak­ket med hen­ne, send­te jeg hen­ne en mel­ding, sier Bren­ner.

Mel­din­gen var ment for å tip­se Krohn Tr­aaseth i til­fel­le hun kjen­te no­en med et hjer­te så stort for Sner­ting­dal at ved­kom­men­de kan­skje kun­ne va­ere in­ter­es­sert. Selv had­de han gitt opp. 45 mi­nut­ter se­ne­re fikk han svar.

– Sp­leise­lag? lød sva­ret. Der­et­ter ring­te hun meg, og da var vi i gang, sier Bren­ner.

Med bare 30 mi­nut­ter igjen til bud­fris­ten gikk ut, tok Tr­aaseth no­en te­le­fo­ner. Først til ekte­man­nen, som var en anel­se lun­ken. Da ring­te hun sin far. Han had­de tross alt gått for pres­ten i det sam­me hu­set. Han sa ja. Der­med var spleise­la­get en rea­li­tet. Krohn Tr­aaseth ei­er 40 pro­sent av går­den. De sis­te 60 er i Bren­ners eie.

– Det å kjø­pe halv­par­ten av en gam­mel preste­gård som du ikke har sett, med en mann du ald­ri har møtt, er jo ikke noe du gjør hver dag. Sam­ti­dig sa ma­gen og hjer­tet at det­te var vik­tig, sier Tr­aaseth.

I lik­het med Bren­ner har også hun til­brakt man­ge av sine som­mere hos slek­ten i Sner­ting­dal.

– Det vis­te seg raskt at vi had­de gans­ke like ver­di­er og likt tanke­sett rundt hvor­dan vi kun­ne ut­vik­le det­te ste­det, sier Krohn Tr­aaseth.

Nor­ges bloms­ter­dal

For Hans Olav Bren­ner hand­ler det mest om histo­ri­en som skju­ler seg i veg­ge­ne. I da­ge­ne før bud­fris­ten gikk ut for­dy­pet han seg i bunke­vis av skrift­li­ge kil­der hos Riks­ar­ki­vet. Det han fant, gjor­de han om mu­lig en­da mer opp­rømt.

Mor til den førs­te ka­pel­la­nen som bod­de på går­den, var na­er venn­in­ne av Hen­rik Wer­ge­land. Ikke langt unna lig­ger dess­uten Snar­tums­brua, som skal ha va­ert in­spi­ra­sjo­nen førs­te gang As­bjørn­sens De Tre Buk­ke­ne Bru­se ble frem­ført i 1842.

På sikt øns­ker de to å føre hu­set til­ba­ke til ori­gi­na­len. I mai nes­te år tar duo­en sik­te på det al­ler førs­te ar­ran­ge­men­tet.

– Vi leg­ger opp til et lav­ters­kel­til­bud. Det førs­te ar­ran­ge­men­tet blir nok en hyl­lest til da­len, for å gi litt av for­tel­lin­gen og bak­grun­nen om det­te ste­det, sier Krohn Tr­aaseth. De vil in­vi­te­re sner­ting­dø­le­ne til å kom­me med me­nin­ger om hva går­den bur­de bru­kes til.

Lav­ters­kel­til­bud

– Må­let er at det­te hu­set kan dri­ves litt av seg selv, uten no­en stor inn­tje­ning. Vi sat­ser på å dek­ke alt fra kirke­kaf­fe til litt hot shots fra den sto­re ver­den. Vi får se. Det vik­tigs­te er at det gjen­vin­ner sin fo­rums prakt, sier Bren­ner. I dag bor det rundt 2000 inn­byg­ge­re i Sner­ting­dal.

Kul­tur­sjef Ar­ne Mo­en i Gjø­vik kom­mu­ne ble gle­de­lig over­ras­ket over ny­he­ten.

– Oi, det­te viss­te jeg ikke, men det er vel­dig po­si­tivt. Det fin­nes jo ikke noe slikt kul­tur­hus i Sner­ting­dal i dag, selv om det er et ak­tivt lag- og for­enings­liv der oppe. Et slikt pri­vat ini­tia­tiv er en fin måte å ska­pe en­da mer kul­tur­ak­ti­vi­tet i kom­mu­nen på, sier han.

FOTO: ARVE HEN­RIK­SEN

For litt over to uker si­den had­de Ani­ta Krohn Tr­aaseth, di­rek­tør i In­no­va­sjon Nor­ge og NRK-pro­fi­len Hans Olav Bren­ner ald­ri møtt hver­and­re. Nå ei­er de en tid­li­ge­re preste­gård sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.