WWF vil stan­se ulve­jakt før kvo­ten er full

Aftenposten - - Osloby - NTB

Det er «fryk­te­lig mye» beite­dyr og «fryk­te­lig få» ul­ver i Nor­ge, frem­holdt WWFs ad­vo­kat da Oslo ting­rett be­hand­let et krav om å stan­se ulve­jak­ten.

Fem ulv er skutt av en kvo­te på 12. Miljø­ver­ne­re vil red­de de sis­te syv.

– Vi er vel alle kjent med at ulve­po­li­tik­ken ska­per mot­set­nin­ger og po­li­tisk uenig­het, opp­sum­mer­te ad­vo­kat Eli­sa­beth Sten­wig da hun på veg­ne av Klimaog miljø­de­par­te­men­tet ar­gu­men­ter­te for fel­ling av 12 ul­ver uten­for ulve­so­nen i Øst­fold, Akers­hus, Oslo og Hed­mark.

Jak­ten er al­le­re­de i gang. Fem dyr er skutt så langt. WWF Ver­dens na­tur­fond har sak­søkt sta­ten med krav om umid­del­bar stans i jak­ten på de syv ul­ve­ne som gjen­står.

Bi­står sta­ten

To­tal kvo­te for årets jakt er 50 ul­ver. 26 av dis­se kan fel­les uten­for ulve­so­ne­ne. For­de­lin­gen av de inn­til 24 som skal tas ut in­ne i so­ne­ne, kom­mer det ved­tak om fra Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet før den­ne jak­ten star­ter 1. ja­nu­ar.

WWFs ho­ved­krav er en retts­lig gjen­nom­gang av hele den nors­ke ulve­for­valt­nin­gen. Det blir tema i en se­ne­re retts­for­hand­ling.

– Hele den­ne sa­ken ko­ker ned til at WWF vil at ul­ven skal ha for­rang, mens vi me­ner at mat­pro­duk­sjo­nen skal ha for­rang, sier styre­med­lem og rov­vilt­an­svar­lig i Nor­ges Bon­de­lag, Ei­nar Frog­ner til NTB.

Bonde­la­get er en av fle­re or­ga­ni­sa­sjo­ner som yter bi­stand til sta­ten, sam­men med blant and­re Nor­ges Skog­ei­er­for­bund og Nor­ges Je­ger- og Fis­ker­for­bund.

– Ikke fag­lig vur­dert

WWFs pro­sess­full­mek­tig, Carl Philip Fun­der Fleisch­er, ar­gu­men­ter­te i ting­ret­ten i går med at den nors­ke ulve­be­stan­den er så kri­tisk lav at selv et lite ut­tak vil set­te be­stan­dens evne til å over­le­ve i fare.

Dess­uten er det in­gen som vet hvor lav be­stan­den kan va­ere før det blir kri­tisk, hev­det han.

– Be­stands­må­let er re­sul­ta­tet av et po­li­tisk kom­pro­miss. Det fin­nes ikke fag­li­ge vur­de­rin­ger. Der­med sit­ter man igjen med syn­sing, sier WWFs ge­ne­ral­sek­reta­er Ni­na Jen­sen til NTB.

Fleisch­er me­ner at det enk­le – og sam­ti­dig sva­ert vans­ke­li­ge spørs­må­let – er hvor man­ge ul­ver man kan sky­te før det i prak­sis in­ne­ba­erer en ut­ryd­ding av ul­ven i Nor­ge.

Uviss­he­ten til­si­er at et føre var­prin­sipp leg­ges til grunn, me­ner han. El­ler mer bil­led­lig for­mu­lert: – Skal du ba­lan­se­re på en knivs­egg, så må du i hvert fall vite hvor den er.

Ulve­sa­ken fore­går i skyg­gen av olje­søks­må­let, som også star­tet i Oslo ting­rett i går. I beg­ge sa­ker leg­ger miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne Grunn­lo­vens pa­ra­graf 112 til grunn for sine ar­gu­men­ter. I ulve­sa­ken hand­ler det i til­legg om na­tur­mang­folds­lo­ven og Bern­kon­ven­sjo­nen.

Iføl­ge Fleisch­er må man må ak­sep­te­re en viss ska­de på beite­dy­re­ne.

– Det er fryk­te­lig mye beite­dyr og fryk­te­lig lite ulv i Nor­ge. Slip­per du to mil­lio­ner sau på bei­te, dør i un­der­kant av 100.000. I un­der­kant av 1,3 pro­sent av det­te tas av ulv. Det er for­fer­de­lig lite, og ikke nok til at man kan dri­ve for­valt­ning på det­te ni­vå­et, sa han.

– Uan­sten­dig

Ei­nar Frog­ner fra Bonde­la­get an- ser søks­må­let fra WWF som et de­spe­rat for­søk på å skaf­fe eks­tra opp­merk­som­het om et føl­somt tema.

– Får de gjen­nom­slag, vil det bli dra­ma­tis­ke kon­se­kven­ser for mat­pro­duk­sjo­nen, sier han.

Frog­ner er opp­rørt over WWFs ar­gu­men­ter om at ul­ven gjør li­ten ska­de, sam­men­lig­net med hvor man­ge sau­er som to­talt blir borte i lø­pet av en beite­se­song.

– Det er en uan­sten­dig bruk av sta­ti­stikk. Når ul­ven først slår til, gjør han rent bord. To ul­ver drep­te 800–900 sau­er i en be­set­ning i fjor, for ek­sem­pel. For den som ram­mes av slikt, er det øko­no­misk dra­ma­tisk og en fø­lel­ses­mes­sig stor på­kjen­ning, sier han.

FOTO: TER­JE HÅHEIM

I Oslo ting­rett er det sva­ert uli­ke syn på hvor man­ge ul­ver vi bør ha på Øst­lan­det. Dis­se to ble fo­to­gra­fert i El­ve­rum kom­mu­ne i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.