… og and­re mi­no­ri­te­ter

Aftenposten - - Meninger -

De men­ta­le ro-øvel­se­ne i for­bin­del­se med alle spørs­må­le­ne om hvor­for det er så få kvin­ner i topp­stil­lin­ger, har sik­kert va­ert sun­ne. Og sunn­het kan ikke med­føre an­net enn bed­ring. Så nå er det bare å le­ne seg til­ba­ke på til­skuer­ben­ken – el­ler i gynge­sto­len, for den som har nådd så langt – mens kvin­ne­ne ryk­ker frem og opp.

Blant frem­skrit­te­ne må vi bok­føre at for­mu­le­rin­gen «kvin­ner og and­re mi­no­ri­te­ter» ikke har va­ert ob­ser­vert i det sis­te. Nå er per­soner av hun­kjønn i mindre­tall i den de­len av be­folk­nin­gen som er un­der 18 år; det fø­des nor­malt 5–6 pro­sent fle­re gutte­barn. For­di på­stan­den om at gut­te­ne ut­gjør det ster­ke kjønn, er en sak for re­klame­til­sy­net, jev­ner det­te seg ut, og etter fyl­te 20 er det un­der nor­ma­le om­sten­dig­he­ter kvin­ne­ne som er i fler­tall.

Men språk­lig er det li­ke­vel litt å hen­te. I Da­gens Na­e­rings­liv 3. no­vem­ber ble det lek­set opp for kon­sern­sje­fen, som ut­ford­ret VGs po­li­tis­ke re­dak­tør, Han­ne Skar­tveit, til ka­jakk­pad­ling og IQ-test. (Det kan ikke ute­luk­kes at han had­de klart pad­lin­gen.) Schib­sted-di­rek­tør Rolf

Erik Ryss­dal ble også av­krevd en for­kla­ring, og i DNs nett­ut­ga­ve ble han si­tert slik: «Det var en en­kelt­si­tua­sjon der Ra­oul Grünt­hal satt sam­men en le­der­grup­pe, og det ble de per­sone­ne som var best eg­net der og da, i de pro­ses­se­ne som ble kjørt. Og så har jeg no­tert meg at han, i lik­het med meg, har en mål­set­ning at det­te må for­bed­res, sier han.»

Det kan jo ten­kes at Ryss­dal er si­tert ord­rett. Men jeg har en mis­tan­ke om at han vet at det he­ter «sat­te sam­men en le­der­grup­pe», ikke ‘satt’. Or­det ‘mål­set­ning’ i ste­det for ‘mål’ sma­ker av le­der­pro­sa; det er mer snirk­le­te og krøk­ke­te. Hvis han had­de sagt, el­ler hvis avi­sen had­de hjul­pet ham litt om det nå var det som treng­tes, vil­le det ha stått: « … har som mål å for­bed­re det­te». Det had­de også va­ert mu­lig med «har den mål­set­ting at det­te må for­bed­res».

åSprå­ket vårt Per Egil Heg­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.